Loading

Swyddogion y Sir | County Officials

Llywydd y Sir | County President

Sarah Lewis

Cadeirydd y Bwrdd Rheoli | Board of Management Chairman

Alun Jones

Cadeirydd y Sir | County Chairman

Huw Jones

Is-Cadeirydd | Vice Chairman

Bryony Wilson

Trysorydd yr Aelodau | Members' Treasurer

Lloyd Humphreys

Swyddog Diogelu | Safeguarding Officer

Sioned Morris

Swyddog Cyhoeddusrwydd | Publicity Officer

Sian Emberton

Aelod Hŷn y Flwyddyn | Senior Member of the Year

Aled Rees

Aelod Iau y Flwyddyn | Junior Member of the Year

Iwan Lewis

Is-Lywyddion | Vice Presidents

Carol Morgan

David Oliver

Martin Turley

Melvin Jones

Staff

Swyddog Datblygu'r Sir | County Development Officer

Ffion Wright-Evans

Gweinyddwr y Sir | County Administrator

Caryl Hughes

Rheolwr Ariannol | Financial Controller

Sandra Bailey

Uwch Swyddog Diogelu | Senior Safeguarding Officer

Maralene Griffiths

Adroddiadau | Reports

Cyfarchion y Cadeirydd | Chairman’s Message

Huw Jones

Pan ddechreuodd fy nhaith CFfI yn noson glwb CFfI Llanfyllin yn 13 oed, ni fyddwn erioed wedi meddwl y byddwn un diwrnod yn cael y cyfle i fod yn gadeirydd sir. Mae’n saff dweud y gwnaeth y noson glwb gyntaf yna newid fy mywyd am byth! Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i fod yn Cadeirydd Sir i chi ar gyfer 2019-20.

Mae CFfI Maldwyn yn sefydliad sydd wedi gwneud cymaint i mi fel person. Hebddo, nid wyf yn gwybod ble byddwn i erbyn heddiw! Fel dywed yr hen ddywediad yn y mudiad, y mwy rhowch chi fewn i'r CFfI, y mwy cewch chi allan ohono! O gystadlu ar lwyfan i siarad cyhoeddus, cymdeithasu a gwneud ffrindiau nid yn unig mewn clybiau cyfagos, ond ledled Cymru ar Deyrnas Unedig, mae CFfI wedi rhoi cymaint o hyder ac wedi dysgu llawer iawn o sgiliau newydd i mi.

Er nad yw 2020 wedi troi allan fel y rhagwelwyd, dylech oll fod yn falch iawn o'r gwaith rydych chi'n ei wneud yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae wedi bod yn wych i’ch gweld yn gweithio gyda’ch gilydd, yn gwirfoddoli a dosbarthu cyflenwadau yn eich cymunedau lleol ac ymgysylltu ag aelodau'ch clybiau ar-lein. Nid yw eich gwaith yn mynd heb ei sylwi a hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled a'ch ymrwymiad.

Mae CFfI yn chwarae rôl hanfodol yn taclo arwahanrwydd gwledig i bobl ifanc Sir Drefaldwyn, ac mae'r mudiad wedi addasu'n gyflym i alluogi'r cysylltiadau cymdeithasol hynny i barhau yn ystod y cyfnod clo. Mae gan CFfI sylfaen gref, a does dim amheuaeth na fydd yn dechrau yn ôl gyda chlec unwaith y daw’n ddiogel i wneud hynny. Eleni, mae gobaith y bydd y sefydliad yn adleoli i'w gartref newydd ym marchnad y Trallwng, a gyda'r wefan newydd yn cael ei ddatblygu, byddwn yn gallu rhannu’r wybodaeth ddiweddara am newyddion, cystadlaethau a chyfleoedd yn fwy effeithlon gyda chi.

Rwyf wedi cael cefnogaeth anhygoel gan bwyllgor y bwrdd rheoli yn ystod fy nghyfnod fel swyddog sir. Mae eu harbenigedd a'u gwybodaeth am y sefydliad heb ei ail, ac maent yn gweithio mor galed y tu ôl i'r llenni i sicrhau bod CFfI Maldwyn yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Mewn gwirionedd ni allwn fod wedi gofyn am dîm gwell i weithio ochr yn ochr â mi eleni. Bryony, Sioned, Lloyd, Sian, Aled, Iwan a Briony, mae wedi bod yn anrhydedd gweithio gyda chi ac i fedrueich galw'n ffrindiau oes. Rydych chi i gyd wedi tywallt popeth sydd gennych chi i CFfI Maldwyn ac ni allaf ddiolch digon i chi am eich ymroddiad a'ch cefnogaeth. Mae'r sir mewn dwylo diogel iawn, a hoffwn ddymuno pob lwc i Bryony a'i swyddogion y flwyddyn nesaf!

Diolch i arweinwyr a staff y sir am eich cefnogaeth a'ch ymrwymiad i'r mudiad dros y blynyddoedd, rydym yn ffodus iawn o'ch cael chi. Eleni, cychwynnodd Ffion, ein Swyddog Datblygu Sirol newydd yn ei rôl ochr yn ochr â Caryl a Sandra yn y swyddfa. Roedd rhai ohonoch yn gwybod nad oedd hi’n ddieithr i mi, ac fel fy narpar wraig, gadewch i ni ddweud mai dim ond cwpl o oriau sydd yn mynd heibio yn ein tŷ ni heb i’r gair CFfI gael ei draethu! Mae Ffion wedi ymgartrefu'n dda yn ei rôl ac rwy'n falch ei bod wedi bod wrth fy ochr, a minnau wrth ei hochr ar y siwrnai hon.

Rhaid diolch yn arbennig i’r Llywydd, Sarah Lewis, am fy nghefnogi’n bersonol yn fy rôl dros y 12 mis diwethaf. Mae hi bob amser wedi bod yno i mi yn ystod fy nghyfnod yn yr CFfI, ac mae hi bob amser yn barod i roi help llaw ac annog yr aelodau. Sarah, hoffwn ddymuno'r gorau iti yn dy amser fel llywydd y sir.

Yn olaf, ond yr un mor bwysig, rhaid diolch i'r holl aelodau rydw i wedi gweithio a nhw dros y 12 mis diwethaf. Mae eich ymroddiad a'ch brwdfrydedd yn ysbrydoledig a gwn fod gan CFfI Maldwyn ddyfodol disglair gyda chi i gyd yn arwain y ffordd.

Diolch i chi am fy mhleidleisio fel cadeirydd eich sir eleni. Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy ac rwyf yn eich annog chi gyd i archwilio rolau swyddogol y sir yn y dyfodol, ni fyddwch yn difaru!

Rhaid diolch yn olaf fy ffrindiau a fy nheulu am yr holl gefnogaeth yn enwedig fy rheolwr Iwan am adael i mi fod yn hyblyg iawn gyda fy oriau gwaith. Yn ôl i'r gwaith nawr!

Rhowch gynnig ar rywbeth newydd eleni a chrwydrwch allan o'ch man cysurus! Mae amser wir yn hedfan heibio, gwnewch y mwyaf o bob eiliad!

Welwn ni chi gyd yn fuan.

***

When my YFC journey began at a Llanfyllin YFC club night at the age of 13, I never would have thought that I would have the honour and the privilege of being your County Chairman for 2019-20. That day certainly changed my life forever!

Montgomery YFC is an organisation that has done so much for me as a person. Without it I honestly don’t know where I would be! As the old saying goes, the more you put into YFC the more you get out of it! From competing on stage and public speaking, to socialising and making friends not just in neighbouring clubs, but across Wales and Nationally, YFC has given me so much confidence and many new skills.

Although 2020 hasn’t quite turned out as planned, you should all be very proud of the work you are doing during these difficult times. It has been great to see you all come together by volunteering and delivering supplies in your local communities and engaging with your club members online. Your work is not going unseen and I would like to thank every single one of you for your hard work and commitment.

YFC is vital to combat rural isolation for the youth of Montgomeryshire and the foundations are strong for YFC as we know it to start back up with a bang! This year will hopefully see the organisation in its new home at Welshpool Livestock Sales and with the new website in development, we will be able to keep you up to date with the latest news, competitions and opportunities more efficiently.

I’ve had incredible support from the Board of Management committee during my time as a County Official. Their expertise and knowledge of the organisation has been second to none and they work so hard behind the scenes to ensure that Montgomery YFC continues to go from strength to strength.

I really could not have asked for a better team to work alongside me this year. Bryony, Sioned, Lloyd, Sian, Aled, Iwan and Briony, it has been an honour to work with you and call you lifelong friends. You have all poured everything you have into Montgomery YFC and I cannot thank you enough for your dedication and support. The County is in very safe hands with Bryony and I wish her and her officials the best of luck next year!

Thank you to the County Leaders and Staff for your support and commitment to the movement over the years, we are very lucky to have you. This year saw Ffion, our new County Development Officer starting her role alongside Caryl and Sandra in the office. Some of you knew that she wasn’t a stranger to my eyes, and as my fiancée, let’s just say our house has only had a couple of hours each day without the word YFC being mentioned! Ffion has settled well in to her role and I’m glad that she has been by my side and I beside hers during this journey.

A special thank you must go to Madame President, Sarah Lewis, for supporting me personally in my role over the last 12 months. She has always been there for me during my time in YFC and is always willing to lend a hand and encourage the members. Sarah, I wish you all the best in your time as County President.

Thank you to all the members I have worked with over the last 12 months. Your dedication and enthusiasm is inspiring and I know that Montgomery YFC has a bright future with you all leading the way.

Thank you for voting me in as your County Chair this year. It has been an unforgettable experience and I urge you all to explore the County Official roles going forward, you won’t regret it!

A final thank you must go to my friends and family for all the support, especially my boss Iwan for allowing me to have flexible working hours. I guess it's back to work now!

Try something new this year and get out of your comfort zones! Time really does fly by so cherish every moment.

Stay safe and see you all soon.

Adroddiad y Llywydd | President's Report

Sarah Lewis

Wedi bod yn rhan o fudiad CFfI Maldwyn ers 42 o flynyddoedd, dwi’n teimlo anrhydedd a braint enfawr o gael fy enwebu, ac ethol gennych chi'r aelodau fel Llywydd y Sir.

Wrth i mi ysgrifennu fy adroddiad cyntaf i’r blwyddlyfr fel Llywydd, rydym ni gyd yn wynebu cyfnod rhyfedd, digymar. Ni chafodd achos o’r clwyf traed ar wyfyn nol yn 2001 cyn effaith ar ein gwaith, cartrefi, ein bywydau cymdeithasol ac wrth gwrs, gweithgareddau CFfI. Mae’r ansicrwydd ynghylch a phryd, neu sut y bydd rhyw fath o normalrwydd yn ailddechrau yn peri pryder i bob un ohonom. Hoffwn gymeradwyo holl aelodau, a ffrindiau’r mudiad sydd yn gweithio ar y llinell flaen, gweithwyr allweddol neu rheini sydd yn cadw olwynion y gymuned i droi drwy wirfoddoli a chefnogi eraill yn wyneb y pandemig hwn. Unwaith eto, mae CFfI Maldwyn wedi dangos eu gwytnwch trwy wneud penderfyniadau anodd ag addasu’n gyflym i raglen ar lein i sicrhau bod aelodau’n dal i gyfathrebu ac yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadlaethau newydd.

Croesawom Ffion Wright-Evanns i’r tîm staff ym mis Awst 2019. Mae Ffion, gyda chefnogaeth gan Caryl, Sandra a thîm swyddogion y sir ac aelodau wedi setlo i’w swydd newydd gyda brwdfrydedd, ffocws ac ymrwymiad.

Roedd 2019 unwaith eto’n flwyddyn lwyddiannus i CFfI Maldwyn, a’i 18 o glybiau, gan sicrhau llwyddiannau wirioneddol gofiadwy mewn cystadlaethau cenedlaethol, ac ar draws y Deyrnas Unedig, yn ogystal â chyfraniad gwych gan bob clwb yn nigwyddiadau sirol. Rydych chi, yr aelodau wedi gwneud penderfyniadau allweddol i sicrhau dyfodol cryf i’ch mudiad, sydd wedi, yn rhyfeddol, gweld cynnydd unwaith eto yn y nifer o aelodau yn ymuno a’r mudiad. Gyda’r ymrwymiad i gael swyddfa bwrpasol i'r ffederasiwn ar safle Gwerthiant Da Byw'r Trallwng yn dod yn realiti yn 2020, datblygu ystod dillad sirol a gweithio i ddatblygu gwefan, hawdd i’w ddefnyddio newydd, sydd yn y broses o gael ei ddatblygu, sydd angen eich mewnbwn - mae’r dewisiadau hyn yn mynd i sicrhau bod yr CFfI yn mynd i barhau i esblygu yn Sir Drefaldwyn, a sicrhau eich bod chi'r aelodau yn mynd i gael y gorau allan o’r ffermwyr ifanc.

Rydw i wedi cael amseroedd rhyfeddol gyda’r CFfI dros bedwar degawd. Mi wnaeth y cyfan ddechrau gyda chlwb Dolfor, pan oedd arnom angen aderyn bach ciwt oedd yn medru chwarae gitâr. Fel aelod, roeddwn bob amser yn ddiolchgar i rheini a wnaeth fy ysbrydoli i roi cynnig arni, a gwerthfawrogi’r holl ymrwymiad, ymroddiad, amser a chefnogaeth a roesant imi. Oherwydd y bobl hyn, rydwyf fi bob amser yn barod i helpu unigolyn, glwb neu dîm. Oherwydd, ar un adeg, roedd pobl a wnaeth fy helpu i, ac iddyn nhw mae’r diolch i mi gael amser mor wych gyda’r CFfI. Yn sicr, ni fyddwn wedi cael y cyfle i fod yn Ysgrifennydd a Chadeirydd Rali’r Sir, Cadeirydd Discovery, Trysorydd y Sir, Cadeirydd Sir a Chadeirydd CFfI Cymru. Ni fyddwn wedi cael yr hyder i siarad yn gyhoeddus yn Gymraeg, na lleisio fy marn ar faterion yr wyf yn teimlo’n angerddol amdano, megis cyfleoedd i bobl ifanc ac amaethyddiaeth.

Rydyn ni gyd yn gwybod nawr, cymaint ag unrhyw amser arall, y bod amaeth yn medru bod yn ddiwylliant ynysig ac felly mae’r hynod bwysig ein bod yn gwneud y mwyaf o’r CFfI, gan wneud yr amser i ddal fyny a chefnogi ein gilydd. Fel rydym wedi gweld yn ddiweddar, rydych chi gyd yn rhan hanfodol o’ch cymuned leol, ar gymuned ehangach. Ym mis Rhagfyr yn unig, cododd aelodau ledled y sir dros £9000 i amryw elusennau. Cyflawniad aruthrol gan nifer fach o bobl ifanc wledig, y teimlaf sy’n haeddu cael ei adnabod lawr mwy am eu gwaith. Mae’n bwysig iawn i ni fel sir eich bod chi’n hyrwyddo’r hyn rydych chi’n ei wneud, waeth pa mor fawr neu fach.

Edrychaf ymlaen at eich gweld chi gyd yn fuan. Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

* * *

Having been involved with YFC in Montgomery for 42 years, I feel honoured and privileged to have been nominated and subsequently elected by you the members to serve as your County President.

As I write my first Yearbook report as President, we all find ourselves in strange, unchartered times. Even the foot and mouth outbreak of 2001 did not have such an impact upon our work, home and social lives and of course YFC activities. The uncertainty of when or how normality will resume is of concern to all of us. I applaud all members and friends of the organisation who are working in the front line, key workers or those keeping the wheels of our communities turning through volunteering and supporting others in the face of this pandemic. Once again, Montgomery YFC have demonstrated their resilience by taking difficult decisions and adapting swiftly to a virtual programme to ensure that members are communicated to and kept involved with newly created activities and competitions.

We welcomed Ffion Wright-Evans to the staff team in August 2019. Ffion with support from Caryl, Sandra and the County Officer team and members has settled well into her new role with enthusiasm, focus and commitment.

2019 was again another successful year for Montgomery YFC and its 18 clubs, having some truly memorable successes in competitions at Wales and National as well as seeing fantastic participation from all clubs at county events. You the members have taken some key decisions to secure a strong future for your organisation, being brave and introducing a higher annual subscription to join this wonderful organisation which has surprisingly seen an increase in numbers joining again this year. Committing to having dedicated Office space for the federation at Welshpool Livestock sales will become a reality in 2020, you decided to have a dedicated County Clothing range and just concluded to have a new up to date, user friendly website which is in the process of being created and very much needs your input. All these decisions will ensure that YFC continues to evolve in Montgomery and that you as members get the very best out of Young Farmers.

I have had some wonderful times with YFC spanning 4 decades. It all started with Dolfor YFC when they needed a cute guitar playing sparrow! As a member, I was always so grateful to those who inspired me to have a go, and appreciated their commitment, dedication, time and support they gave me. These people are the reason why I am always prepared to help any individual, club or teams, as once upon a time there were people who helped me, and only for them I would not have had such a great time in YFC. I would certainly not have had the opportunity of being Montgomery YFC Rally Secretary and Chair, Discovery Chair, County Treasurer, County Chair, and Wales YFC Chair. I would not have had the confidence to speak Welsh in public and to voice my opinions on issues that I feel passionate about, such as the opportunities for young people and agriculture.

We all know as much now as any other time, that agriculture can be an isolating industry and so it is vital that we make the most of YFC, making time to catch up and support each other. As we have seen recently you are all a vital part of the local and wider community. In December alone, clubs across the county raised over £9000 for various charities, a tremendous achievement by a small number of rural young people which I believe deserves to be shouted about far more. It is important for us as a county that you promote what you are doing, no matter how big or small.

I look forward to seeing you all soon. Take care and stay safe.

Trysorydd yr Aelodau | Members' Treasurer

Lloyd Humphreys

Mae'n bosibl bod y flwyddyn 2019/20 wedi bod yn un o'r blynyddoedd mwyaf heriol yr ydym wedi'i hwynebu fel sefydliad hyd yma, heb unrhyw nosweithiau clwb na chynulliadau cymdeithasol yn digwydd ar hyn o bryd oherwydd Covid-19. Yn dilyn y toriadau cyllid gan Gyngor Sir Powys, mae'r cynnydd ym mhris aelodaeth i £40 (£45 ar ôl 1 Ionawr) wedi profi i fod y penderfyniad cywir i'r sir. Ers hyn, mae'r NFYFC wedi cynyddu prisiau aelodaeth yn genedlaethol. Rydym eisoes wedi caniatáu ar gyfer y cynnydd yma, felly golygai hyn ein bod wedi gallu cadw ein cost aelodaeth i £40. Er gwaethaf y cynnydd mewn pris, braf yw gweld fod gennym ganran uchel o aelodau iau, sy'n arwydd gadarnhaol ar gyfer dyfodol Ffermwyr Ifanc Sir Drefaldwyn.

Gall rhai honni fod y tâl tanysgrifio blynyddol o £40 yn anodd ei gyfiawnhau, yn enwedig i aelodau hŷn ar ôl diddymu'r Confensiwn Blynyddol. Serch hyn, o'i ddadansoddi dros y flwyddyn, mae £40 yn cyfateb i 76c yr wythnos. Gallaf warantu na fydd neb yn dod o hyd i sefydliad sydd â chymaint o gyfleoedd, digwyddiadau cymdeithasol a chystadlaethau am lai na 76c yr wythnos! Cymerwch y cyfle i ddarganfod beth arall y gallwch chi ei gael allan o CFfI, oherwydd mae rhywbeth yma i bawb.

Fel y gwyddoch, rydym yn derbyn caran fawr o'n cyllid trwy ddigwyddiadau cymdeithasol, dawnsfeydd sirol a chystadlaethau a ddarperir gan y sir. Eleni rydym wedi bod yn gyfyngedig o ran nifer y digwyddiadau rydym wedi gallu eu cynnal oherwydd Covid-19. Serch hyn, bu digwyddiadau yn gynharach yn y flwyddyn yn llwyddiant ysgubol gyda phob cystadleuaeth yn gwneud elw. Dechreuom y flwyddyn ym mis Medi gyda'r Cwis Sir lle gwnaethom elw o £273. Dilynwyd hyn gan Ddiwrnod Gwaith Maes y Sir a gynhaliwyd gyda chaniatâd caredig Teulu Jerman yn Glangwden, Trefeglwys. Gwnaeth y digwyddiad yma elw addawol o £2,775.90. Dilynodd Eisteddfod y Sir yn fuan ym mis Hydref, gan wneud elw o £2,282.92. Buan iawn daeth Dawns yr Hydref a gwnaethom elw o £673, ac yna rhoddodd dawns y Nadolig elw o £728.06 i ni. Cynhaliwyd Cinio Sir lwyddiannus iawn yng Nghanolfan Gymunedol Banw a gwnaethom elw o £2,150. Rydym yn diolch yn ddiffuant i chi i gyd am eich cefnogaeth barhaus trwy gydol y flwyddyn.

