ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย

ประวัติ

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ. 2/3 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย มีประชากรชายจำนวน 3,882 คน และประชากรหญิงจำนวน 4,253 คน รวมเป็น 8,135 คน

ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,886 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,419 หลัง ชุมชนเคหะชุมชนท่าทราย

จุดเด่น

  1. มีกิจกรรมทางศาสนา
  2. ชุมชนค่อนข้างมีความพร้อม ทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย
  3. มีตลาดและสินค้าครบวงจร
  4. มีศูนย์เยาว์ชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ออกกำลังกาย

จุดด้อย

มีปัญหาในเรื่องของการขายของบนฟุตบาท ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน และยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากต้องให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือในส่วนของประชาชน

ผลิตภัณฑ์

  1. สอนฝึกอาชีพ โครงการแกะสบู่
  2. การทำหัวโขน

สมาชิก

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.