Loading

Overvåking anadrom fisk

Naturtjenester i Nord har gjennomført overvåking av anadrome fiskebestander i over 20 år.

Undersøkelser

Overvåkingen gjennomføres med fiskeundersøkelser, gytefisktellinger og videoovervåking.

Arbeidet er relevant for utvikling av lokale forvaltningsregler, vurdering av gytebestandsoppnåelse, innslag rømt fisk og pukkellaks. Resultater brukes av lokal regional og nasjonal fiskeforvaltning.

Et mål med overvåkingen er å sikre robuste og bærekraftige bestander av vill laks, sjøørret og sjørøye.
Overvåkingen har forvaltningsverdi for lokale elveeierlag og grunneiere.

Gytebestandsmål

Det nye forvaltningsverktøyet med bruk av «gytebestandsmål» stiller nye og større krav til kunnskapsstatus og datainnsamling.

Sentralt er hvor mye kjønnsmoden hunnlaks som er i vassdragene under gytetiden.

Tallfestede «gytebestandsmål» er et viktig virkemiddel i forvaltningen

Rømt oppdrettslaks

Vi gjennomfører kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i vassdragene.

Uttaksarbeid

Vi gjennomfører uttak av oppdrettslaks og pukkellaks og har etablert eget beredskapsteam i Troms og Finnmark for å ta ut større mengder rømt fisk.

Reduserer innblanding av oppdrettslaks og pukkellaks

Lokal forvaltning

Arbeidet bidrar med kunnskap til å bedre fiskeregler som sikrer den enkelte bestand har tilstrekkelig med gytefisk etter fiskesesongens slutt.

Relevant for tilpasning av lokale fiskeregler og driftsplanarbeid.

Bakgrunn for tilpasning av lokale fiskeregler og forvaltning

Utfordringer

  • Hvor mye fisk kan tas av elva?
  • Hvor mye laks er igjen på gyteplass etter fiskesesongen?
  • Hva er status for sjøørret og sjørøye?
  • Hva med pukkellaksen?
  • Hvor stort innslag av oppdrettslaks er det i elva?
  • Skal det gjennomføres uttak av oppdrettslaks fra gyteplassene?
  • Bør det lages nye fiskeregler?

Gytefisktellinger vil kunne gi svar på disse utfordringene.

Arbeidet har resultert i langtidsserier av data fra mange laksevassdrag.

Ungfiskundersøkelse

For å vurdere fiskeproduksjon i vassdraget er det nødvendig med ungfiskundersøkelse eller vurdering av gytesuksess.

Ved å ta prøver av ungfisk vil vi også kunne undersøke genetisk innblanding av oppdrettsfisk, hybridisering og parasittologiske undersøkelser (sykdom).

Er en stor gytebestand det samme som mye yngel i elva?

Regional forvaltning benytter resultatene for vurdering av miljøstatus i vassdragene.

Vi rapporterer resultatene til de nasjonale overvåkingsprogrammene for anadrom fisk, og rømt oppdrettsfisk. Ofte lager vi egne rapporter til elveeierlagene.

Ta kontakt for mer informasjon eller send forespørsel om dere ønsker bistand til å gjennomføre overvåking av fisk i vassdraget.

Av Rune Muladal / Naturtjenester i Nord