Rhan o fy rôl fel Trysorydd yr Aelodau yw cadeirio'r Pwyllgor Cyllid a Datblygu. Eleni rydym wedi lansio ystod newydd o Ddillad Sir. Edrychwch ar y wefan gan fy mod yn siŵr bod rhywbeth yno i bawb (cymerodd sawl awr o drafod!). Hoffwn hefyd annog pob aelod i wisgo o leiaf un eitem o ddillad sir wrth gynrychioli Sir Drefaldwyn, boed hynny ar lefel Cymru neu ar lefel Genedlaethol. Gallwch archebu'r dillad i gyd ar-lein a’u derbyn trwy’r post neu eu casglu’n uniongyrchol o gwmni ‘Constructiv Clothing’ yn y Drenewydd neu'r Trallwng. Rydym hefyd yn y broses o lansio gwefan newydd er mwyn ei gwneud yn haws i'w defnyddio a'i diweddaru, felly gwyliwch y gofod hwn!

Ar ran y Sir, hoffwn ddiolch i'n holl noddwyr eleni. Ni fyddai popeth yr ydym wedi'i gyflawni eleni wedi bod yn bosibl heb eich cefnogaeth chi. Hoffwn hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r aelodau am fy ethol fel Trysorydd yr Aelodau ar gyfer 2019/20. Dydi o heb fod y flwyddyn yr oeddwn wedi ei disgwyl, serch hynny mae wedi bod yn brofiad gwych ac wedi agor fy llygaid i waith caled y Sir. Mae yna gymaint o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni na fyddwn i erioed wedi bod yn ymwybodol ohono fel aelod. Rwyf wedi tystio’r hyn sydd yn gyrru'r mudiad yn ei blaen ac rwyf yn falch iawn i fod yn rhan ohono.

Yn olaf, er ein bod wedi gorfod gohirio’r Rali a nifer o weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol eraill eleni, gallaf eich sicrhau cyn gynted y cawn ganiatâd i ddychwelyd i fywyd CffI, byddwn yn dychwelyd gyda chlec! Yn y cyfamser, cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am yr holl weithgareddau a chystadlaethau y gallwch chi gymryd rhan ynddynt o'ch cartref.

* * *

The 2019/20 year has possibly been one of the most challenging years we have faced as an organisation to date, with no club nights or social gatherings currently taking place due to Covid-19. The membership price increase last year to £40 (£45 after the 1st January) following the funding cut from Powys County Council, has proved to be the right decision for the county. Since then the NFYFC have increased membership prices nationally and as we had already allowed for the increase, it has meant that we have been able to keep our membership at £40. It has been pleasing to see that despite the price increase, we have a high percentage of junior members, which is positive for the future of Montgomery YFC.

The annual subscription charge of £40 may sound difficult to justify, especially to older members following the abolition of the Annual Convention, however when broken down over the year, £40 equates to 76p per week. I can guarantee that nobody will find an organisation with such a vast amount of opportunities, social events and competitions for less than that fee per week. Take the stance and find out what more you can get out of YFC, as I can guarantee you that there is something here for everyone.

As you will be aware, we receive a large proportion of our funding through social events, county dances and competitions provided by the county. This year we have been limited on the events we have been able to hold due to Covid-19. Despite this, it has been great to see that the events earlier in the year were a huge success with each competition making a profit. We began the year in September with the County Quiz where we raised £273. This was followed by the County Field Day which was held by the kind permission of the Jerman Family at Glangwden, Trefeglwys. This event saw a promising income of £2,775.90 for the county. The County Eisteddfod shortly followed in October, making a profit of £2,282.92. It was soon time for the Autumn Dance which raised £673, followed by the Christmas dance turning a profit of £728.06 and a very successful county dinner held in Banw Community Centre raising £2,150. We cannot thank you all enough for your continuous support throughout the year.

Part of my role as Members' Treasurer is to chair the Finance and Development Committee. This year we have launched a brand new range of County Clothing. Please have a look on the website as I am sure there is something there for everyone (it took several hours of deliberation!). I would also like to encourage all members to wear at least one item of county clothing when representing Montgomery YFC, whether it be at Wales or National level. The clothing can all be ordered online and either delivered to your door or collected from Constructiv Clothing in Newtown or Welshpool. We are also in the process of launching a new county website in order to make it more user friendly and updated, so watch this space!

On behalf of the county I would like to say a huge thank you to all of our sponsors this year. Everything that we have achieved this year would not have been possible without your support. I would like to take this opportunity to also thank you the members for electing me as your Members' Treasurer for 2019/20. It hasn’t been quite the year I had expected, nevertheless it has been a great experience and has opened my eyes to the work of the county. There is so much that goes on behind the scenes that as a member I would never have been aware of. I have seen the gears that drive this county forward and I’m delighted to be a part of it.

Finally, I would like to add that although this year we have had to postpone the Rally and several summer activities and social events, I can assure you that as soon as we get the go ahead that we can return to YFC as we all know it, we will return with a bang! In the meantime, keep an eye out on the county social media for all the activities and competitions that you can participate in from your own home.

Swyddog Diogelu | Safeguarding Officer

Sioned Morris

Hoffwn ddechrau trwy ddiolch am y cyfle i fod yn rhan o dîm swyddogion CFfI Maldwyn y flwyddyn hon. Rwyf wedi mwynhau pob eiliad o fy rôl fel Swyddog Diogelu’r sir a buaswn yn annog unrhyw un i fachu’r cyfle i fod yn swyddog yn y dyfodol gyda dwy law! Rydym wedi cael blwyddyn brysur yn sicrhau bod y gweithdrefnau a pholisïau Diogelu yn eu lle er mwyn sicrhau datblygiadau yn ein cynlluniau i arwain y ffordd pan ddaw at ddiogelu.

Dechreuodd y flwyddyn yn gyffrous iawn! Ym mis Medi, roeddem yn ddigon ffodus i gydweithio gyda chyfarwyddwr CFfI Cymru, Nia Lloyd, er mwyn sefydlu noson Hyfforddiant Diogelu. Y bwriad oedd i ni lunio a threialu’r noson gyda’r weledigaeth i’w rannu gyda gweddill Siroedd Cymru. Cydweithiais gyda Nia Lloyd, Huw Jones, Ffion Wright-Evans a Maralene Griffiths er mwyn cynllunio’r noson a oedd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, senarios gwahanol a chyfle i drafod a gofyn cwestiynau. Mynychodd gynrychiolydd o 16 clwb gwahanol y Noson Hyfforddiant a chafwyd adborth cadarnhaol iawn. Nodwyd bod y noson yn ddefnyddiol iawn a byddai siroedd eraill ledled Cymru yn buddio o’r hyfforddiant. Rwyf yn gobeithio eich bod wedi gweld budd i’r hyfforddiant ac wedi cael cyfle i’w roi ar waith yn ystod y flwyddyn.

Penderfynom y flwyddyn hon y dylai pob swyddog o fewn ein clybiau gael tystysgrif DBS. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cydweithrediad pan ddaw at gwblhau’r tystysgrifau. Os hoffai unrhyw swyddog neu arweinydd o fewn y clwb dderbyn DBS, cysylltwch â mi, Ffion Wright-Evans neu Caryl Hughes.

Ym mis Tachwedd, roeddem yn ffodus iawn i groesawu Emma Picton-Jones o’r elusen Sylfaen DPJ i gynnal hyfforddiant Iechyd Meddwl yn Farchnad y Trallwng. Mynychodd 25 aelod a chyn-aelod yr hyfforddiant a oedd yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol dros ben. Yn sicr, fe lwyddodd yr hyfforddiant i gael argraff ar ein hagwedd tuag at Iechyd Meddwl a’r ffordd rydym yn cyfathrebu ag eraill. Uwcholeuodd yr hyfforddiant pwysigrwydd gwrando a sut i ddatblygu ein sgiliau gwrando ymhellach yn ogystal â phwysigrwydd siarad. Y brif neges i gofio yw mae’n iawn i beidio bod yn iawn.

Yn ddiweddar, rydym yn wynebu heriau newydd ac anghyfarwydd iawn o ganlyniad i Covid-19. Y mae bywyd pob un ohonom wedi newid ac mae’r ansicrwydd ynghylch pob dim yn frawychus iawn. Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i bob clwb ac unigolyn o fewn Sir Drefaldwyn sydd wedi llwyddo i gynnal ysbryd cymdeithasol o fewn ein cymunedau. Y mae nifer helaeth ohonoch wedi mynd uwchlaw a thu hwnt i helpu aelodau bregus ein cymdeithas ac wedi llwyddo i baentio darlun llewyrchus a phositif iawn o’r mudiad. Mae eich gwaith caled wedi cael ei gydnabod, ei gymeradwyo a’i gefnogi gan Russell George AS yn ogystal. Rwyf yn sicr yn falch iawn o fod yn rhan o fudiad arbennig ac unigryw'r Ffermwyr Ifanc ac yn edrych ymlaen at y dyfodol.

* * *

I would like to start by thanking you for the opportunity to be part of the Montgomery YFC officer team this year. I have enjoyed every second of my role as County Safeguarding Officer and would encourage anyone to take the opportunity to become a future officer with both hands! We have had a busy year ensuring that Safeguarding procedures and policies are in place to ensure developments in our plans to lead the way when it comes to safeguarding.

The year started off very exciting! In September, we were fortunate enough to work with the director of Wales YFC, Nia Lloyd, to set up a Safeguarding Training evening. The intention was for us to design and pilot the evening with the vision to share it with the rest of the Welsh Counties. I collaborated with Nia Lloyd, Huw Jones, Ffion Wright-Evans and Maralene Griffiths to plan the evening which contained useful information, different scenarios and an opportunity to discuss and ask questions. At least one representative from 16 different clubs attended the Training Night and we received very positive feedback. It was noted that the evening was very useful and other counties across Wales would benefit from the training. I hope you found the training useful and had the opportunity to put it into practice during the year.

This year we decided that all officers within our clubs should have a DBS certificate. I would like to thank everyone for their co-operation when it comes to completing the certificates. If any officer or leader within the club would like to receive DBS, please contact me, Ffion Wright-Evans or Caryl Hughes.

In November, we were very fortunate to welcome Emma Picton-Jones from the charity The DPJ Foundation to conduct Mental Health Awareness training at Welshpool Market. Twenty-five members and former members attended the training which was very interesting and useful. The training certainly improved our attitudes towards Mental Health and the way we communicate with others. The training highlighted the importance of listening and how to further develop our listening skills as well as the importance of speaking. The main message to remember is that it's okay not to be okay.

Recently, we are facing very new and unfamiliar challenges as a result of Covid-19. Our lives have all changed and the uncertainty of everything is very frightening. I would like to thank from the bottom of my heart all the clubs and individuals within Montgomeryshire who have been able to maintain a social spirit within our communities. Many of you have gone above and beyond to help vulnerable members of our society and have managed to paint a very positive picture of the organisation. Your hard work has also been recognised, commended and supported by Russell George AM. I am certainly proud to be a part of the special and unique Young Farmers movement and looking forward to the future.

Adroddiad y Swyddfa | Office Report

Ffion Wright-Evans, Caryl Hughes & Sandra Bailey

Wrth ysgrifennu'r adroddiad hwn yn ystod y Covid-19, mae’r 'clo' wedi rhoi amser i ni fyfyrio ar flwyddyn lwyddiannus arall i CFfI Maldwyn. Er ein bod ar hyn o bryd mewn cyfnod rhyfedd ac ansicr, mae'r ysbryd cymunedol a'r cydnerthedd a ddangoswyd gan gymuned y mudiad yma yn Sir Drefaldwyn yn rhywbeth y dylech i gyd fod yn eithriadol o falch ohono. Mae hi wedi bod mor galonogol i'ch gweld chi i gyd yn gwirfoddoli ac yn cefnogi eich cymunedau lleol ac yn ennill y gydnabyddiaeth rydych chi'n ei haeddu fel aelodau o'r mudiad. O ddarparu bwydydd a chyflenwadau i rai mewn angen, i dorri'r lawnt i'ch cymdogion, rydych wedi rhagori gwir fwriad y sefydliad hwn.

Mae'n hynod o braf cael gweithio gyda'r unigolion ymroddedig a brwdfrydig hyn wrth drefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, ennill cyfrifoldebau a dysgu sgiliau newydd a fydd yn aros gyda chi am oes. Mae'r symudiad hwn yn unigryw-Does dim sefydliadau sy'n gallu cynnig profiadau mor werthfawr i bobl ifanc, felly os daw cyfle i’ch rhan, cymerwch! Byddwch mor falch yn y dyfodol eich bod wedi gwneud hynny.

Hoffem achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r tîm gwych o swyddogion ac arweinwyr Sir am eu cefnogaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i bob un ohonoch am eich gwaith caled a'ch ymrwymiad i'r sefydliad gwych hwn. Diolch i'r rhieni ac arweinwyr y clybiau am annog yr aelodau a chefnogi digwyddiadau'r CFfI drwy gydol y flwyddyn. Rhaid i ni ddiolch i chi hefyd fel aelodau am roi 100% drwy gydol y flwyddyn ac am rannu eich syniadau a'ch barn mewn cyfarfodydd sirol er mwyn gyrru'r Ffederasiwn yn ei flaen. Chi yw dyfodol y mudiad yma yn Sir Drefaldwyn, ac mae eich angerdd a'ch ymrwymiad yn sicrhau bod y sefydliad yn parhau i ddatblygu.

Er bod yr amseroedd yn ansicr ar hyn o bryd, mae'r dyfodol yn gyffrous i CFfI Maldwyn. Gyda datblygiad y swyddfa newydd, gwefan newydd a nifer o ddigwyddiadau gohiriedig o'r flwyddyn hon i edrych ymlaen atynt, byddwn yma yn barod i'ch cefnogi chi a'ch clybiau mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Yn y cyfamser, gobeithiwn y gallwch gofleidio'r ffordd arafach hon o fyw a trysori bob eiliad a dreulir gyda'ch anwyliaid. Byddwn yn parhau i ddarparu cyfleoedd a chystadlaethau i chi ar-lein, felly manteisiwch arno a chadwch mewn cysylltiad.

Arhoswch yn saff, daliwch i wenu ac edrychwn ymlaen at eich gweld i gyd yn fuan!

* * *

Writing this report during the Covid-19 ‘lockdown’ has given us time to reflect on another successful year for Montgomery YFC. Although we currently find ourselves in strange and uncertain times, the community spirit and resilience demonstrated by the YFC community here in Montgomeryshire is something that you should all be immensely proud of. It has been so encouraging to see you all volunteering and supporting your local communities and gaining the recognition you so rightly deserve as members of YFC. From delivering groceries and supplies to those in need, to mowing the lawn for your neighbours, you really have demonstrated what this organisation is all about.

It is incredibly rewarding to work alongside such dedicated and enthusiastic individuals as you organise events throughout the year, gaining responsibilities and learning new skills that will stay with you for life. This movement is unique - there are no organisations like the YFC that can offer such valuable experiences for young people, so if an opportunity comes your way, take it! Your future self will be so glad that you did.

We would like to take this opportunity to thank the wonderful team of County Officials and Leaders for their support. We are so grateful to you all for your hard work and commitment to this fantastic organisation. Thank you to the parents and club leaders for encouraging the members and supporting YFC events throughout the year. Of course, a huge thank you must also go to you, the members for giving 100% throughout the year and for sharing your ideas and opinions at county meetings to drive the federation forward. You are the future of the YFC movement here in Montgomeryshire, and your passion and commitment ensure that the organisation continues to evolve.

Although times are uncertain at present, the future is exciting for Montgomery YFC. With the development of the new office, new website and a number of postponed events from this year to look forward to, we’ll be here ready to support you and your clubs in any way that we can.

In the meantime, we hope that you are able to embrace this slower-paced way of life and treasure every second spent with your loved ones. We will continue to provide opportunities and competitions for you online, so please take advantage of these and keep in touch.

Stay safe, keep smiling and we look forward to seeing you all soon!

Aelod Hyn y Flwyddyn | Senior Member of the Year

Aled Rees

Am flwyddyn! Mae hi wedi bod yn fraint ac anrhydedd llwyr i fod yn aelod hyn y flwyddyn i CFfI Maldwyn i’r flwyddyn 2019/20. Dechreuodd fy nhaith fel aelod y flwyddyn yn Chwefror 2019 pan wnes i gwblhau'r ffurflen gais, a wnaeth arwain i mi gael fy ngwahodd i gyfweliad ar ddiwrnod olaf Gŵyl Chwefror. Roedd cyhoeddiad y cyflawniad ar lwyfan Theatr Hafren yn annisgwyl ac ysgubol, yn enwedig o ystyried safon yr ymgeiswyr eraill.

Caniataodd y rôl i mi ddod yn swyddog sirol am y flwyddyn a fy ngalluogi i gymryd rhan yn y gwaith o redeg y ffederasiwn. Mae’r rôl hefyd wedi rhoi llwyfan i mi arwain sawl digwyddiad, fel cyngerdd garolau er bydd RABI, cinio sir CFfI Maldwyn, cyngerdd Montyfest a chystadleuaeth drama Gŵyl Chwefror yn Theatr Hafren. Roedd hefyd yn anrhydedd i fod yn aelod o banel beirniadu cystadleuaeth aelod hyn y flwyddyn eleni, gan gadeirio’r cyfweliadau a helpu’r ymgeiswyr ar hyd y ffordd. Trwy gydol y flwyddyn, bûm yn stiwardio mewn cystadlaethau sirol ac yn y Sioe Frenhinol, yn ogystal â chynrychioli CFfI Maldwyn yn seremoni agoriadol y Knife Angel ochr yn ochr â swyddogion sirol eraill. Mae wedi bod mor werth chweil, lleisio barn fy nghyd-aelodau mewn cyfarfodydd, a gobeithio bod yn llysgennad iddynt. Uchafbwynt y flwyddyn oedd cymryd rhan yn sialens tri sir, tri copa, lle wnaethom gerdded i gopa uchaf Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog i godi arian ac ymwybyddiaeth o waith DPJ a Mind.

Ochr yn ochr â rôl yr aelod hŷn, rwyf hefyd yn gadeirydd CFFI Trefeglwys, clwb yr wyf wedi bod yn aelod ohono ers 13 blynedd. Cefais y fraint hefyd o fod yn Gadeirydd Diwrnod Maes CFfI Maldwyn eleni ac roeddwn yn falch iawn o ddod â'r digwyddiad i Drefeglwys. Mae fy nhaith CFfI wedi fy ngweld yn cystadlu ac yn cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau a chystadlaethau, rhai na all unrhyw sefydliad arall eu darparu ac ni allaf aros i weld beth sydd gan yr ychydig flynyddoedd nesaf i gynnig. O fod yn ddynes pantomeim, siaradwr cyhoeddus i berfformio yn y meim i gerddoriaeth a chanu carolau elusennol, mae'r cyfleoedd rydw i wedi'u cael yn ddiddiwedd.

Nid oes amheuaeth bod yna lawer o heriau bellach yn wynebu'r mudiad a'r ffederasiwn. Fodd bynnag, mae mudiad yr CFfI yn sefydliad i aelodau sy'n cael ei redeg gan yr aelodau, yn gryf ac yn gydnerth ac yn esblygu i gynnal a chynyddu'r cyfleoedd yr ydym ni fel aelodau yn ffodus i dderbyn. Mae'r rôl hon wedi ail-bwysleisio i mi'r gwaith enfawr y tu ôl i'r llenni gan staff a swyddogion sirol yr CFfI - maent yn sicr yn ymroddi gymaint i sicrhau ein bod ni fel aelodau yn cael ystod eang o gyfleoedd gwych.

Hoffwn ddweud diolch enfawr i bawb sy’n ymwneud â’r sefydliad am y cyfleoedd, y gefnogaeth a’r hwyl rydwyf wedi cael, a hefyd am yr anrhydedd o fod yn aelod hyn y flwyddyn i CFfI Maldwyn.

Diolch CFfI Maldwyn.

* * *

What a year! It has been a complete honour and a privilege to be Montgomery YFC’S Senior Member of the Year for 2019/20. My Member of the Year journey started in February 2019 when I completed the application form which led to me being invited to interview at the final’s day of the February Festival. The announcement of this achievement on the Theatre Hafren stage was unexpected and overwhelming, particularly given the calibre of the other applicants.

The role allowed me to become a County Official for the year and enabled me to get involved in the organisation of running the federation of Young Farmers. The role has given me the platform to be compere at several events: the RABI Carol Concert, Montgomery YFC County Dinner, Montyfest Concert and the February Festival Drama competition at Theatre Hafren. It was also an honour to be a member of the judging panel of this year’s senior member competition, chairing the interviews and helping the applicants along the way. Throughout the year I stewarded at county competitions and at the Royal Welsh Show, as well as representing Montgomery YFC at the Knife Angel Opening Ceremony alongside other county officials. It has been rewarding to voice the opinion of my fellow members in meetings and hopefully act as their ambassador. A highlight of the year was being involved in a major fund-raising event: the Three Feds, Three Peaks, where we walked the highest peak in Montgomeryshire, Radnorshire and Brecknockshire to raise money and awareness of the DPJ Foundation and Mind.

Alongside the Senior Member role, I am also Chairman of Trefeglwys YFC, a club which I have been a member of for 13 years. I was also privileged to be the Montgomery YFC Field Day Chairman this year and I was delighted to bring the event to Trefeglwys. My YFC journey has seen me competing and taking part in a range of activities and competitions, some of which no other organisation can provide and I can’t wait to see what the next few years hold. From being a Pantomime dame, a public speaker to performing in the mime to music and charity carol singing, the opportunities I have had are endless.

There is no doubt there are many challenges that now face the movement and the federation, however the YFC movement which is a member’s organisation run by the members, is strong and resilient and is evolving to maintain and increase the opportunities that we as members are fortunate to receive. This role has re-emphasised to me the huge amount of work behind the scenes by Montgomery YFC staff and county officials – they certainly are dedicated to ensuring we as members have these great opportunities.

I would like to say a massive thank you to everyone involved in the organisation for the opportunities, support and fun that I have and also for the honour of being Montgomery YFC’s Senior Member of the Year.

Thank you Montgomery YFC.

Aelod Iau y Flwyddyn | Junior Member of the Year

Iwan Lewis

Mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd i mi, i ddilyn yn ôl traed aelodau iau'r flwyddyn gwych y mae CFfI Maldwyn wedi cael dros y blynyddoedd. Pwy fyddai wedi meddwl y byswn i, Iwan Lewis, byddai’r bachgen cyntaf i dderbyn y wobr hon ym Maldwyn? Os ydych yn cael hyfforddiant CFfI rydych yn chwaraewr tîm da, yn hyderus a chymdeithasol. Rwyf bob amser mor falch o ddweud fy mod yn aelod o’r ffermwyr ifanc.

Ymunais a chlwb CFfI Dyffryn Tanat pan yn 13. Yn lanc ifanc brwdfrydig, swil gyda thueddiad o fethu gwrando. Y cyfan roeddwn i eisiau gwneud oedd cymryd rhan, cymryd pob cyfle posib, cwrdd â ffrindiau a chael profiadau gwych. Roedd ymuno a CFfI, i mi, bob amser yn mynd i ddigwydd, mae wedi bod yn rhan fawr o fywyd fy nheulu ers cenedlaethau - fe allech chi ddweud ei fod yn fy ngwaed. Yr hyn yr wyf yn ei hoffi fwyaf yw bod pob aelod yn cael ei annog i roi cynnig arni, a bod y gorau y gallant fod. Gwn, heb amheuaeth, bod fy ymrwymiad a chyfranogiad i’r CFfI wedi rhoi gymaint o gyfleoedd i mi yn barod.

Mae’r profiad o roi cynnig ar y gystadleuaeth aelod y flwyddyn mor werthfawr. Mae paratoi CV, datganiad personol, cyflwyniad deg munud a dysgu am dechnegau cyfweld i gyd yn sgiliau bywyd hanfodol.

Fel aelod iau'r Flwyddyn, bûm yn ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â swyddogion sir a staff, gan gynrychioli aelodau’r sir sydd dan 18. Mae wedi bod yn agoriad llygad imi ddechrau deall rolau ein tîm swyddogion sir, a gwerthfawrogi'r amser a'r ymrwymiad y maent yn eu rhoi i redeg CFfI Maldwyn. Fe wnes i hefyd fwynhau arwain noson yng Ngŵyl Chwefror, bod yn siaradwr gwadd yng nghinio’r Fforwm Ieuenctid a chinio clwb Llanfyllin a menter newydd - bod yn rhan o banel cyfweld aelod iau'r flwyddyn. Bu cystadleuaeth iach rhwng nifer fawr o ymgeiswyr teilwng eleni. Rwy'n dymuno'r gorau i Briony Tisley, Sarn CFfI ar ei blwyddyn fel aelod iau'r flwyddyn i CFfI Maldwyn.

Rwyf wir yn mwynhau pob agwedd o’r CFfI, cwrdd ag aelodau o glybiau a siroedd eraill, cymryd rhan mewn digwyddiadau a chystadlaethau, ond yn bwysicaf oll, creu ffrindiau oes. Rwy'n edrych ymlaen at ddyfodol llawn gweithgareddau gyda CFfI.

Cofiwch, “byddwch ond yn difaru’r pethau na wnaethoch chi wneud, dim y pethau a wnaethoch chi”.

Rwy'n dymuno pob llwyddiant i bob aelod, clwb a sir yn y flwyddyn i ddod. Diolch.

* * *

It has been a privilege and honour for me to follow in the footsteps of some great Montgomery Junior Members of the Year. Who would have thought that I, Iwan Lewis, would be the first lad to receive this award in Montgomery.

At 13, I joined Dyffryn Tanat YFC, an enthusiastic, shy young lad with a tendency of being unable to listen. All I wanted was to be involved, do everything possible, meet up with friends and have some great experiences. Joining YFC, for me, was always going to happen, it has been part of my family for generations, you could say it is in my blood! What I like most is that all members are encouraged to have a go and be the best they can be. I know, without doubt that my involvement and participation in YFC has already given me so many opportunities. If you have YFC training you are a good team player, confident and sociable. I am always so proud to say that I am a member of Young Farmers.

The experience of having a go at the Member of the Year competition is so valuable. To prepare a CV, a personal statement, a ten minute power point presentation and learn about interview techniques are all vital life skills.

As Junior Member of the Year, I have been lucky enough to work alongside County Officers and staff in representing the under 18 members of the county. It has been an eye opener for me to begin to understand the roles of our County Officer team, and to appreciate the time and commitment they put into running Montgomery YFC. I also enjoyed compering at the Feb Fest, being Guest Speaker at the Youth Forum Dinner and Llanfyllin Club Dinner and a new initiative, being part of the Junior Member of the Year Interview Panel. There was healthy competition between a great number of worthy candidates this year. I wish Briony Tisley, Sarn YFC all the best for her year as Montgomery YFC Junior Member of the Year.

I thoroughly enjoy all aspects of the YFC, meeting members from other clubs and counties, taking part in events and competitions, but most importantly having friends for life. I am looking forward to an action-packed future with YFC.

Remember, ‘You will only regret the things you didn’t do not the things you did’.

I wish all members, clubs and county every success in the coming year.

Thank you.

Is-Bwyllgorau | Sub-Committees

Gweithgareddau | Activities

Cadeirydd | Chairman - Scott Humphreys

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Jamie Hughes

Ysgrifennydd Cofnodion | Secretary - Eloisa Isaac

Ysgrifennydd Cymdeithasol | Social Secretary - Elen Jarman

Mae wedi bod yn bleser ac yn anrhydedd cael fy ethol yn ‘ChairMON’ Gweithgareddau am eleni. Hoffwn ddiolch i Jamie Hughes am drotian ochr yn ochr â mi fel Is-gadeirydd, Eloisa Isaac a'i bysedd cyflym ar y gliniadur fel ein Hysgrifennydd Cofnodion ac yn olaf ond nid lleiaf, diolch enfawr i Elen Jarman am wthio a hyrwyddo popeth fel ein Hysgrifennydd Cymdeithasol. Hoffwn hefyd ddiolch i bob un o gynrychiolwyr y clybiau sydd yn mynychu’r cyfarfodydd i ryngweithio, cynllunio a chynnig awgrymiadau ynglŷn â digwyddiadau’r dyfodol. Heboch chi ni fyddem wedi cael blwyddyn mor llwyddiannus. Yn olaf, hoffwn ddiolch i Huw Drive am fod yn amyneddgar gyda mi a fy ngalwadau ffôn di-baid ynglŷn â'r pethau mwyaf di-nod. Diolch, Huw!

Dechreuon y flwyddyn yn ôl ym mis Medi gyda'r Cwis Sirol blynyddol yng Nghlwb Monty, yn y Drenewydd. Cynhaliwyd y cwis ar nos Wener am y tro cyntaf eleni yn dilyn trafodaethau. Credaf yn gryf mai’r consensws cyffredinol yw bod nos Wener yn well noson i gynnal cwis! Daeth Tachwedd yn fuan, gan ddod â ni at ein Dawns Hydrefol ble bu pawb yn ymweld â chyrchfannau arferol yn y Drenewydd. Gorffennon ni’r noson yn y Castle Vaults gyda phawb mewn hwyliau da i ddweud y lleiaf!

Daw hyn â ni at uchafbwynt fy nghyfnod yn fy swydd, y Cinio Sir Flynyddol! Ar ôl gwneud sylw ffwrdd a hi am ginio ar thema Peaky Blinders mewn cyfarfod, ni fyddwn erioed wedi dychmygu sut y byddai'r digwyddiad yn tyfu i fod yn llwyddiant ysgubol. Roedd bopeth yn llwyddiant, o'r cynllunio a'r cymorth gan bawb y noson gynt, i'r digwyddiad ei hun. Roedd hi'n noson ddifyr iawn, gyda phob aelod yn gwneud ymdrech enfawr i wisgo ac edrych y rhan! Diolch enfawr eto i bawb a chwaraeodd eu rhan yn y noson. Diolch i Dŷ Cerrig am bryd bwyd arall o'r radd uchaf, ac wrth gwrs, DJ preswyl Dyffryn Tanat, Dave am gwblhau'r noson!

Y penwythnos canlynol, roedden ni’n barod am y cystadlaethau Siarad Cyhoeddus. Ar ôl derbyn adborth gan yr aelodau, trefnodd Swyddogion y Sir noson hyfforddiant eleni. Mynychodd lawer o aelodau a hyfforddwyr y noson hyfforddiant ac arweiniodd hyn at gynnydd yn y ceisiadau yn y mwyafrif o gystadlaethau. Penderfynwyd cynnal pob cystadleuaeth ar un diwrnod eleni yn Ysgol Rhiwbechan, Tregynon. Arweiniodd hyn at ddiwrnod hirach ond llwyddiannus serch hynny. Diolch i Gyfreithwyr Harrisons am noddi'r gystadleuaeth, ein beirniaid a'n stiwardiaid ac wrth gwrs i Ysgol Rhiwbechan am gynnal y gystadleuaeth. Da iawn i bawb a oedd yn rhan o’r diwrnod.

Yn ddiweddarach yn y mis, ar ôl halibalŵ arferol y Nadolig, fe ddaeth y cyfnod dryslyd rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd! Felly i ffwrdd a ni i yfed ac i gymdeithasu yn y Drenewydd ar gyfer ein Dawns Nadoligaidd Flynyddol yn y Castle Vaults. Mwynhaodd bawb noson gyffrous a llwyddiannus arall!

Dechreuon ni 2020 gan ddymuno ein bod wedi gofyn i Siôn Corn am ganŵ i’r Nadolig gyda lefelau dŵr yn codi ac ofnau yn cynyddu am y Coronavirus. Fodd bynnag, nid oedd hyn am ein hatal ni! Ym mis Chwefror, cynhaliwyd Gŵyl Ddramâu yn Theatr Hafren yn y Drenewydd. Dangosodd ein haelodau eu doniau a’u talentau o’r safon uchaf wrth i ni groesawu 5 ddrama cyfrwng Cymraeg ac 16 ddrama cyfrwng Saesneg i’r llwyfan. Diolch enfawr i'n beirniaid stiwardiaid ac i bawb a gymerodd ran ar y llwyfan ac oddi arno. Llongyfarchiadau enfawr i Ddyffryn Tanat am ennill y gystadleuaeth Cymraeg a Saesneg.

Cyrhaeddodd mis Mawrth, gan arwain at nifer o ddigwyddiadau yn ein clybiau, ein Sir, yng Nghymru ac yn Genedlaethol yn cael eu canslo oherwydd y pandemig. Gan feddwl ymlaen at amseroedd gwell, byddwn yn edrych yn ôl ar hyn nid fel breuddwyd drwg, ond fel profiad o ddysgu. Fe ddaeth a’n cymunedau ynghyd, gyda phawb yn cynnig help llaw er gwaethaf yr amgylchiadau. Mae’r cyfnod yma hefyd wedi uwcholeuo'r holl bethau bychain rydym yn aml yn cymryd yn ganiataol. Mae’n sicr wedi bod yn agoriad llygad i mi.

Edrychaf ymlaen at weld chi gyd pan fydd hyn i gyd drosodd!

* * *

It has been a pleasure and an honour to have been elected as Activities ChairMON for this year. I’d like to thank Jamie Hughes for trotting along side me as Vice Chairman, Eloisa Isaac and her nimble fingers and the laptop as Minute Secretary and lastly but by no means least, a huge thank you to Elen Jarman for pushing and promoting everything as our Social Secretary. I’d also like to thank each and every one of the club representatives from across the county that attend meetings to engage and interact with the planning and suggestions of future events. Without you all we wouldn’t have had such a successful year. Finally, a big thank you to Huw Drive for putting up with me and my relentless phone calls regarding the most insignificant things. Top Chair!

We started off back in September with the annual County Quiz at the Monty Club, Newtown, held on a Friday evening this year as a requested change, with the general consensus being that Friday night as quiz night is here to stay! November soon came, bringing us onto our Autumn Dance and a jaunt around all the usual haunts in Newtown, finally ending up in The Castle Vaults for a jolly knees up to say the least.

This brings us on to the highlight of my time in office, the annual County Dinner, Peaky style! After making a throwaway comment about a Peaky Blinders themed dinner in a meeting, I would never have imagined how the event would snowball into a massive success. From the planning and help from everyone on the lead up to the night, to the event itself. It was a very enjoyable evening, with each and every member making an effort to look the part! A huge thank you again to everyone who made the event happen, to Ty Cerrig for another top notch meal, and of course Dyffryn Tanat's resident DJ, Dave for completing the night!

The following weekend, it was time for the Public Speaking competitions. After having feedback from the members at meetings, the county held a Public Speaking training evening this year which was well attended, and this led to an increase in entries in most competitions. It was decided to hold all competitions on one day this year, which led to a longer but successful day at Ysgol Rhiwbechan in Tregynon. Thank you to Harrisons Solicitors for sponsoring the event, our judges and stewards and of course to Ysgol Rhiwbechan for having us. Well done to all involved.

A little later in the month after the usual shenanigans of Christmas, we got to the stage in December between Christmas and New Year where nobody really knows what day it is, and so we all ended up in Newtown again for the annual Christmas dance at The Castle Vaults. An eventful night was had by all.

We started 2020 by wishing we’d all asked for canoes for Christmas with rising water levels and fears of Coronavirus, however it wasn’t to stop us yet! The February Festival was held at the Hafren Theatre in Newtown where once again the high standard of talent in Montgomeryshire was demonstrated through 5 Welsh medium and 16 English medium Dramas. A huge thank you to our judges and stewards and to all involved both on and off stage. A massive congratulations must go to Dyffryn Tanat for winning both the Welsh and English competitions.

March arrived, leading to many events at club, county, Wales and National level cancelled due to the pandemic. The County Rally, Sports, the Chairman's Charity Ball and of course, the Royal Welsh Show, lost in a bid to thwart Covid-19. Thinking ahead to better times, we will look back on this not as a bad dream, but as a learning curve, for bringing communities together, mucking in and helping out despite the circumstances and for making people more aware of the little things that were all too often taken for granted. I know it has certainly opened my eyes. I look forward to seeing you all on the other side when this has blown over! Cheers!

Amaeth | Agri

Cadeirydd | Chairman - Tomos Howells

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Fraser Jones

Ysgrifennydd | Secretary - Elin Haf Williams

Mae hi wedi bod yn gyfnod eithaf prysur i’r pwyllgor materion gwledig ers i ni ail gydied yng ngwaith y pwyllgor nol ym mis medi. Ers hynny cafwyd cyfarfod ar ddechrau’r flwyddyn i drafod ein holl syniadau a chynllunio ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod! Yn dilyn hyn fe drefnwyd taith i'r aelodau ymweld â’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd, fe fu’r daith yn llwyddiant enfawr wrth i dros 35 o aelodau fynychu’r daith!

Yn y flwyddyn Newydd gwelwyd nifer o aelodau’r pwyllgor yn mynychu Cynhadledd Materion Gwledig CFfI Cymru yn Aberystwyth. Cafwyd diwrnod hynod o ddiddorol yn trafod pridd a glaswelltir gan rhai o enwau mwyaf blaenllaw'r diwydiant!

Yno cynhaliwyd cyfarfod lwyddiannus iawn yn y King’s Head ym Meifod. Cafwyd cyflwyniad difyr iawn gan gyn aelod o’r mudiad, Iwan Vaughan, sydd bellach yn gweithio i gwmni Wynnstay. Fe adrodd rhai o’i hanesion gyda’i brofiad yn ymchwilio i’w ysgoloriaeth Nuffield a oedd yn canolbwyntio ar ffynonellau protein mewn diet y fuches laeth. Yn ogystal â hyn, fe ymunodd Steve Keynon o’r NFU a ni er mwyn trafod am eu Gwaith diweddar i daclo diogelwch ffermydd a lladrata! Yn sicr fe gafwyd noson hynod o lwyddiannus a siaradwyr hynod o ysbrydoledig iawn!

Drwy gydol y flwyddyn bu’r pwyllgor yn hynod o weithgar yn paratoi at uchafbwynt y flwyddyn, sef ein taith I Sioe Balmoral. Roeddem wedi paratoi taith 4 diwrnod gan gyfuno ymweld â’r sioe a nifer o ffermydd lleol. Ond yn anffodus bu’n rhaid gohirio’r daith! Y gobaith yw y byddem yn medru ail gydied yng nghynlluniau’r daith y flwyddyn nesaf!

Cyn dod at ddiwedd y flwyddyn, mae’r pwyllgor wedi bod yn brysur yn paratoi at ein taith fferm rhithiwr, gyda chip olwg ar rhai ffermydd lleol y sir! Rydym yn edrych ymlaen at lansio’r daith!

* * *

It has been quite a busy time for the Agri Committee after we resumed the committee's work back in September. Since then we have had a meeting at the beginning of the year to discuss all our ideas and plan for the year ahead! Following this, a trip was arranged for members to visit the Winter Fair in Builth Wells. The trip was a huge success with over 35 members attending!

The New Year saw a number of committee members attend the Wales YFC Rural Affairs Conference in Aberystwyth. We had a very interesting day discussing soil and grassland with some of the industry's leading names!

We held a very successful meeting held at the King's Head in Meifod, where Iwan Vaughan, a former member of the organisation who now works for Wynnstay shared his Nuffield Scholarship researching experiences which focused on protein sources in the dairy herd diet. In addition, Steve Keynon of the NFU joined us to talk about their recent work in tackling farm security and theft! It was certainly a very successful evening with very inspirational speakers!

Throughout the year the committee has been extremely active in preparing for the highlight of the year, our trip to the Balmoral Show. We had prepared a 4 day tour combining visiting the show with several local farms. But unfortunately the trip had to be postponed! It is hoped that we will be able to get back into the plans for the trip next year!

Before the end of the year, the committee has been busy preparing for our Virtual Farm Tour, with a look at some of the county's local farms! We look forward to launching the tour!

Rhyngwladol | International

Cadeirydd | Chairman - Elin Mererid Lewis

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Jamie Hughes

Ysgrifennydd | Secretary - Katie Jones

Yn ystod y flwyddyn mae CFfI Maldwyn wedi ailgyflwyno’r ‘Pwyllgor Rhyngwladol’ a oedd wedi gweld dirywiad yng nghyfraniad aelodau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Roedd presenoldeb gwych yn y cyfarfod cyntaf, ac roedd yr aelodau'n awyddus i drefnu digwyddiadau i gael ailafael yn y pwyllgor. Nodwyd bod ychydig o aelodau wedi cael y cyfle i deithio gyda CFfI Cymru a CFfI Cenedlaethol yn 2019:

Jamie Hughes (CFfI Llanfyllin) - Cynrychiolydd Cymru yn Semniar yr Hydref Ewropeaidd yn Budapest:

Roedd y daith yn ddiddorol iawn ac yn caniatáu imi ddysgu am sefydliadau ieuenctid eraill o bob rhan o Ewrop ac i wneud ffrindiau na feddyliais i erioed a fyddai’n digwydd, roedd hyn yn bosib oherwydd y ffermwyr ifanc YN UNIG."

Tesni Prys Jones (CFfI Guilsfield) ac Elin Haf Williams (CFfI Bro Ddyfi) - Teithio mewn grŵp gyda thaith Inter-railing Genedlaethol o amgylch Ewrop:

Dywedodd y ddwy: Ar ôl ddim theithio i lawer o wledydd yn flaenorol, roedd y daith yn ffordd wych o weld cymaint o wledydd a diwylliannau o Ewrop mewn amser byr. Mae'n daith llawn antur ac yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd!"

Eurgain Haf (CFfI Bro Ddyfi) ac Elin Lewis (CFfI Dyffryn Tanat) – Teithiodd gyda CFfI Cymru i Batagonia:

Dywedodd y ddwy: Mae teithio i Batagonia wedi bod yn freyddwyd a gwnaeth CFfI alluogi I ni fynd. Mae'n wlad mor brydferth wedi'i llenwi â chymaint o hanes ac dywylliant anhygoel. Un o'r uchafbwyntiau i'r ddau aelod oedd marchogaeth ar fachlud haul trwy'r bryniau. Un neu ddau o bethau y mae'r daith wedi'u dysgu iddynt yw peidio byth â chymryd unrhyw beth yn ganiataol, yn enwedig ein hiaith Gymraeg a gwneud beth bynnag sy'n eich gwneud chi'n hapus."

Rydyn ni i gyd wedi gwneud ffrindiau ac atgofion gwych ac yn argymell unrghyw un yn gryf i deithio gyda CFfI.

Bu CFfI Maldwyn hefyd yn cynnal cyfnewidydd o Ganada am wythnos, cafodd yr aelod Doug Skroka ei groeso i ddangos atyniadau y Sir a Chymru.

Gwelwyd cynnydd yn y diddordeb teithio gyda CFfi gan yr aelodau I deithio yn ystod 2020, sydd yn wych. Ond rwan yn siomedig oherwydd bod popeth wedi'u gohirio o ganlyniad i'r pandemig byd-eang cyfredol.

Yr aelodau llwyddiannus yw:

Ieuan Jones (CFfI Bro Ddyfi) – Taith Sialens Hwylio

Alaw Jones (CFfI Bro Ddyfi) – Montana UDA

Sian Emberton (CFfI Berriew) a Grug Evans (CFfI Dyffryn Banw) – Inter-Railing

Elin Lewis (CFfI Dyffryn Tanat) – Rali Ewropeaidd, Slovenia

Jamie Hughes (CFfI Llanfyllin) – Seland Newydd

Roedd y pwyllgor hefyd yn cynllunio ymweliad sirol â Sioe Balmoral yn Iwerddon ym mis Mai 2020, y bu’n rhaid ei ohirio am flwyddyn arall hefyd. Nod tymor hir y pwyllgor yw adfer y cyfnewidfeydd sirol, a oedd i rai aelodau blaenorol, yn uchafbwyntiau mwyaf eu blynyddoedd yn yr CFfI.

Mae aelodau, hyd yn oed gyda'r sefyllfa bresennol, yn frwd i ailgynnau cynlluniau i sicrhau bod aelodau'n cael cyfle i deithio fel grŵp Sir neu fel unigolion gyda Rhaglenni Cymru a Chenedlaethol. Unrhyw aelodau sy’n dymuno ymuno â’r ‘tîm rhyngwladol’ neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd teithio eraill CFfI, rydym yma i helpu. Cysylltwch â'r Swyddfa y Sir neu Swyddogion Rhyngwladol.

Rydyn fel pwyllgor yn edrych ymlaen at amseroedd gwell pan allwn deithio eto a chael rhai o brofion gorau ein bywydau gyda CFfI!

* * *

During the year, Montgomery YFC reintroduced the ‘Discovery Committee’ which had seen a decline in member participation in recent years. There was fantastic attendance at the first meeting and members were keen to get events organised to reignite the committee. It was noted that a number of members had taken the opportunity to travel with YFC through the Wales and NFYFC travel programmes in 2019:

Jamie Hughes (Llanfyllin YFC) – Welsh Representative to the European Autumn Semniar in Budapest:

"The trip was very interesting and allowed me to learn about other youth organisations from across Europe and to make friendships that I never thought would happen. This was only possible due to Young Farmers."

Tesni Prys Jones (Guilsfield YFC) & Elin Haf Williams (Bro Ddyfi YFC) – Wales YFC Group Travel - Inter-Railing Tour of Europe:

Both members said: "Having not travelled to many countries previously, the inter-railing trip was a great way to see so many countries and cultures around Europe. It’s a jam packed trip full of adventure and a great way to meet new people!"

Eurgain Haf Evans (Bro Ddyfi YFC) & Elin Lewis (Dyffryn Tanat YFC) – Wales YFC Group Travel to Patagonia:

Both members said: "Travelling to Patagonia has always been on the bucket list and YFC made that happen. It is such a beautiful country filled with so much amazing history and adventure. One of the highlights for both of us was horseback riding at sunset through the hills. A couple of things that the trip has taught us is to never take anything for granted, especially our Welsh language, and to do whatever makes you happy."

We have all made fantastic friends and memories for life and strongly recommend travelling with YFC.

Montgomery YFC also hosted a Canadian Exchangee for a week. Members welcomed Doug Skroka and showed him attractions within the county and Wales.

There was an increase in interest from members wishing to apply for trips in the Autumn to travel during 2020, which disappointingly have been postponed as a result of the current global pandemic.

The successful county applicants for the Wales International Programme 2020 were:

Ieuan Jones (Bro Ddyfi YFC) – Junior Sailing Challenge

Alaw Jones (Bro Ddyfi YFC) – Montana USA

Sian Emberton (Berriew YFC) & Grug Evans (Dyffryn Banw YFC) – Inter-Railing

Elin Lewis (Dyffryn Tanat YFC) – European Rally, Slovenia

Jamie Hughes (Llanfyllin YFC) – New Zealand

The committee were also planning a county visit to Balmoral Show in May 2020, which has also had to be put on hold for another year. The long term aim of the committee is to reinstate the county exchanges, which were for some past members the greatest highlights of their YFC years.

Even with the current set back, the members are enthusiastic about the prospect of rekindling plans to ensure that members have the opportunity of travelling as a County group or as individuals with the Wales and National programmes. If you wish to join the International team or if you would like further information about YFC travel opportunities, then we are here to help. Please get in touch with the County Office or the International Officials.

We are looking forward to better times when we can all travel again and have some of the best experiences of our lives with YFC!

Fforwm Ieuenctid | Youth Forum

Cadeirydd | Chairman - Ross Isaac

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Dylan Nutting

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Nia Jones

Ysgrifennydd Cymdeithasol | Social Secretary - Ieuan Jones

Roedd yn anrhydedd cael fy ethol yn Gadeirydd y Fforwm Ieuenctid ar gyfer blwyddyn 2019/20 ynghyd â Dylan Nutting yn Is-gadeirydd, Nia Jones yn Ysgrifennydd Munudau ac Ieuan Jones yn Ysgrifennydd Cymdeithasol.

Dechreuodd y flwyddyn yn dda gyda noson wych yn cael ei chynnal ym mowlio U-Streic yn y Drenewydd ac yna wrth gwrs y McDonalds anochel. Roeddem yn ddiolchgar iawn i Huw ac aelodau eraill a drefnodd daith i aelodau’r Fforwm Ieuenctid i ymweld â cherflun Knife Angel yn y Drenewydd ynghyd â helfa drysor. Roedd hwn yn gyfle unwaith ac am byth a oedd yn wych i'r aelodau ei brofi.

Ym mis Chwefror diddanodd Nia a minnau’r gynulleidfa yn ystod noson olaf Gŵyl Ddrama Saesneg gyda gêm o “Sit down if….”. Roedd y gêm hon yn llwyddiannus wrth iddi gael y gynulleidfa gyfan i gymryd rhan.

Ar gyfer ein cyfarfod ym mis Mawrth roedd yn fraint i ni gael Elin Lewis yn bresennol a rhoi sgwrs i'r aelodau ar ei thaith CFfI i Batagonia. Rhoddodd gipolwg da inni ar fuddion teithio CFfI a'r profiadau y gallwch eu hennill. Yna gohiriwyd pethau oherwydd y Coronavirus ond rydym yn cadw popeth wedi'i groesi y byddwn yn gallu parhau â'n taith i Jump In yn Amwythig yn ddiweddarach yn y flwyddyn a hefyd bwrw ymlaen â'n Cinio Fforwm Ieuenctid Blynyddol.

Rydym wedi cael nifer dda o aelodau yn mynychu'r cyfarfodydd ar ddechrau'r flwyddyn a gobeithiwn y byddant yn dychwelyd unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

* * *

It was an honour to be elected the Youth Forum Chairman for the 2019/20 year along with Dylan Nutting as Vice Chairman, Nia Jones as Minute Secretary and Ieuan Jones as Social Secretary.

The year started well with a great evening held at U-Strike bowling in Newtown followed by of course the inevitable McDonalds. We were very thankful to Huw and other members who organised a trip for the Youth Forum members to visit the Knife Angel sculpture in Newtown along with a treasure hunt. This was a one off opportunity which was great for the members to experience.

In February Nia and myself entertained the audience during the final night of the English Drama Festival with a game of “Sit down if ….”. This game was successful as it got the whole audience involved.

For our March meeting we were privileged to have Elin Lewis attend and give the members a talk on her YFC trip to Patagonia. She gave us a good insight into the benefits of YFC travel and the experiences that you can gain. Things were then put on hold due to the Coronavirus but we are keeping everything crossed that we will be able to continue with our trip to Jump In in Shrewsbury later in the year and also go ahead with our Annual Youth Forum Dinner.

We have had a good number of members attending the meetings at the beginning of the year and we hope that they will return once it is safe to do so.

Digwyddiadau | Events

Rali | Rally

Pwyllgor Rali | Rally Committee

Cadeirydd | Chairman - Richard Lewis, Llanfyllin

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Ffion Watkin, Vyrnwy Valley

Ysgrifennydd | Secretary - Sian Lewis, Llanfyllin

Trysorydd | Treasurer - Sioned Morris, Dyffryn Tanat

Rhaid i mi ddweud, mae bod yn Gadeirydd Rali’r Sir ar gyfer 2019 wedi bod yn un o uchafbwyntiau fy nghyfnod fel aelod o Ffermwyr Ifanc. Fodd bynnag, mae'n debyg ei fod hefyd wedi bod yn un o'r rhai mwyaf dirdynnol! Cawsom bwyllgor gwych efo gang lleol o aelodau a hebddyn, ni ellir cynnal y Rali. Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr gyda'r tywydd yn garedig i ni. Rhaid imi ddiolch eto i'r Athro Yvonne Jones, heb ei chaniatâd caredig ni fyddem wedi cael y lleoliad gwych yn Talwrn. Rhaid diolch hefyd i'n Noddwyr y Digwyddiad, yn enwedig ein prif noddwyr, Pickstocks a M P Paver Hire & Surfacing Ltd. Roeddem yn hynod ffodus o'u haelioni a diolch i'w chyfraniad roedd y digwyddiad mor llwyddiannus ag yr oedd.

Rwy’n ysgrifennu hwn yn ystod y ‘Cyfyngiadau Covid-19’. Rydym yn hynod ffodus i gael y ffederasiwn rhagweithiol a phenderfynol y Ffermwyr Ifanc sydd gennym yma yn Sir Drefaldwyn, hebddo, ni chawn ddigwyddiadau gwych fel y Rali a’r ddawns. Ah y ddawns, hoffwn pe bai gen i far yn y sied honno nawr! Rydw i wedi atodi fy hoff lun o'r rali, sef un o'r nos! Ydych chi'n adnabod rhywun ynddo?

Yn olaf, hoffwn ddiolch i'r aelodau a ddaeth i'r digwyddiad. Heboch chi ni fydd Rali. Cawsom nifer anghredadwy o gynigion yn y cystadlaethau a lenwodd y siediau a’n diddanu trwy gydol y dydd.

O, a bu bron i mi anghofio diolch i’n ‘tîm adeiladu stepiau’ ymroddedig a dreuliodd y ddwy noson cyn y Rali yn adeiladu’r pethau twp tan 12yb! Ac wrth gwrs arwyr di-glod dawns y Rali, hebddyn nhw, ni fydd dawns mor llwyddiannus wedi cymryd lle.

Mae'n wych gweld sut mae Ffermwyr Ifanc yn dod â phob un ohonom ynghyd, i weithio gyda'n gilydd a chystadlu yn erbyn ein gilydd. Rwy'n hollol ddiolchgar am yr hyn rydw i wedi'i gyflawni gyda fy nghyd-aelodau trwy gydol fy amser fel aelod o Ffermwyr Ifanc.

Felly ar y nodyn hwnnw, lloniannau a diolch i bawb a wnaeth y Rali yn wych eto!

* * *

I have to say, being the County Rally Chairman for 2019 has been one of the highlights of my time as a Young Farmers member. However, it has also probably been one of the most stressful! We had a great committee and local gang of members who without, the Rally would not have been made possible. The day was a great success with the weather being kind to us. I have to thank again Professor Yvonne Jones, without her kind permission we wouldn’t have had the great venue at Talwrn. Another thank you must go to our sponsors of the event, especially our main sponsors, Pickstocks and M P Paver Hire & Surfacing Ltd. We were incredibly fortunate of their kind generosity which made the event as successful as it was.

I am writing this during the ‘Lockdown of Covid-19’. We are incredibly fortunate of the proactive and determined federation of Young Farmers we have here in Montgomeryshire, without it we wouldn’t have cracking events like the Rally and dance. Ah the dance, how I wish I had a bar in that shed now! I've attached my favourite photo of the rally, which is one from the night! Who do you recognise in it?

Finally I'd like to thank the members who came to the event. Without you we wouldn’t have a Rally. We had an unbelievable amount of entries which soon filled those sheds and kept us entertained throughout the day.

Oh, I nearly forgot to thank our dedicated ‘step construction team’ who spent the two nights before the Rally making the darn things until 12am! These are the unsung heroes of the Rally dance, which wouldn’t have happened if it wasn’t for them!

It's great to see how Young Farmers brings all of us together, to work with each other and compete against one another. I’m entirely grateful for what I have achieved with my fellow members throughout my time as a Young Farmers member.

So on that note, cheers and thank you to all that made the Rally great again!

Chwareuon | Sports

3 Ffederasiwn 3 Copa | 3 Feds 3 Peaks

Ar 13eg o Oorffennaf, cymerodd 100 aelod o CFfI Maldwyn, Brecheinioc a Maesyfed y 3 chopa uchaf ym mhob sir er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer dwy elusen iechyd meddwl wych Sylfaen y DPJ a Mind Cymru. Roedd y cyfanswm a godwyd o'r digwyddiad hwn yn anhygoel, £8600.06.

Mae £5487.03 o hyn wedi'i roi i Sylfaen DPJ, elusen sy'n ceisio cefnogi pobl mewn cymunedau gwledig ag iechyd meddwl gwael.

Mae £3113.03 o hyn wedi'i roi i Mind Cymru, elusen sy'n ceisio cefnogi pobl yng Nghymru sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl.

Diwrnod bythgofiadol efo ein haelodau ac aelodau Maesyfed a Brycheiniog. Teimlo'n browd iawn i fod yn rhan ohono, gan godi ymwybyddiaeth a chodi arian ar gyfer dwy elusen anhygoel." - Huw Jones, Cadeirydd y Sir.

***

On 13th July, 100 members from Montgomery, Brecknock & Radnor YFC took on the 3 highest peaks in each county in order to raise awareness and money for two fantastic mental health charities, The DPJ Foundation and Mind Cymru. The total raised from this event was an amazing £8600.06.

£5487.03 of this has been donated to The DPJ Foundation, a charity which aims to support people in rural communities with poor mental health.

£3113.03 of this has been donated to Mind Cymru, a charity which aims to support people in Wales who are struggling with their mental health.

A brilliant accomplishment for the 3 Federations! It was an honour to be part of a day that saw members working together to complete the physical challenge. Getting to the top of each peak was tough at times (especially with the horizontal rain that greeted us at Cadair Berwyn!) but we knew it was all worth it to raise awareness and money for the two charities so that they can continue with the amazing work they do within our rural communities." - Del Robinson, immediate Past County Chair.

Diwrnod Maes | Field Day

Pwyllgor Diwrnod Maes | Field Day Committee

Cadeirydd | Chairman - Aled Rees, Trefeglwys

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Ilan Jones, Bro Ddyfi

Ysgrifennydd | Secretary - Elen Jarman, Llidiartywaen

Cydlynnydd Lluniaeth | Food Co-Ordinator - Kelly Chapman, Llidiartywaen

Cynhaliwyd Diwrnod Maes 2019 ar 28 Medi yng Nglangwden, Trefeglwys, trwy ganiatâd caredig y teulu Jerman. Roedd Pwyllgor y Diwrnod Maes yn cynnwys aelodau o glybiau Bro Ddyfi, Llanbrynmair a Charno, Llidiartywaen a Threfeglwys.

Dechreuodd y cystadlu gyda’r cystadlaethau barnu stoc ar y penwythnos cyn y digwyddiad. Diolchwn yn fawr iawn i’r gwesteiwyr am ddarparu lleoliadau a stoc gwych ar gyfer y gystadleuaeth: Jermans Coed Mawr, Rowlands Dolwen Farm, Browns Neuadd Fach a Randall and Parker Foods, Dolwen.

Er gwaethaf y tywydd stormus, gyda rhai newidiadau, aeth y Diwrnod Maes yn ei flaen gyda rhai o’r cystadlaethau yn cael eu gohirio tan y penwythnos canlynol. Ni wnaeth y tywydd atal cystadleuwyr rhag teithio o bob cwr o’r sir, gyda chystadlu rhagorol ym mhob cystadleuaeth. Braf oedd gweld cynifer yn cystadlu yn y cystadlaethau Barnu Stoc Ŵyn Cigyddion Iau/Oen Bridio a’r gystadleuaeth goginio ‘Eggstravaganza’. Ar y dydd Sadwrn canlynol, cynhaliwyd y cystadlaethau ffensio Hŷn ac Iau yn ogystal â ‘One Man/Woman and Their Dog’. Hefyd, cynhaliwyd cystadleuaeth Saethu Colomennod Clai i godi arian ychwanegol lle bu saethwyr profiadol a dibrofiad yn cymryd rhan - diolchwn i Mid Wales Shooting Centre am gynnal y digwyddiad.

Fel pwyllgor, cawsom ein plesio gan safon y cystadlu gan bob clwb, gan ddangos y dalent enfawr sydd gennym yn Sir Drefaldwyn. Llongyfarchiadau i CFfI Tregynon ac CFfI Trefeglwys, enillwyr ar y cyd y Diwrnod Maes. Llongyfarchiadau hefyd i CFfI Sarn am ennill yr adran Barnu Stoc. Braf oedd gweld cynifer o glybiau ac unigolion yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth gyntaf y flwyddyn, a byddwn wir yn annog clybiau i barhau i wneud hyn y flwyddyn nesaf gan fod rhywbeth at ddant pawb. Cafwyd adborth cadarnhaol o’r sesiynau hyfforddi Barnu Stoc a’r sesiynau hyfforddi Paratoi Cyw Iâr, ac mae’n edrych fel bod hyn wedi arwain at nifer fwy yn cystadlu yn y ddwy gystadleuaeth. Diolch i’r hyfforddwyr am y nosweithiau gwych hynny.

Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i westeiwyr y Diwrnod Maes: y teulu Jerman. Rwy’n siŵr y byddai pawb yn cytuno roedd y safle’n berffaith ac nid oedd angen gwneud prin dim gwaith i baratoi ar gyfer y digwyddiad. Diolch am eich caredigrwydd ac am ganiatáu i ni ddefnyddio da byw a pheiriannau ar gyfer y cystadlaethau. Mae’n rhaid i ni hefyd fod yn ddiolchgar am eich dealltwriaeth yn ystod yr amodau tywydd anodd ac am ganiatáu i ni newid rhai cynlluniau a gohirio rhai cystadlaethau tan y penwythnos canlynol.

Fel pwyllgor, hoffem ddiolch yn fawr i’n prif noddwyr, NFU Mutual y Drenewydd, Griffiths Construction yn ogystal â noddwyr ein cystadlaethau Barnu Stoc Roger Parry & Partners. Yn ogystal, hoffem ddiolch yn fawr i’r holl noddwyr a busnesau lleol a roddodd beiriannau, offer a gwobrau raffl. Ni fyddai’r digwyddiad wedi gallu bod yn bosib oni bai am eich haelioni.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r pwyllgor trefnu am eu cymorth a’u cefnogaeth wrth drefnu’r digwyddiad. Rhaid diolch hefyd i Ffion a Caryl yn y swyddfa am eu holl waith wrth baratoi ar gyfer y diwrnod a sicrhau nad oedd unrhyw drafferthion. Fel pwyllgor, mae angen i ni hefyd ddiolch yn fawr i’r holl feirniaid, stiwardiaid a chynorthwywyr – yn sicr, ni allem ni fod wedi’i wneud hebddoch chi! Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i bwyllgor y flwyddyn nesaf.

* * *

The 2019 Field Day was held on the 28th September at Glangwden, Trefeglwys by kind permission of the Jerman family. The Field Day Committee was made up of members from Bro Ddyfi, Llanbrynmair & Carno, Llidiartywaen and Trefeglwys.

The competitions began with stock judging on the weekend and week preceding the event. We extend our huge thanks to our hosts for providing excellent venues and stock for the competitions: Jerman’s Coed Mawr, Rowlands’ Dolwen Farm, Browns Neuadd Fach and Randall Parker Foods, Dolwen.

Despite the stormy weather, with some alterations, the Field Day went ahead with a few competitions being postponed until the following weekend. The weather didn’t stop competitors travelling from all corners of the county, with excellent entries in all competitions. It was fantastic to see a huge number of entries in the Junior Butchers Lambs/Breeding Ewes Stock Judging and the Eggstravaganza cookery competition. On the following Saturday the Junior & Senior fencing competitions were run alongside a re-introduction of 'One Man/Woman and Their Dog' which was very enjoyable. We also held a Clay Pigeon Shooting competition to raise some additional funds which saw some experienced and novice shooters take part - we thank Mid Wales Shooting Centre for hosting.

As a committee, we were extremely impressed by the high standard of competition by all clubs, showcasing the huge talent we have in Montgomeryshire. Congratulations to Tregynon YFC and Trefeglwys YFC who were joint winners of the Field Day. Also, congratulations to Sarn YFC for winning the Stock Judging section. It was great to see so many clubs and competitors taking part in the first competition of the year and I’d really encourage clubs to continue this next year as there is something there for everyone. Feedback from the Stock Judging training and the Poultry Boning training was positive and seemed to lead to higher entries in both competitions. Thank you to the trainers for those fantastic evenings.

We would like to say a huge thank you to the Field Day hosts: the Jerman family. I’m sure everyone would agree the site was perfect and there was minimal work to prepare for the event. Thank you for your kindness in allowing us to use livestock and machinery for competitions. We must also be grateful for your understanding during the difficult weather conditions and allowing us to adapt certain plans and postpone some competitions until the following weekend.

As a committee, we must extend a huge thank you to our Main Sponsors, NFU Mutual Newtown and Griffiths Construction as well as our Stock Judging sponsor Roger Parry & Partners. Also, a huge thank to all other sponsors and local businesses who donated machinery, equipment and raffle prizes. The event really wouldn’t have been possible without your generosity.

I would also like to thank the organising committee for their help and support in organising the event. An extended thanks must also go to Ffion and Caryl in the office for all their work in preparation and ensuring the day ran smoothly. As a committee we also owe a huge amount of gratitude to all judges, stewards and helpers – we really could not have done it without you! I wish all the best to next year's committee.

Eisteddfod

Pwyllgor Eisteddfod | Eisteddfod Committee

Cadeirydd | Chairman - Gemma Owen, Aberhafesp

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Olivia Jones, Mochdre & Penstrowed

Ysgrifennydd | Secretary - Jodie Roberts, Dolfor

Trysorydd | Treasurer - Sioned Mills, Abermule

Is-Drysorydd | Vice Treasurer - Eloisa Isaac, Tregynon

Swyddog Noddi | Sponsorship Officer - Lloyd Humphreys, Mochdre & Penstrowed

Eleni daith yr Eisteddfod i Lanfair Caereinion ar ddiwrnod gwlyb a ddiflas iawn, ond er gwaethaf y tywydd, gobeithio gwneith pawb cael ddiwrnod gwych.

Ar y nos Wener fe gynhalwyr y cystadlaethau offerynnol a CFfI ‘Got Talent’ yn yr institute yn Llanfair Caereinion, mi oedd o’n noson anhygoel o adloniant i’r gynulleidfa a beirniad i gychwyn penwythnos yr Eisteddfod. Roedd y pwyllgor mor falch o'r ceisiadau ar gyfer yr adran celf a chrefft gyda nifer rhagorol o gynigion gan y mwyafrif o glybiau. Roedd y diwrnod ei hun yn llawn talent ledled y sir, ac rwy'n siŵr bod y gynulleidfa wrth eu boddau o’r adloniant a gath nhw.

Rydym mor ddiolchgar i'n beirniaid, stiwardiau, cyfeillyddion, arweinydd ac i Ysgol Uwchradd a Chanolfan Hamdden Llanfair Caereinion am roi croeso mor fawr inni gynnal ein Eeisteddfod yno. Yn sicr, methu anghofio Sarah Lloyd am y bwyd gwych a wnaeth cadw pawb i fynd trwy'r dydd. Yn ogystal, eleni fe benderfynon ni gael trysorydd ar gyfer y noddwyr ac fel pwyllgor teimlo’n ei fod wedi gweithio yn dda ac roedden mor ddiolchgar am yr holl arian sydd wedi ei noddi gan fusnesau lleol.

Ffurfiwyd y pwyllgor eleni gan glybiau Aberhafesp, Dolfor, Mochdre & Penstrowed, Abermule a Tregynon. Wrth fod yn Gadeirydd I glwstwr o glybiau nad ydynt yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod llawer, roeddwn mor falch o weld pa mor dda y gwnaeth y pwyllgor dynnu at ei gilydd i gynnal Eisteddfod I’w gofio. Yn bendant, wnes i ddim sylweddoli faint o waith sydd ynghlwm wrth drefnu Eisteddfod CFfI ond mwynheais bob munud ohono. Mae'r pwyllgor yn dymuno pob lwc i’r pwyllgor flwyddyn nesaf.

***

This year the Eisteddfod was held at Llanfair Caereinion on a very miserable rainy day, but despite of the weather I hope everyone involved had a great day.

The Friday night held at Llanfair Institute for the Instrumental and YFC's Got Talent competition was an amazing night of entertainment to start the Eisteddfod weekend off. We were so pleased with the entries for the Arts & Crafts with an outstanding amount of entries from most clubs. The day itself was filled with talent from all around the county which I’m sure the audience loved.

We are so thankful to our judges, stewards, accompanists, compares and to Llanfair Caereinion High school and Leisure Centre for giving us such a great welcome to hold our Eisteddfod. Definitely not forgetting Sarah Lloyd for the fantastic food keeping everyone going through the day. In addition, this year we decided to have a Sponsorship Officer which we felt worked well for our committee and we are so thankful to all of our sponsors enabling us to exceed our target.

This year's committee was formed by Aberhafesp, Dolfor, Mochdre & Penstrowed, Abermule and Tregynon YFC clubs. Being the Chair of a cluster of clubs that don’t usually have much involvement in the Eisteddfod made me so proud to see how well the committee pulled together to hold such a successful event. I definitely didn’t realise how much work is involved in organising a YFC Eisteddfod but I enjoyed every minute of it. The committee wish the best of luck to next year's committee.

Cinio Blynyddol | Annual Dinner

Siarad Cyhoeddus | Public Speaking

Angel Gyllell | Knife Angel

Yn fis Ionawr, cyrhaeddodd Cerflun yr Angel Gyllell tu allan i Galeri Oriel Davies yn Drenewydd am 28 diwrnod i hyrwyddo Di-drais ym Mhowys. Roedd y Swyddogion y Sir wedi cael diwrnod prysur yn hyrwyddo CFfI Maldwyn a Sylfaen y DPJ yn y seremoni agoriadol! Diolch i Dave Dart a Tesni Jones o CFfI Guilsfield am greu adenydd gwych ar ran y Sir i aelodau'r cyhoedd gael lluniau o'u Blaenau. Ffordd hyfryd o hyrwyddo ein sefydliad a'r prosiect yr Angel Gyllell!

Ar 9fed o Ionawr, cychwynnodd cyfarfodydd yr Is-bwyllgorau gyda chwis yn y parc yn ymwneud â'r Angel Cyllell. Roedd yn deimladwy iawn gweld y cerflun wedi'i oleuo yn y nos ac roedd yn wych gweld cymaint o aelodau'n bresennol. Yna dosbarthwyd copïau o'r cwis i Galeri Oriel Davies i'r cyhoedd eu defnyddio.

***

In January, the Knife Angel Sculpture arrived in Newtown outside the Oriel Davies Gallery for 28 days of promoting Anti-Violence in Powys. The County Officials had a busy day promoting Montgomery YFC and The DPJ Foundation at the opening ceremony. Thank you to Dave Dart and Tesni Jones from Guilsfield YFC for creating fantastic wings on behalf of the County for members of the public to have photos in front of. A wonderful way to promote Montgomery YFC and the Knife Angel project!

On 9th January, the Sub-Committees meetings began with a quiz at the park all about the Knife Angel. It was very moving seeing the sculpture lit up at night and it was great to see so many members present. Copies of the quiz were then distributed to the Oriel Davies Gallery for members of the public to use.

Sengl Elusennol CFfI Cymru | Wales YFC Charity Single

Bydd Wych

Cafodd aelodau CFfI ledled Cymru gyfle eleni i arddangos eu doniau canu i gydnabod Diwrnod Cerdd Cymru ac i godi arian i Meddwl.org, elusen Iechyd Meddwl Cymru. Cyflawnwyd hyn trwy recordio a rhyddhau clawr o’r gân ‘Bydd Wych’ gan Rhys Gwynfor. Teithiodd Cadeirydd y Sir Huw Jones i fyny i Ganolfan Sain yng Nghaernarfon i recordio ei unawd ar gyfer y gân ac yna recordiad y côr ym Mhafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, lle mynychodd 10 aelod or CFfI Maldwyn.

Ar ôl clywed nes i gael ei gofyn i ganu ar ran CFfI Maldwyn ar gyfer sengl elusennol CFfI Cymru, roeddwn yn nerfus iawn ond yn gyffrous i fod yn rhan ohono. Roedd yn brofiad gwych ac roedd yn hyfryd treulio amser gyda'r aelodau o'r sir a thu hwnt mewn ardal anghystadleuol. Wych ydoedd mewn gwirionedd." - Huw Jones, Cadeirydd y Sir.

***

YFC members across Wales were given the opportunity this year to showcase their singing talents in recognition of Welsh Music Day and to raise money for Meddwl.org, a Welsh Mental Health charity. This was achieved through recording and releasing a cover of the song ‘Bydd Wych’ by Rhys Gwynfor. County Chairman Huw Jones travelled up to Canolfan Sain in Caernarfon to record his solo for the song followed by the choir recording at Bont Pavilion, Pontrhydfendigaid which 10 members attended from Montgomery YFC.

Being a part of ‘Bydd Wych’ was an incredible experience. Not only did we get to sing with S4C’s Lisa Angharad but we also got to perform with YFC members from all over Wales. The best part for me was listening and conversing in Welsh all day. I am a Welsh Learner so it was a very valuable day for me in more ways than one. Diwrnod gwych gyda pobl gwych, Diolch!" - Bryony Wilson, County Vice Chairman.

Gŵyl Chwefror | February Festival

Dramau Cymraeg | Welsh Dramas
Dramau Saesneg | English Dramas

Adroddiadau Clwb | Club Reports

Aberhafesp

Cadeirydd | Chairman - John Wainwright

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Gemma Owen

Ysgrifennydd | Secretary - Annie Unwin

Trysorydd | Treasurer - Lora Gethin

Dechreuodd y flwyddyn yn llewyrchus iawn i CFfI Aberhafesp. Roedd pawb yn awyddus i gystadlu yn y Rali a chafodd y clwb ambell i lwyddiant. Braf oedd gweld yr aelodau yn cefnogi ei gilydd hefyd. Syfrdanon ni'r beirniaid gyda’n symudiadau dawnsio ac enillon ni’r gystadleuaeth, i’r Sioe Frenhinol amdani! Enillodd y merched llond llaw o dlysau. Yn y Sioe Frenhinol, symudodd y merched ar draws y llwyfan gyda rhu’r dorf y tu ôl iddyn nhw. Arweiniodd hyn at y wobr gyntaf gan adael y beirniaid yn ddi-le!

Yn ystod y Diwrnod Gwaith Maes enillodd y merched y gystadleuaeth goginio 'Eggstravaganza'. Bu Lora hefyd yn fuddugol gyda threfnu blodau a daeth Annie i’r brig yn y gystadleuaeth torri cyw iâr cyn mynd ymlaen i gystadlu yn y Ffair Aeaf. Creodd Gemma gynnyrch a fframiodd enillion y diwrnod hwnnw.

Roedd CFfI Aberhafesp yn rhan o'r pwyllgor trefnu ar gyfer yr Eisteddfod eleni, gyda Gemma Owen wedi'i choroni fel Cadeirydd yr Eisteddfod. Trefnodd hi’r cystadlaethau yn effeithlon ac roedd y clwb yn ei chefnogi mewn unrhyw ffordd y gallent.

Buan iawn y daeth y Ffair Aeaf ac roedd Annie Unwin yn ôl wrthi yn cystadlu yn y gystadleuaeth torri cyw iâr. Eleni roedd y gystadleuaeth o safon uchel, profwyd nerfau Annie ond cystadlodd hi’n bwyllog iawn. Talodd ar ei ganfed wrth iddi ddod yn y 3ydd safle.

Rydym wedi profi ambell i beth am y tro cyntaf eleni. Dechreuodd tair merch y duedd pan benderfynon nhw gystadlu yn y gystadleuaeth Siarad Gyhoeddus am y tro cyntaf. Fe ddaethon nhw’n 4ydd - cyflawniad anhygoel o feddwl mai dim ond unwaith ymarferon nhw!

Er mawr syndod i ni gyd, ym mis Ionawr enillon ni’r fraint o fod yn Glwb y Mis NFYFC! Yna daeth y gystadleuaeth Gŵyl Adloniant ym mis Chwefror ble roedd hi’n bryd i ni berfformio drama a chymryd rhan yn y gystadleuaeth ‘One Plus’. Neidiodd y bechgyn i’r safle cyntaf gyda'u dawns sgowtiaid yng nghystadleuaeth y One Plus!

Dechreuodd ein hymdrechion codi arian yn 2020 gyda bingo byrlymus ac yna Carol-oke gyda CFfI Dolfor. Newidiodd ein cynlluniau oherwydd Covid-19 ond ni wnaeth hyn atal ein clwb rhag bod yn rhagweithiol. Mae’r aelodau wedi bod yn darparu gwasanaeth cymunedol i aelodau bregus y gymuned gyda Gemma Owen hyd yn oed yn ymddangos ar raglen newyddion BBC Cymru!

* * *

The year started for Aberhafesp YFC with flying colours. Entries were at their fullest for the Rally, where the club had a number of successes and members supported one another. We blew away the judges with our dance moves, winning the competition and heading to the Royal Welsh. The girls moonwalked away with a bundle of trophies. At the Royal Welsh, the girls didn't just dance, they moved across the stage with the roar of the crowd behind them leading to first place and leaving the judges speechless.

The Field Day saw the girls winning the 'Eggstravaganza' cookery competition, Lora arranging her flowers and Annie chopping her way to the Winter Fair in the Poultry Jointing competition. Gemma created a product that framed the winnings that day.

Aberhafesp YFC were part of the organising committee for the Eisteddfod this year, with Gemma Owen crowned as Eisteddfod Chairman. She organised the competitions efficiently and the club supported in any way that they could.

The Winter Fair soon came around and Annie Unwin was back at it with her poultry jointing. This year the competition was high, nerves were tested but Annie kept her cool. It paid off as she came in 3rd place.

We have had many firsts over the past year. Three girls started this trend when they decided to have a go at Public Speaking. They came an incredible 4th - they only had 1 practice!

January saw us winning NFYFC Club of the Month which came as a surprise to us all. Then came along the February Festival where it was Drama and One Plus time. The boys jumped their way to first place with their scout dance in the One Plus competition!

2020 fundraising started with record-breaking bingo, then Carol-oke with Dolfor YFC. Plans changed due to Covid-19 but that didn't stop our club. Members have been providing a community service for the vulnerable people with Gemma Owen even featuring on BBC Wales News!

Abermule

Cadeirydd | Chairman - Sioned Mills

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Emma Harding

Ysgrifennydd | Secretary - Leah Richards

Trysorydd | Treasurer - Chloe Evans

Ysgrifennydd Cymdeithasol | Social Secretary - Leah Ralph Bloor

Mae CFfI Abermiwl wedi cael 12 mis gwych ac wedi croesawu llawer o aelodau newydd i'r clwb yn ogystal â chadeirydd newydd. Rydym yn glwb ifanc bach gyda llai nag 20 aelod a 90% o'n haelodau yn aelodau iau. Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae CFfI Abermiwl wedi bod yn codi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Harry Johnson. Mae hwn yn ymddiriedolaeth sydd wedi cyffwrdd â chalonnau ein haelodau. Cyflwynwyd siec wych o £400 iddynt ar ôl derbyn noson cyflwyniad addysgol gan Sally, mam Harry a sefydlydd yr ymddiriedolaeth.

Rydym wedi cystadlu mewn llawer o gystadlaethau amrywiol eleni. Hwn oedd y tro cyntaf i rai o’n haelodau gystadlu mewn cystadlaethau megis y Rali, Diwrnod Gwaith Maes, yr Eisteddfod a’r Ŵyl Ddrama. Rydym yn edrych ymlaen at gystadlu eto’r flwyddyn nesaf! Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod ar drip i ‘Jump In’, cafon ni hwyl yn golffio a mwynhaom ni Noson Tân Gwyllt rhyfeddol yn nhŷ ein cadeirydd. Yn anfoddus, cafodd llawer o’n digwyddiadau codi arian eu canslo eleni. Serch hyn, rydym yn dal yn awyddus iawn i godi arian at elusennau lleol yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae nosweithiau clwb yn CFfI Abermiwl yn tueddu i gynnwys bwyd, hwyl a chwerthin bob amser! Gwneir y rhaglen ar ddechrau pob tymor gan alluogi pob aelod i leisio’u barn yn y cynnwys. Rydym wedi mwynhau nosweithiau clwb amrywiol eleni gan gynnwys cerfio pwmpen i nosweithiau gemau bwrdd cystadleuol. Dysgon ni fwy am Ymddiriedolaeth Harry Johnson yn ogystal. Mae llawer o’n haelodau wedi mwynhau digwyddiadau cymdeithasol sirol trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Tafarn y Mis, cinio blynyddol a dawnsfeydd.

Yn anffodus, bu’n rhaid i’n blwyddyn ddod i ben yn gynt na’r bwriad, ond rydym i gyd yn dal i fod mewn hwyliau da ac yn mwynhau helpu’r gymuned. Heb gefnogaeth barhaus rhieni ac ymgynghorwyr clwb ni fyddai C.Ff.I Abermiwl yn gallu cael ei chynnal eleni. Byddwn yn parhau i geisio ein gorau glas i gadw’r clwb ar waith ar gyfer y dyfodol.

* * *

Abermule YFC have had a great past 12 months and have welcomed many new members to the club as well as a new chairman. We are a small young club with under 20 members with 90% of our members being juniors. Throughout the past year Abermule YFC have been raising money for The Harry Johnson’s Trust, which touched the hearts of our members. A fantastic £400 was presented to them after receiving an educational presentation evening from Sally, Harry’s mum and the founder of the trust.

We’ve competed in many competitions this year, for many this was a first for our members including: Rally, Field Day, Eisteddfod and Drama Festival. We look forward to competing again in the upcoming year. During the past year, we have been on multiple trips including Jump In, the driving range and to our club chairman’s house for a blissful bonfire night. Unfortunately, many of our fundraising events got cancelled this year but we are still very eager to raise funds for local charities later in the year. Club nights at Abermule YFC tend to always involve food, fun and laughter! The programme is made at the start of each term enabling all members to have a say in the content. We’ve seen evenings from pumpkin carving to competitive board game nights to a night learning more about The Harry Johnson Trust. Many members have enjoyed county social events throughout the year including Pub of the Month and dinners and dances.

Unfortunately, our year had to end sooner than planned, but we are all still in great spirits helping the community. Without the continued support of parents and club advisors Abermule YFC wouldn’t be able to happen this year and we will continue to try our best to keep it up and running for the future.

Berriew

Cadeirydd | Chairman - Jess Wilson

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Emily Woodall

Ysgrifennydd | Secretary - Molly Williams

Trysorydd | Treasurer - Amy Wainwright

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Jazmin Williams & Carys Roberts

Pan roeddem yn ysgrifennu adroddiad blwyddyn ddiwethaf, ychydig a wyddem y byddem yn ysgrifennu adroddiad eleni mewn ‘lockdown’ gyda CFfI wedi’i ganslo oherwydd y coronafeirws. Ond, mae gennym dal llawer i’w adrodd o flwyddyn brysur a llawn hwyl.

Cychwynnwyd y flwyddyn yn ardderchog gan guro Rali 2019. Roedd yr holl waith tîm wedi talu ffordd ac rydym yn hynod o galch o’n haelodau gymerodd rhan. Roedd balchder mawr wrth i Bryony Wilson dderbyn y swydd Is-gadeirydd y Sir, Sian Emberton fel Swyddog Cyhoeddusrwydd y Sir a Scott Humphreys yn derbyn swydd Cadeirydd y pwyllgor Gweithgareddau.

Mae’r haf yn gyfnod tawel i ni, felly treuliwyd noson yn helpu’r gymuned wrth gasglu sbwriel. Yn fuan iawn daeth mis Medi gyda thri o’n haelodau yn cynrychioli’r Sir yn y rownd genedlaethol, gyda’r Cogydd ‘Michelin-star’ Marco Pierre White yn feirniad ar y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i’n Cogyddion-feistr ni: Carys Roberts, Molly a Jazmin Williams.

Hoffem longyfarch Lucy Davies ar gystadlu yn y Ffair Aeaf gan ddod yn drydydd yn y barnu wyn tew.

Braf oedd cael ein holi yn ôl i’r Llew i ganu carolau ar noswyl Nadolig. Mae wastad awyrgylch cymunedol a chynnes yno wrth godi arian tuag at elusen

Mae 2020 yn flwyddyn arbennig i CFfI Berriew gan ein bod yn dathlu 85 mlynedd ers sefydlu’r clwb Roedd Mary Berry y clwb, Jazmin Williams, wedi creu cacen pen-blwydd i ni fwynhau yn ein cinio clwb. Pen-blwydd Hapus yn 85!

Ym mis Ionawr roedd hi’n amser paratoi tuag at gystadleuaeth y Ddrama. Roeddem yn hynod falch o ddod yn 2il a 3ydd gyda Tully Davies a Sion Wilde yn ennill yr actorion gorau yn gyfan gwbl a Carys Roberts yn curo’r actor gorau iau. Llongyfarchiadau i chi gyd.

Diolch i’r holl aelodau ac arweinyddion. Arhoswch yn ddiogel a fedrwn ni ddim aros i fynd yn ôl i GFfI!

* * *

When we wrote last year’s yearbook entry, little did we know we would be writing this year’s in lockdown with YFC cancelled because of Coronavirus. However, we still have lots to report from a busy and enjoyable year.

Berriew YFC got the year off to a great start with winning the 2019 Rally. The teamwork and efforts really paid off and we are proud of all members who took part. Our pride continued, when Bryony Wilson took on the role of County Vice-Chairman, Sian Emberton the role of County Publicity Officer and Scott Humphreys becoming the Activities Chairman.

The summer is a quiet time for us, so we spent one night giving back to our community by litter picking. September soon came and three of our members represented the County at Nationals where the judge was Michelin-Star Chef, Marco Pierre White. Congratulations to our MasterChef’s: Carys Roberts, Molly and Jazmin Williams.

We would like to congratulate Lucy Davies for competing at the Winter Fair and achieving third place in fat lamb stock judging.

It was lovely to be asked back to the Lion to sing Carols on Christmas Eve. There’s always a great community vibe and warm atmosphere while raising money for charity.

2020 is a special year for Berriew YFC as we celebrate our 85th Birthday. Our own Mary Berry, Jazmin Williams, made a birthday cake for us to enjoy at our dinner dance. Happy 85th Birthday!

January meant that the Drama competition was on its way. The club was so proud to gain 2nd and 3rd place with Tully Davies and Sion Wilde winning best overall actors and Carys Roberts achieving best junior actor. A huge well done to you all.

Thank you to all our members and leaders! Stay safe and we can’t wait to get back to YFC!

Bro Ddyfi

Cadeirydd | Chairman - Gwydion Davies

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Elin Haf Williams

Ysgrifennydd | Secretary - Miriam Davies

Trysorydd | Treasurer - Elen Williams

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Ilan Jones

Er mae bychan yw Clwb Bro Ddyfi ar y cyfan, mae wedi bod yn gyfnod llwyddianus iawn i’r clwb hyd yn hyn. Dechreuodd y flwyddyn gyda barbeciw i CFfI Bro Ddyfi, i groesawi aelodau blaenorol a newydd i’r clwb, grêt oedd gweld cynifer o wynebau newydd yn ymuno a ni.

Dechreuodd ein blwyddyn gyda phrofiad newydd i lawer wrth i ni ymweld â fferm Maesterran, Penegoes i ymarfer barnu stoc. Profiad addysgiadol i bawb a dangosodd hyn yn glir yn ein canlyniadau yn y diwrnod maes wrth ddod yn 3ydd yn gyfan gwbl.

Gan fod cynifer o aelodau’r clwb wedi gwneud y mwyaf o gyfleoedd teithiau tramor y CFfI, gawsom noson i ddangos ei profiadau gan obeithio hybu aelodau eraill i wneud y mwyaf o’r hyn sydd ar gael.. Cafwyd diwrnod llwyddiannus yn yr Eisteddfod eto eleni gan ennill y darian gyda nifer mwyaf o bwyntiau llwyfan, a chael 2il gyda’r meim i gerddoriaeth.

Bu cyfnod y Nadolig yn llawn bwrlwm wrth i ni baratoi ein cyngerdd Nadolig blynyddol, a llwyddo i godi £500 i’r elusennau Mind a DPJ. Yn ogystal â dathlu yn ein parti Nadolig, gan wisgo i fyny o dan y thema 'Yn Yr Ardd'. Gyda’r flwyddyn newydd, cawsom cyfle i berfformio drama ‘Cofio Celyn'. Braf oedd gweld aelodau newydd yn cymeryd rhan yn y ddrama o foddi Capel Celyn. Bu hefyd y tro cyntaf i’r clwb gynnal 'Tafarn Y Mis', noson hwylus yn y Penrhos, Cemaes. Cyn i ni yn anffodus orfod torri'r flwyddyn yn fyr, cawsom y cyfle i fynd i ymweld ag uned prosesi Cig yn Erwfaethlon, yn Cwm Maethlon, Tywyn.

Er bod y clwb yn anffodus wedi gorffen am eleni, mae’r clwb wedi llwyddo i barhau gyda’i gwaith caled drwy gystadlu yn rali 'ar lein' CFfI Cymru. Edrychwn ymlaen i groesawi pawb yn ol blwyddyn nesaf.

* * *

For a relatively small club, it’s great to see that we have achieved so much within the YFC year so far. It is traditional for Bro Ddyfi to kick their YFC year off with a welcome BBQ, and this year was no different! It was great to see some new members joining the club.

We had a successful evening with the Jones family at Maesterran getting some tips on stock judging, and prepared for some of the practical competitions of the Field Day. All preparations certainly paid off as the club came 3rd overall on the day.

We hosted an International evening where members shared their experiences of the International Programme and encouraged members to apply! Members had a successful day at the Eisteddfod as we were awarded with the most points for stage competitions! The club was also successful with their interpretation of the Mime to Music as we were awarded 2nd prize!

In December, we had plenty of mince pies and mulled wine ready as we showcased some of the club’s talents in our Christmas Concert. We raised a total of £500 which was split between the DPJ Foundation and Mind. Before Christmas, we also had a chance to celebrate the year so far with our fancy dress party themed ‘In the Garden’.

The February Festival was next up on our agenda where we introduced Cofio Celyn, based on the drowning of Capel Celyn. The club also had the opportunity to host a County Pub of the Month evening full of fun and games! Before lambing we also had an evening at Erwfaethlon looking at their meat cutting facility!

Our YFC year was cut short this year, but this hasn’t stopped us from carrying on as we have taken part in the Virtual Rally along with Wales YFC’s Virtual Stage!

Dolfor

Cadeirydd | Chairman - Donna Roberts

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Jack Huffer

Ysgrifennydd | Secretary - Orrissa Cherry & Annie Jones

Trysorydd | Treasurer - Aled Woosnam

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Orrissa Cherry

Dechreuodd y flwyddyn wrth gyfuno ein lluniau o gefn gwlad a gwneud calendr CFfI Dolfor 2020, gyda'r elw yn mynd tuag at y DPJ Foundation a CFfI Dolfor. Codwyd £470. Diolch i bawb wnaeth brynu’r calendr ac i’n haelodau/arweinyddion a oedd yn brysur yn eu gwerthu.

Diwedd Medi roedd aelodau’n cystadlu yn y Diwrnod Maes, gan gystadlu mewn llu o gystadlaethau gan ddod yn 8fed yn derfynol. I baratoi tuag at hyn, trefnwyd nosweithiau clwb a mynychwyd hyfforddiant barnu stoc. Rhwng y paratoi am gystadlu roedd amser am nosweithiau hwyl, fel bowlio deg, cerfio pwmpen, noson cyri a chynnal noson tân gwyllt i’r gymdeithas leol.

Roedd nifer fawr o eitemau crefft wedi rhoi mewn gan CFfI Dolfor yn yr Eisteddfod Sir, gyda rhai yn ennill y wobr gyntaf - Roedd llun Sarah Jones o ‘olau’ yn y ffotograffiaeth wedi mynd ymlaen i gynrychioli CFfI Maldwyn a churo yn Eisteddfod CFfI Cymru hefyd. Er na chystadlwyd yn y Siarad Cyhoeddus, daethom i’r brig gyda’n rwtîn Codi Hwyl, ac roedd pawb wedi mwynhau

Yn ystod gwyliau’r Nadolig fe drefnom noson Carolau-oke gyda CFfI Aberhafesb gan godi arian i’r Yellow Wellies Foundation, ac fe aethom o amgylch y gymdeithas yn canu carolau gan godi £1170 i’r Severn Hospice a’r Yellow Wellies Foundation.

Yn y flwyddyn newydd, roedd hi’n amser paratoi am yr Ŵyl Adloniant, gan gystadlu gyda ‘Dangerous Dolls’, gan ddod yn gydradd 6ed. Roedd yr aelodau a’r arweinyddion yn hapus tu hwnt gyda’r canlyniad ac roedd yn brofiad gwych i’r aelodau oedd yn perfformio ar y llwyfan am y tro cyntaf.

Mae’n haelodau ni wedi bod yn cefnogi’r gymuned leol yn ystod y pandemig Covid-19 wrth gasglu a dosbarthu meddyginiaethau ac yn siop bwyd i’r rheini mewn angen. Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod fel clwb unwaith eto, gobeithio yn y dyfodol agos.

* * *

The year began collating all of our countryside pictures and making our very own Dolfor YFC Country Calendar 2020, proceeds of which will go to the DPJ Foundation and Dolfor YFC. The total raised by the club was £470. Thank you to everyone who purchased a calendar and to our members/club leaders who were busy selling them.

Late September members took part in the Field Day, having a go at a range of competitions and coming 8th overall. In preparation for this, club nights were held and we attended the stock judging training evening. Around practicing we have been fitting in fun club nights such as bowling, pumpkin carving, curry night and even hosted a bonfire night for the community.

Craft entries were highly entered from Dolfor YFC at the county Eisteddfod, some of which winning first prize - Sarah Jones’ ‘light’ photography entry went through to represent Montgomery YFC at the Wales Eisteddfod and this won first place there too! Although we didn’t take part in the Public Speaking, we did come 1st place with our cheerleading routine which was enjoyable for all involved.

During the festive period we organised a Carol-oke evening with Aberhafesp YFC raising money for the Yellow Wellies Foundation and we also went around the community carol singing and raised £1170 for the Severn Hospice and Yellow Wellies Foundation.

In the new year, preparations began for the February Festival and we entered ‘Dangerous Dolls’, placing joint 6th. Members and club leaders were really chuffed with the result and it was a great experience for our new members performing on stage for the first time.

Members have been supporting our local community during the Covid-19 pandemic by delivering medication and doing shopping for those in need. We are looking forward to meeting up as a club once again in the hopefully near future.

Dyffryn Banw

Cadeirydd | Chairman - Eifion Jones

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Lwsi Morgan

Ysgrifennydd | Secretary - Lynfa Jones

Trysorydd | Treasurer - Geraint Pugh

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Gwawr Jones

Mae blwyddyn brysur arall bron a dod i ben inni yn Glwb Dyffryn Banw, a diwedd gwahanol i’r arfer i’w hi.

Yn dilyn haf prysur o gneifio, cyneuaf a chymdeithasu, dechreuodd ein blwyddyn gan groesawu aelodau newydd i’n plith, gydag wyth newydd yn ymuno gyda ni gan gael noson o gwis a gemau.

Dros y misoedd rydym wedi cael rhaglen lawn gan gynnwys ymweliad a Fferm Cywion Mills, Sgwrs Diogelwch Ffarm a Noson Hwyl yn ‘Jump In’ Amwythig. Mae wedi bod yn flwyddyn brysur o gystadlu inni fel clwb o gystadlaethau Diwrnod Maes, Eisteddfod, Siarad Cyhoeddus ar Ŵyl Ddramau. Daeth uchafbwyntiau inni ym mhob digwyddiad gan ddod a holl aelodau'r clwb at ei gilydd i ddangos ein talent ac ein sgiliau o actio, chanu a ffensio.Siom mawr inni aelodau bod Covid-19 wedi gohirio'r Rali eleni, ond braf oedd gweld rhai aelodau yn cystadlu yn y Rali Rhyngrwyd.

Dros y flwyddyn rydym wedi codi dros £1,500 ar gyfer amrywiaeth o elusennau gan gynnwys DPJ Foundation yn dilyn ein Taith Dractorau ac ar gyfer Lingen Davies a Ward 23 Oncology, Ysbyty Amwythig yn dilyn ein nosweithiau o Ganu Carolau o amgylch ardal Llanerfyl, Llangadfan a Foel. Rydym yn ogystal wedi cyfrannu £250 tuag at Deffibriliwr sydd wedi cael ei godi tu allan i Neuadd Gymunedol Dyffryn Banw, ble rydym yn cwrdd yn wythnosol.

Yn sgil COVID-19, mae ein cyfnod o gymdeithasu a chystadlu wedi dod i stop ar hyn o bryd, ond rydym yn brysur yn cynnig cymorth i’r gymuned gan wneud amrywiaeth o dasgau gwahanol o gasglu presgripsiwn i dorri glaswellt.

Rydym fel clwb yn ddiolchgar am gefnogaeth a gwaith caled ein haelodau, arweinwyr a swyddogion yn ogystal a staff CFfI Maldwyn am ei gwaith a chefnogaeth ddiddiwedd. Cadwch yn saff a edrychwn ymlaen at weld pawb eto.

* * *

Another busy year is coming to an end for us at Dyffryn Banw, with a different end to what we are used to.

Following a busy summer of shearing, harvesting and socialising, our year started with a welcome to new members, with eight new people joining us for a night of quizzes and games.

Over the last few months we have had a full programme, including a visit to Mills's Chicken Farm, a Farm Safety Talk and a Fun Night at Shrewsbury 'Jump In'. It has been a busy year for us as a club with the Field Day, Eisteddfod, Public Speaking and Drama Festival competitions. Highlights came at each event bringing all the club members together to show our acting, singing and fencing skills. We were very disappointed that Covid-19 postponed this year's Rally, but it was good to see some members competing in the Virtual Rally.

Over the year we have raised over £1,500 for a variety of charities including The DPJ Foundation following our Tractor Tour, and for Lingen Davies, Ward 23 Oncology & Shrewsbury Hospital following our Carol Singing evenings around the Llanerfyl, Llangadfan and Foel area . We have also contributed £250 towards a Defibrillator which has been placed outside Dyffryn Banw Community Hall, where we meet weekly.

As a result of Covid-19, our socialising and competition period has come to an end, but we are busy offering support to the community through a variety of different tasks, from prescription deliveries to grass cutting.

As a club we are grateful for the support and hard work of our members, leaders and officers as well as the staff at Montgomery YFC for their work and support. Stay safe and we look forward to seeing everyone again soon.

Dyffryn Tanat

Cadeirydd | Chairman - Heidi Francis

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Sion Edwards

Ysgrifennydd | Secretary - Sian Roberts

Trysorydd | Treasurer - Lewis Bailey

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Will Evans

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Lowri Griffiths

Ysgrifennydd Rhaglen | Programme Secretary - Dyfan Breeze

Ysgrifennydd Cymdeithasol | Social Secretary - Phil Evans

Ysgrifennydd Chwaraeon | Sports Secretary - Wil Worthington

Unwaith eto mae Dyffryn Tanat wedi cael amser prysur iawn dros y misoedd diwetha.

Rydym wedi cystadlu ymhob cystadleuaeth Sirol. I ddechrau’r flwyddyn roeddem yn ran o bwyllgor trefnu y Rali. Daethom yn 2il yn gyffredinol gyda llawer o’n haelodau yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir yn y Sioe Frenhinol lle bu’r clwb yn fuddugol efo’r Canu a’r Arddanghosfa Cylch Gwartheg.

Yn ystod yr hâf dathlwyd priodas Rid a Heidi ac hefyd Aubrey a Lyndsey. Wedi toriad dros yr hâf cawsom noson i groesawu aelodau newydd ac yna trefnu ein rhaglen am y flwyddyn.

Un o’r uchafbwyntiau oedd ennill yr Eisteddfod. Aeth y Parti Llefaru a Cadi Davies ymlaen i Eisteddfod Cymru efo’r Parti Llefaru yn cael 3ydd. Ymlaen wedyn i’r Siarad Cyhoeddus lle ennillwyd yr adran Gymraeg a 3ydd yn yr adran Saesneg gyda ambell aelod yn derbyn tlysau unigol.

Cafwyd ein cyfarfod gweddi blynyddol mis Ionawr a pythefnos yn ddiwerarach ein cinio blynyddol lle gwobrwyd yr aelodau ymroddedig ac ambell i aelod hwyliog y clwb!

Cyffrous iawn oedd ennill y Ddrama Gymraeg a’r Ddrama Saesneg eleni gyda Elin Lewis a Katie Jones yn derbyn tlws am yr Actores Orau. Enillodd Sioned Morris Aelod Hyn y Flwyddyn. Felly, ar ddiwrnod oer a gwyntog aethom i Gaernarfon i gynrychioli’r Sir yn yr Wyl Adloniant efo’r ddrama Gymraeg yn 4ydd a’r Saesneg yn 7fed.

Yn ogystal ar holl gystadlu rydym hefyd wedi codi dros £6000 at elusennau.

Mae ein haelodau bob amser yn hoff iawn o gymdeithasu ac felly roedd digon o gynrychiolaeth yn y nosweithiau cymdeithasol ac hefyd y pwyllgorau Sir.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r clwb mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn diwethaf.

Daeth ddiwedd sydyn i’n holl weithgareddau pan ledodd y Coronafeirws a daeth cyfyngiadau symud i rym gan orfod canslo’n holl weithgareddau. Yn ystod y cyfnod yma bu’n haelodau gwblhau ar y cyd 455 milltir o gwmpas eu cartre a chodi £550 i’r NHS. Roedd hyn yn ffordd o gael y clwb at ei gilydd ac hefyd i’n cael ni allan o’r ty a chadw ein meddyliau a’n cyrff yn heini.

Gobeithio y cawn ailddechrau y clwb eto’n fuan. Cadwch yn saff bawb. Golchwch eich dwylo ac arhowch adre.

“Fe ddaw eto haul ar fryn.”

* * *

Dyffryn Tanat has had another action packed few months.

We started the year as one of the organising clubs for the Rally. We came 2nd overall with many going through to compete in the Royal Welsh where we won the singing and Cattle Ring display.

During the summer we celebrated the marriages of Rid and Heidi and Aubrey and Lyndsey. Following the summer break we held a successful new members evening and many trips and talks were arranged for the year.

We competed in all County competitions. One of the highlights was winning the Eisteddfod. The Parti Llefaru and Cadi Davies represented the County at the Wales Eisteddfod with the Parti Llefaru placing 3rd. Following this we won the Welsh Public Speaking and came 3rd in the English section with many members achieving individual trophies.

We held our annual Prayer meeting in January followed a couple of weeks later by our fun filled annual dinner where awards were given to both committed members and the fun loving members!

We were very excited to win both Welsh and English Drama competitions with Elin Lewis and Katie Jones winning Best Actress. Sioned Morris also won Senior Member of the Year. We then went up to Caernarfon on a cold, blustery day to represent the County at the Wales Drama Finals where the Welsh Drama came 4th and the English 7th.

As well as competing we’ve also raised over £6000 for various charities.

Our members are not ones to shy away from a good social and all dances were represented as well as county meetings.

We would like to thank everyone that has supported the club over the last year.

All the club activities came to a sudden halt when Coronavirus appeared and we were put into lock down and all events were cancelled. During this time members collectively completed 455 miles around their homes raising £550 for the NHS. This was a way of getting the club together and getting us out of the house and keeping our minds and bodies active.

Hopefully we will be able to restart the club soon but in the meantime stay safe. Wash your hands and stay at home.

Four Crosses

Cadeirydd | Chairman - Tomos Horn

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Alex Burgoyne

Ysgrifennydd | Secretary - Molly Morgan

Trysorydd | Treasurer - Megan Wigley

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Owain Wigley

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Megan Brown

Roedd Rali 2019 yn llwyddiant enfawr arall i CFfI Four Crosses, gan ddod yn 5ed yn derfynol a mynd adref gyda dwy darian, sef clwb wedi gwella mwyaf a’r gystadleuaeth RABI.

Yn dilyn i Rali roedd un o hoff gystadlaethau’r clwb, sef Chwaraeon y Sir! Cafwyd ddiwrnod llwyddiannus, llawn hwyl gan guro'r rownderi a dod yn 4ydd yn y Rygbi. Aethom ymlaen i Gymru gyda’r ddau gan fynd ymlaen rownd derfynol Genedlaethol gyda’r Rownderi.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cael sawl noson clwb cofiadwy, gyda’r noson saethu colomennod clai, cerfio pwmpen a chrefftau’r Nadolig yn rhai o’r rhai mwyaf cofiadwy.

Ym mis Chwefror cynhaliwyd ein cinio clwb yn y Cobra gyda Melvin Jones fel ein siaradwr gwadd am y noson. Cawsom noson llawn hwyl gan gofio yn ôl ar ein llwyddiannau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Cawsom ddiwrnod llwyddiannus yn y Siarad Cyhoeddus gan ddod yn 1af yn y Siarad Iau gyda Megan Wigley yn ennill y Cadeirydd Gorau ac Annie Brown yn ennill y Siaradwr Gorau. Yn ogystal â hynny, cafodd Carys Jones y wobr am y Siaradwr Unigol Orau yn y gystadleuaeth darllen iau gydag un tîm yn dod yn ail a’r llall yn drydydd. Daeth y clwb yn 2il yn derfynol yn y siarad Cyhoeddus, a oedd yn foment balch iawn i’r clwb.

Ni fyddai’n llwyddiannau eleni wedi bod yn bosib heb y gefnogaeth a’r ymroddiad gan ein haelodau , Swyddogion, aelodau cysylltiol, hyfforddwyr ac Arweinyddion clwb. Wrth fod yn glwb ifanc, rydym yn hynod ddiolchgar o ymroddiad bawb i CFfI Four Crosses a hoffem ddiolch yn fawr iawn iddynt hwy i gyd.

* * *

Rally 2019 was another huge success for Four Crosses, being placed 5th overall and coming away with two shields; most improved club and the RABI competition.

Following the Rally was one of the club's favourite competitions... County Sports! We had another very enjoyable and successful day at the County Sports winning the Rounders and coming 4th in the Rugby! We went onto the the next round in both sports and onto National Finals with Rounders!

In the last year, we’ve had some very memorable club nights and amongst the most memorable are clay pigeon shooting, pumpkin carving and Christmas crafts.

In February, we held our club dinner and dance in Cobra with Melvin Jones being our guest speaker for the night. We had a very enjoyable night and reminisced on some of our achievements from the last year!

Four Crosses had another very successful day at Public Speaking, placing 1st in the Junior Speaking with Megan Wigley being awarded Best Chairperson and Annie Brown being awarded Best Speaker. As well as this Carys Jones was awarded Best Individual Speaker in the Junior Reading competition with one team placing 2nd and the other placing 3rd. As a club we came 2nd overall in the Public Speaking which was a very proud moment for the club!

Our achievements this year would not have been possible without the support and commitment of all our members, officials, associates, coaches and club leaders. Being a young club, we are extremely grateful of everyone’s dedication to Four Crosses YFC and would like to say a huge thank you to them all.

Guilsfield

Cadeirydd | Chairman - Robi Wood

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Jake Hilditch

Ysgrifennydd | Secretary - Ruth Hughes & Ella Powell

Trysorydd | Treasurer - Dave Dart & Sarina Stringer

Ysgrifennydd Rhaglen | Programme Secretary - Katie Elen Wood

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Saskia Davies & Jessica Davies

Mae CFfI Cegidfa wedi cael sawl mis llawn dop o weithgareddau! Cafodd ein aelodau llawer o hwyl yn cymryd rhan yn Rali 2019 mewn sawl gystadlaethau gwahanol. Yn ystod yr hâf cawsom nosweithiau chwaraeon amrywiol, yn chwarae pêl-droed a “dodgeball” a chafodd rhai o'n haelodau hŷn llawer o hwyl yn cymdeithasu yn Sioe Frenhinol Cymru.

Fe wnaethon ni gynnal ein noson CCB a Gwobrau yn yr hâf gyda sawl aelod yn ymgymryd â swyddi a chyfrifoldebau newydd. Fe wnaethon ni gymryd rhan yn niwrnod Maes CFfI, gyda llawer o'n haelodau newydd yn cymryd rhan am y tro cyntaf. Yn fuan ar ôl y Diwrnod Maes, dechreuon ni baratoi ar gyfer Eisteddfod CFfI, lle cafodd pawb gyfle i ddangos eu doniau yn ogystal ag ymdrech clwb yn y gystadleuaeth Meim i Gerddoriaeth!

Fe wnaethon ni drefnu cyngerdd carolau cymunedol adeg y Nadolig, lle gwnaethon ni ddathlu tymor yr ŵyl trwy ganu carolau, bwyta sawl mins pei a chodi arian! Helpodd ein clwb i drefnu Sioe Ffasiwn Carreg, gyda llawer o'n cyn aelodau ac aelodau presennol yn cymryd rhan mewn modelu dillad i helpu i godi arian ar gyfer gwahanol sefydliadau.

Ar ôl cyfnod y Nadolig dechreuon ni baratoi ar gyfer Dramâu CFfI lle gwnaethom gystadlu â 2 dîm gwahanol. Cawsom lawer o enwebiadau a daeth tîm Guilsfield B yn gydradd 6ed.

Er ein bod wedi cael sawl fis gwych, yn anffodus bu’n rhaid i ni ganslo pob noson clwb oherwydd COVID-19. Trwy gydol yr amser pryderus hwn mae ein holl aelodau wedi bod yn positif, yn cadw'n egnïol ac hefo ysbryd cymunedol gwych! Rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni gychwyn nosweithiau clwb eto cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel i wneud hynny.

Hoffai CFfI Cegidfa ddiolch i'r holl weithwyr allweddol sy'n gweithio'n ddiflino i helpu pob un ohonom. Cadwch yn ddiogel.

* * *

Guilsfield YFC have had an action packed few months! Our members had a lot of fun taking part in the 2019 Rally in many different competitions. During the summer we had various sports nights, playing football and dodgeball and some of our older members had a lot of fun socialising at the Royal Welsh Show.

We held our AGM & Awards night in the summer with lots of members taking on new roles and responsibilities. We participated in the YFC Field Day, with lots of our new members taking part for the first time. Shortly after the Field Day, we started to prepare for the YFC Eisteddfod, where everyone had a chance to show of their talents as well as a club effort taking part in the Mime to Music!

We organised a community carol concert at Christmas, where we celebrated the festive season by singing carols, eating several mince pies and raising money! Our club helped organise the Carreg Fashion Show, with lots of our past and present members taking part in modelling clothes to help raise money for various organisations.

After the Christmas period we started to prepare for the YFC Dramas where we entered 2 different teams. We had lots of nominations and Guilsfield B team came joint 6th.

Although we have had a brilliant few months we have unfortunately had to cancel all club nights due to Covid-19. Throughout this worrying time all of our members have been upbeat, keeping active and have got brilliant community spirit! We are hoping we can kick start club nights again as soon as it is safe to do so.

Guilsfield YFC would like to thank all of the key workers who are working tirelessly to help each and every one of us.

Stay safe.

Llanbrynmair & Carno

Cadeirydd | Chairman - Sian Jerman

Ysgrifennydd | Secretary - Erin Clark

Trysorydd | Treasurer - Llewelyn Jerman (Mentor - Rhys Jones)

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Erin Clark

Ers y Rali 2019, mae CFfI Llanbrynmair a Carno wedi cwrdd â heriau ond rydym wedi mynd o nerth i nerth, gan gynyddu o 6 i 11 aelod wrth i broffil a chefnogaeth y clwb godi yn y gymuned leol trwy ddigwyddiadau amrywiol. Gan ein bod yn glwb ifanc (10 - 17 oed), mae aelodau iau wedi gorfod camu i fyny i helpu trwy gymryd rhannau pwysig o gyfrifoldeb - gan ennill profiad gwerthfawr mewn sgiliau bywyd. Rydym yn parhau i gynnal cyfarfodydd misol a gweithgareddau dros y penwythnos yn rheolaidd, gan gyfathrebu ar ein grŵp sgwrsio Whatsapp a trwy ein tudalen Instagram i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau.

Unwaith eto, gwnaethom wirfoddoli i gynnal digwyddiadau taflu wyau hynod ddifyr a phoblogaidd yn y ddwy sioe bentref. Ar ein noson aelodau newydd, cynhaliwn BBQ cyfeillgar ochr yn ochr â chystadleuaeth tynnu’r gelyn arbennig o gystadleuol! Wrth i’n hyder gynyddu, ein nod oedd gwella ein gwybodaeth a’n profiad er mwyn cynnwys ein hunain yn fwy mewn gwahanol elfennau o CFfI er enghraifft y Rali a’r Diwrnod Maes Felly penderfynodd Rali felly penderfynom ymweld â llawer o ffermydd lleol. Rydym yn ffodus i gael rhai aelodau ifanc hynod frwd a llwyddiannus a gymerodd ran am y tro cyntaf mewn Beirniadu Stoc a Threialon Cŵn Defaid yn Niwrnod Maes 2019, gan ein gosod yn 11eg yn gyfan gwbl.

Un peth allweddol yr oeddem yn teimlo oedd yn angenrheidiol i'w gyflawni eleni oedd derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf - profiad newydd i'r holl aelodau. Ym mis Tachwedd, gwerthodd yr aelodau bopïau o amgylch Llanbrynmair a Carno ar gyfer y Lleng Brenhinol Prydeinig. Ym mis Rhagfyr, aethon ni i ganu carolau o amgylch y pentrefi, gan godi £ 250 a rannwyd rhwng Ambiwlans Awyr Cymru a'r clwb. Fe wnaethom hefyd drefnu golchfa ceir a ychwanegodd £ 160 at gronfeydd. Fel clwb, roeddem yn bwriadu mynd ar daith gyffrous yr ydym wedi'i gohirio i'r flwyddyn nesaf.

I grynhoi, mae'r clwb wedi wynebu rhwystrau anodd eleni ond rydym wedi goresgyn y rhain fel tîm ac yn parhau i fod yn optimistaidd am y dyfodol.

* * *

Since the 2019 Rally, Llanbrynmair and Carno YFC has met challenges but has gone from strength-to-strength, climbing from 6 to 11 members as the profile and support of the club has risen in the local community through various events. Being a young club (10 – 17 years), younger members have had to step up to help by taking on important roles of responsibility - gaining invaluable experience in life skills. We continue to hold monthly meetings and regular weekend activities, communicating via our WhatsApp group chat and Instagram page to keep members up-to-date.

Once again, we volunteered to hold hugely entertaining and popular egg-throwing events at both village shows. On our new members evening, we hosted a friendly BBQ alongside a particularly competitive tug of war! As our confidence increased, we aimed to improve our knowledge and experience in order to involve ourselves more in different elements of YFC e.g. Rally and Field Day so decided to visit many local farms. We are lucky to have some extremely keen and successful young members who participated for the first time in Stock-Judging and Sheepdog Trials in the 2019 Field Day, placing us 11th overall.

One key thing we felt necessary to achieve this year was to receive First-Aid training – a new experience for all members. In November, members sold poppies around Llanbrynmair and Carno for the Royal British Legion. In December, we went carol singing around the villages, raising £250 which was split between Wales Air Ambulance and the club. We also organised a car wash which added £160 to funds. As a club, we planned to go on an exciting trip which we have postponed to next year.

In summary, the club has faced difficult hurdles this year but we have overcome these as a team and remain optimistic about the future.

Llanfair Caereinion

Cadeirydd | Chairman - Caryl Lewis

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Gareth Robinson

Ysgrifennydd | Secretary - Katie Watkin

Trysorydd | Treasurer - Ceri Morgan

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Elin Watkin

Yr uchafbwynt yn y Rali mis Mai diwethaf oedd ein tîm Tynnu’r Gelyn- athletaidd iawn fel y gallwch chi i gyd ei weld! Yn y Diwrnod Chwaraeon, ymunodd ein merched â Banw ar gyfer Pêl-rwyd gan ddod yn 2il; rhoddodd ein tîm Pêl-droed bechgyn ymdrech enfawr - y diwrnod yn dilyn Carnifal Llanfair i fod yn deg!

Fe wnaethon ni chwarae mwy o ran gyda Phwyllgor Sioe Llanfair, gan helpu i sefydlu, stiwardio, a rhedeg stondin fasnach am y tro cyntaf! Gwnaethom hefyd helpu i drefnu ‘Bierkeller’ a byddwn yn cynnal y cinio er budd y clwb, y sioe a Chanser y Fron.

Noson Aelodau Newydd - roedd yna lawer o wynebau newydd brwd ac yn dilyn taith i'r Breakout Warehouse, fe wnaethon ni gymryd rhan mewn cystadlaethau Diwrnod Maes gyda Cara Smith yn dod yn 4ydd yn y Ffair Aeaf gyda'i Thorch Nadolig.

Eisteddfod yn Llanfair - Daethon ni = 2il yn gyffredinol; enillon y wobr am y clwb lleiaf efo’r cyfanswm mwyaf o bwyntiau (gyda Dyffryn Banw); Caryl Lewis - Adran lenyddiaeth; Eitem Fwyaf Doniol - Meim Babi Mam. Llongyfarchiadau i Angharad Lewis ar ddod yn 3ydd yng Nghymru am Ganu Gwerin.

Roedd nosweithiau clwb yn cynnwys sgwrs Brigâd Dân, gweithdy Gingerbread, taith i'r Maes Golff a Dringo Waliau. Enillwyd Emily Jerman ein Clwb Oen mewnol a Chododd ein Bingo Nadolig £ 672; fe wnaethon ni osod torch ar gyfer Sul y Cofio a chymryd rhan yng nghynhyrchiad S4C o ‘Sioe Fach Fawr’.

Yn y Siarad Cyhoeddus daethom yn 4ydd yn gyffredinol - 3ydd mewn Dadlau Hŷn, Caryl Lewis yn 2il yn Swydd Wag, a daeth ein tîm ‘Call My Bluff’ yn 3ydd.

Fe godon ni £ 352.50 i Sefydliad DPJ gyda dwy noson o ganu carolau. Mynychodd Caryl a Tom gwrs Iechyd Meddwl y Sir.

Roeddem wrth ein boddau i ddod yn 2il yng nghystadleuaeth Drama Cymraeg gyda Gwobr y Dyfarnwyr yn mynd i Alun am newid golygfa; ac enillodd ein Catherine Watkin talentog yr Actores Orau o dan 26, y perfformiwr gorau oll a’r perfformiad mwyaf doniol. Cawsom ddau gynnig One Plus gyda'r ddawns yn dod yn 2il; Daeth Caryl Lewis yn 2il yn Aelod Hyn y Flwyddyn; a llongyfarchiadau enfawr i Megan Evans am dderbyn Gwobr yr Arlywydd.

Gyda dyfodiad Covid-19 ac er gwaethaf y ffaith nad oedd y clwb yn gallu cwrdd â chynnal y Rali, rydym yn falch o roi’r sgrubs a wisgwyd yn ein Hadloniant 2019 i Ward y Plant yn Ysbyty Amwythig. Mae wir yn dangos sut y gall aelodau CFfI dynnu at ei gilydd a gwneud gwahaniaeth! Rwy'n siŵr y bydd Pwyllgor y Rali yn codi yn ôl ac yn magu i fynd y flwyddyn nesaf ym Melin y Grug!

* * *

The highlight at the Rally last May was our Tug of War team - very athletic as you can all see! At Sports Day, our girls joined Banw for Netball coming 2nd; our boys’ Football team gave a huge effort – the day following Llanfair Carnival to be fair!

We got more involved with Llanfair Show Committee, helping set up, steward, and run a trade stand for the first time! We also helped organize a ‘Bierkeller’ and will host the lunch in aid of the club, show and Breast Cancer.

New Members evening – there were lots of keen new faces and following a trip to the Breakout Warehouse, we took part in Field Day competitions with Cara Smith coming 4th in the Winter Fair with her Christmas Wreath.

Eisteddfod in Llanfair - We came =2nd overall; won the award for the small club (with Dyffryn Banw); Caryl Lewis - Literature section; Most Comical Item - Baby Momma Mime. Congratulations Angharad Lewis on coming 3rd in Wales for Folk Singing.

Club nights included a Fire Brigade talk, Gingerbread workshop, a trip to the Driving Range and Wall Climbing. Our very own Lamb Club was won by Emily Jerman. Christmas Bingo raised £672; we laid a wreath for Remembrance Sunday and we took part in the S4C production of ‘Sioe Fach Fawr’.

In Public Speaking we came 4th overall - 3rd in Senior Debating, Caryl Lewis 2nd for Job Vacancy, and the Call My Bluff team came 3rd.

We raised £352.50 for the DPJ Foundation with two nights of carol singing. Caryl and Tom attended a County Mental Health Course.

We were thrilled to come 2nd in the Welsh Drama competition with the Adjudicators Award for Alun’s scene change; and our talented Catherine Watkin won Best Actress u26, overall and funniest performer. We had two One Plus entries with the dance coming 2nd; Caryl Lewis came 2nd in Senior Member of the Year; and a huge congratulations to Megan Evans for accepting the President’s Award.

With the onset of Covid-19 despite the club not being able to meet and host the Rally, we are proud to donate the scrubs we wore in our 2019 Entertainment to the Children’s Ward in Shrewsbury Hospital. It really does show how YFC members can pull together and make a difference! I’m sure the Rally Committee will pick back up and be rearing to go next year at Melin y Grug!

Llanfyllin

Cadeirydd | Chairman - Marc Griffiths

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Richard Lewis

Ysgrifennydd | Secretary - Sian Lewis

Trysorydd | Treasurer - Huw Jones

Ysgrifennydd Rhaglen a Cofnodion | Programme & Minute Secretary - Catherine Howells

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Charlotte Dawes

Mae Blwyddyn arall CFfi wedi passio fel corwynt, gyda chystadlaethau yn ôl pob golwg yn dod o gwmpas yn gyflymach ac yn gyflymach bob tro! Mae'n agosáu at y Rali dro ar ôl tro, dim ond eleni sy'n eithriad i'r rheol.

2019 oedd tro ein hardal ni i gynnal y Rali ag am ddigwyddiad gaethom! Gyda'n Richard a Sian Lewis ein hunain yn Gadeirydd ac Ysgrifennydd y pwyllgor trefnu, darparodd Talwrn leoliad hyfryd ac roedd yn fyw gyda gweithgaredd o'r wythnosau'n sefydlu, i'r diwrnod mawr ei hun. Daethom yn 12fed yn gyffredinol ar y diwrnod. Da iawn i bawb cymerodd rhan!

Rydym yn mwynhau cyfranu mewn cystadlaethau sirol ac eleni fe wnaethon ni ennill Chwaraeon Y Sir a rhoi arddangosfa dda yn y Diwrnod Maes yn Nhrefeglwys, yn arwain at 4ydd yn gyfan gwbwl. Yna ymlaen i'r Eisteddfod, a oedd yn darparu adloniant a rhai gwisgoedd amheus, gyda'r aelodau byth yn colli cyfle i wisgo i fyny (Iestyn Parry fel Shirley Bassey!). Roedd yn wych i weld Richard Lewis yn ennill y Sioe Gerdd yn ei flwyddyn olaf CFfI gan ei fod bellach yn rhy hen!

Roedd ein cynhyrchiad Drama 'Escapism' yn ddifyr a daeth yn 5ed yn gyfan gwbwl. Gwnaeth aelodau iau nifer o One Pluses, gan ddangos bod dyfodol disglair i'r clwb! Er, bydd pawb yn ei chael hi'n anodd anghofio Jamie fel Stavros Flatley!

Mae nosweithiau clwb wedi bod mor bleserus ac amrywiol ag erioed, o deithiau i'r maes golff a bowlio, i hyfforddiant cymorth cyntaf a thaith gorsaf dân, gydag aelodau mor frwd. Mae'n drueni na fyddwn yn cael gorffen y flwyddyn a byddwn yn colli allan ar beintiau oherwydd y cyfyngau o achos y Coronafeirws, ond byddwn yn gwneud ein gorau fel clwb i helpu ein cymunedau a bod yn ddiolchgar am yr hyn sydd gennym, gan wneud y gorau o'r sefyllfa. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gadeirydd Y Sir, un o gyn aelodau Llanfyllin, Huw Jones a gweddill y Swyddogion y Sir am eu holl waith caled wrth gadw ein diddordeb a’n diddanu wrth ddarparu gweithgareddau megis y Rali Rithwir mewn amseroedd caled fel hyn.

* * *

Another whirlwind YFC year, with competitions seemly coming around faster and faster every time! It nears Rally time again, only this year is an exception to the rule.

2019 was our area's turn to host the Rally and what an event it was! With our very own Richard and Sian Lewis as Chairman and Secretary of the organising committee, Talwrn provided a wonderful venue and was alive with activity from the weeks setting up, to the big day itself. We came 12th overall on the day. Well done to everyone involved!

We always like to get involved in county competitions and this year we won County Sports and a put on a good display at the Field Day in Trefeglwys, resulting in 4th overall. Then it was on to the Eisteddfod, which provided entertainment and some questionable outfits, with members never missing an opportunity to dress up (Iestyn Parry as Shirley Bassey!). It was great for Richard Lewis to win the Sioe Gerdd in his final YFC year, as he is now too old and passed it!

Our Drama production 'Escapism' was entertaining and came 5th overall. Younger members did a number of One Pluses, demonstrating that the club has a bright future! Although, everyone will struggle to forget Jamie as Stavros Flatley!

Clubs nights have been as enjoyable and varied as ever, from trips to the driving range and bowling, to first aid training and a fire station tour, with such keen members. It is a shame that we won’t get to finish the year and we will miss out on pints because of the Coronavirus lockdown, but we will do our best as a club to help our communities and be thankful for what we do have, making the best of the Virtual Rally, that Llanfyllin’s very own County Chairman Huw Jones and the rest of the Officials are providing in this difficult time.

Llidiartywaen

Cadeirydd | Chairman - Emma Baker-Davies

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Elen Jarman

Ysgrifennydd | Secretary - Amy Bennett

Trysorydd | Treasurer - Elana Hamer

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Maddie Morris

Ysgrifennydd Rhaglen | Programme Secretary - Phoebe Davies

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Sam Davies

Ym mis Mai 2019, gwelsom y Rali yn Talwrn, Llanfyllin. Roedd yn braf gweld yr aelodau iau yn cystadlu. Ym mis Mehefin, aeth ein tîm Tynnu’r Gelyn Iau cyntaf i COBRA i gystadlu. Fe wnaethant ymarfer yn galed iawn a mwynhau rhoi cynnig arni!

Dechreuodd ein blwyddyn 2019/20 gyda Noson Aelodau Newydd gyda 6 aelod newydd yn ymuno. Roedd yn wych dechrau blwyddyn newydd y CFfI gyda chlec! Roedd Llidiartywaen yn un o'r clybiau trefnu ar gyfer y Diwrnod Maes eleni. Am ddiwrnod gwych oedd hi gyda'r clybiau eraill a gymerodd ran.

Yn fuan roedd hi'n amser i'r Eisteddfod yn Llanfair. Ychydig o uchafbwyntiau yw ennill y Meim i Gerddoriaeth, dod yn 3ydd gyda'r Parti Unsain a Sioned yn dod yn 3ydd gyda'i Unawd Cerdd. Ychydig wythnosau'n ddiweddarach digwyddodd ein siwrne i Eisteddfod CffI Cymru yn Wrecsam i gystadlu unwaith eto gyda'r Meim lle gawsom 2il!

Dangosodd ein plant iau sut i’w wneud hi yn y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus eleni gyda ein timau'n dod yn 3ydd a 4ydd ac Owen Davies yn ennill y Cynigydd Gorau ac yn cael safle ar y tîm i gystadlu drwy Gymru. Cyn i ni sylweddoli, roedd hi'n Nadolig! Fe godon ni dros £1600 dros 3 noson o ganu carolau a rannwyd rhwng The Brain Tumor Charity, The Bracken Trust ac Cffi Llidiartywaen. Diolch i'r gymuned am eich rhoddion caredig.

Ym mis Ionawr, cynhaliom ein Swper a Dawns Flynyddol yn Neuadd Maesmawr. Cafodd pawb noson llawn hwyl! Roedd Gŵyl mis Chwefror wedi cyrraedd yn gyflym, a gweithiodd pawb yn galed i dynnu perfformiad gwych i ffwrdd. Eleni fe wnaethon ni berfformio drama gyda’r thema “Y Fyddin”. Diolch yn fawr iawn i Debbie Peck a Kathryn Hughes am gyfarwyddo, i’n gwneuthurwyr set Andy Owen, Clare Williams a Gwen George ac i Mark Savage am wneud y gerddoriaeth.

Daeth y flwyddyn i ben yn sydyn iawn gyda ni i gyd mewn “lockdown” oherwydd COVID-19. Gobeithio y byddwn yn ôl yn fuan iawn yn gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud orau - cael HWYL!

* * *

In May 2019, we saw the Rally in Talwrn, Llanfyllin. It was nice to see the younger members competing. June saw our very first Junior Tug Of War team head to Cobra to compete. They trained really hard and enjoyed having a go!

Our 2019/20 year began with a New Members Evening and 6 new members joining. It was great to start the new YFC year with a bang! Llidiartywaen was one of the organising clubs for the Field Day this year. What a great day it was with the other clubs involved.

Soon it was time for the Eisteddfod in Llanfair. A few highlights include winning the Mime to Music, coming 3rd with the Parti Unsain and Sioned coming 3rd with her Musical Solo. A few weeks later a trip to the Wales Eisteddfod in Wrexham occurred to compete once again with the Mime where we achieved 2nd place!

Our juniors showed us how it was done in the Public Speaking this year with our teams coming 3rd and 4th and Owen Davies winning Best Proposer and making the Wales team. Before we knew it, it was Christmas! We raised over £1600 over 3 nights of carol singing which was split between The Brain Tumour Charity, The Bracken Trust and Llidiartywaen YFC. Thank you to the community for your kind donations.

In January, we held our Annual Dinner and Dance at Maesmawr Hall. A fun filled night was had by all! The February Festival was soon upon us and everyone worked hard to pull off a great performance. This year we performed an army themed drama. A huge thanks goes to Debbie Peck and Kathryn Hughes for directing, to our set makers Andy Owen, Clare Williams and Gwen George and to Mark Savage for doing the music.

The year ended very abruptly with us all in lockdown due to Covid-19. Hopefully we’ll be back very soon doing what we do best - having FUN!

Mochdre & Penstrowed

Cadeirydd | Chairman - Lloyd Humphreys

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Nia Jones

Ysgrifennydd | Secretary - Chloe Owen

Trysorydd | Treasurer - Jo Gethin

Mae CFfI Mochdre a Penstrowed wedi cael blwyddyn lwyddiannus arall, er mae wedi bod ychydig yn heriol o ystyried yr amgylchiadau presennol. Dechreuon ni'r flwyddyn gyda nifer llewyrchus yn mynychu ein noson aelodau newydd. Roeddent yn awyddus i gyfrannu o’r cychwyn cyntaf ac mae'r mwyafrif ohonynt wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd. O ganlyniad. mae nifer ein haelodau wedi dyblu ers y llynedd sy'n gyflawniad gwych.

Rydym wedi mwynhau gweithgareddau amrywiol eleni. Efallai ei bod hi’n anodd meddwl am weithgareddau gwahanol i’w wneud yn wythnosol, ond trwy ymgynghori â'n clybiau cyfagos gallwn ganfod mwy o weithgareddau hwylus! Yr uchafbwynt i’r mwyafrif o aelodau eleni oedd y daith i ‘Jump In’ yn Amwythig. Mynychodd 36 aelod y daith sydd yn anhygoel i ni! Ymhlith y gweithgareddau eraill rydym wedi trefnu eleni mae ein taith i Ganolfan Ofod Knighton, ymweliad gan Hafren Vets yn y Drenewydd, golffio yn Lakeside a gwersi coginio pysgod!

Rydym wedi cynnal sawl digwyddiad eleni ac mae pob un ohonynt wedi bod yn llwyddiannus iawn. Ar ddechrau'r flwyddyn cynhaliom ddiwrnod hwyl i'r gymuned. Cafodd ei gefnogi’n dda iawn a gwnaethom elw gwych o £850. Yn ogystal â bod yn ffordd dda o godi arian i’r clwb, roedd yn ddiwrnod gwych i deuluoedd mwynhau gyda’i gilydd. Fe wnaethom hefyd drefnu helfa drysor ceir ar gyfer y gymuned. Cafodd ei gefnogi’n dda a gwnaethom elw o dros £400. Dilynwyd hyn gan ein noson goelcerth / tân gwyllt a gefnogwyd yn dda unwaith eto. Cawsom dair noson o ganu carolau mewn amodau erchyll eleni. Ymdrechodd bob aelod o fewn y clwb i godi arian a phenderfynon rannu’r arian rhwng Rhestr Fwced Rhys Jones ac Ysgol Cedewain. Y digwyddiad nesaf oedd Siarad Cyhoeddus lle bu'r aelodau'n gweithio'n galed ac yn llwyddiannus iawn unwaith eto.

Rydym wedi cael blwyddyn ragorol yn CFfI Mochdre & Penstrowed ac mae'r holl aelodau'n edrych ymlaen at ddychwelyd i'r clwb cyn gynted ag y bydd hyn yn cael ei ganiatáu.

* * *

Mochdre & Penstrowed YFC have yet again had a successful year, albeit slightly challenging given the current circumstances. We started the year with an exceptional turn out for our new members evening. The new members all got stuck in straight away and most members have still been regularly attending meetings. As a result of this we have found that our membership has doubled since last year which is a great achievement.

We have had several enjoyable activities so far this year. It may sound difficult finding something different to do every week but the more we look around and confer with neighbouring YFC clubs the more fun and different activities we find to do! The highlight for most members this year was the trip to ‘Jump In’ in Shrewsbury which was attended by an incredible 36 members! Other activities include our trip to Knighton Space Centre, a visit from Hafren Vets in Newtown, golf at Lakeside and a fish cookery class!

We have held several events this year, all of which have been very successful. At the beginning of the year we held a community fun day which was very well supported and a great fundraiser for the club making £850, in addition to being a great family day out.

We also organised a car treasure hunt for the community which was well attended and raised over £400. This was followed by our bonfire/firework night which was supported well by the community. We had three nights of carol singing in horrendous conditions this year. All members put a lot of effort in raising money for charity which we donated to Rhys Jones’ Bucket List & Cedewain School. The next event was Public Speaking where the members worked hard and were very successful yet again.

An excellent year has been had at Mochdre & Penstrowed YFC and all members are looking forward to getting back to club as soon as these restrictions are lifted.

Sarn

Cadeirydd | Chairman - Jess Banks

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Greg Griffiths

Ysgrifennydd | Secretary - Holly Page

Trysorydd | Treasurer - Briony Tilsley

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Ffion Evans & Serah Morgan-Page

Uchafbwynt CFfI Sarn llynedd oedd dod yn gydradd 3ydd yn y Rali blynyddol. Mae'r aelodau bob amser yn gweithio'n galed, ac mae'n wych iddyn nhw elwa ar eu holl ymdrechion a'u doniau. Fe symudon ni ymlaen wedyn i ddiwrnod Maes y Sir, lle gwnaeth y clwb ymdrech fawr i gystadlu mewn mwy o gystadlaethau nag yr ydym mewn blynyddoedd blaenorol. Llwyddon ni i gerdded i ffwrdd gyda tlws Beirniadu Stoc am yr ail flwyddyn yn olynol a daeth ein ysgrifennydd Holly Page i ffwrdd â Stocmon Iau y Flwyddyn. Er gwaethaf y tywydd yn ystod yr Eisteddfod, bu CFfI Sarn gystadlu mewn dros hanner o’r cystadlaethau!

Ni fu cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus erioed yn siwt gryf i GFfI Sarn, ond mae ein haelodau iau wedi bod yn torri tir newydd ac eleni llwyddom i ddod yn gyntaf yn y gystadlaethau Saesneg gan ddod yn ail mewn Siarad Iau a Brainstrust Canolradd.

Aethon ni i Ŵyl mis Chwefror nesaf, eleni yn gystadleuaeth ddrama, lle gwnaethon ni gystadlu am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn! Cafodd yr aelodau i gyd amser gwych yn creu’r perfformiad, a rhoddodd gyfle i’n cadeirydd Jess Banks roi cynnig ar gynhyrchu. Cawsom nifer fawr o aelodau yn cystadlu hefyd ar gyfer Aelod y Flwyddyn, gyda Briony Tilsley yn dod i’r brig ar gyfer Aelod Iau y Flwyddyn, a Holly Page yn dilyn yn agos y tu ôl yn ail. Llwyddodd Jess Banks i gerdded i ffwrdd â’r 3ydd wobr yng nghystadleuaeth yr Aelod Hŷn.

Trwy gydol y flwyddyn rydym wedi cynnal nifer o nosweithiau clwb difyr ac wedi cynnal digwyddiadau codi arian ar gyfer ein helusen ddewisol eleni, The DPJ Foundation, gan godi tua £1500 i'r clwb a'r elusen.

Rydym yn siomedig na allwn gwrdd a chystadlu yn Rali eleni oherwydd COVID-19. Fodd bynnag, edrychwn ymlaen at flwyddyn lwyddiannus 2020-2021 unwaith y bydd normalrwydd yn dychwelyd.

* * *

Last year Sarn YFC finished on a high, coming joint 3rd in the annual Rally. The members always work hard, and it is great for them to reap the rewards for all their efforts and talents. We moved on then to the County Field Day, where the club made a great effort entering more competitions than we have in previous years. We managed to walk away with the Stock Judging trophy for the second year in a row and our Secretary Holly Page, came away with Junior Stockman of the Year. Despite the weather during the Eisteddfod, Sarn YFC also competed in over half the competitions!

Public Speaking has never been a strong suit for Sarn YFC, however our junior members have been making a breakthrough and this year we managed to come first in the English competitions, coming second in both Junior Speaking and Intermediate Brainstrust.

We headed to the February Festival next where we managed to enter a drama this year, for the first time in several years! The members all had a great time creating the performance, and it gave our chairman Jess Banks, a chance to try her hand at producing. We also had a great turn out for the Member of the Year competitions, with Briony Tilsley becoming this year’s Junior Member of the Year, with Holly Page following closely behind. Jess Banks also managed to walk away with 3rd in the Senior Member competition.

Throughout the year we have held numerous entertaining club nights and have hosted fundraising events for our chosen charity this year, The DPJ Foundation, raising around £1500 for the club and the charity.

We are disappointed that due to Covid-19 we cannot meet and compete in this year’s Rally. However, we look forward to a successful 2020-2021 year once normality returns.

Trefeglwys

Cadeirydd | Chairman - Aled Rees

Ysgrifennydd | Secretary - Cathryn Jenkins

Trysorydd | Treasurer - Luke Williams

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Gwennan Jones

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Jasmine Evans

Mae hi wedi bod yn flwyddyn dda arall i CFfI Trefeglwys. Cawsom ddiwrnod llwyddiannus yn y Rali, ac mae rhai o’r uchafbwyntiau’n cynnwys ennill y gystadleuaeth Tynnu Rhaff i Ddynion, rhywbeth nad yw ein bechgyn wedi llwyddo i wneud ers tro. O ganlyniad i lwyddiant y Rali, roedd hi’n bleser i nifer o’n haelodau gynrychioli CFfI Maldwyn yn y Sioe Frenhinol.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd y Diwrnod Maes a gynhaliwyd ar dir cartref yng Nglangwden, Trefeglwys. Roeddem yn falch iawn i gael 1af ar y cyd, gyda nifer o lwyddiannau. Fel un o’r clybiau trefnu, roedd cymorth ein cymuned yn amhrisiadwy – ni allwn ddiolch digon i bawb!

Bûm yn cystadlu mewn ystod eang o gystadlaethau yn yr Eisteddfod, gan ennill yr Arddangosfa Ciwb. Ar ôl llwyddiant yr Eisteddfod, fe wnaethom gynnal cyngerdd ar y cyd ag CFfI Llidiartywaen, gan gydweithio gyda’r clwb sydd wedi gefeillio â ni, a dyna beth yw hanfod CFfI. Ar ôl y Nadolig, cynhaliwyd ein Cinio Clwb blynyddol a oedd yn noson llawn hwyl. Daeth yr Ŵyl Adloniant yn fuan wedi hynny lle gwnaethom berfformio ‘Our Day Out’, a gwnaethom ei berfformio unwaith yn rhagor mewn cyngerdd ar y cyd ag CFfI Aberhafesb.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi ein cymuned a chodi arian ac nid oedd eleni yn eithriad: o afael pikes mewn priodasau cyn-aelodau i wirfoddoli mewn noson Fafaraidd leol; gwerthu pabïau i Apêl y Pabi a chanu carolau gan godi £863 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru a Chronfa Ganser Lingen Davies. O ystyried cyfyngiadau Covid-19, mae’r clwb wedi gwirfoddoli i gefnogi’r gymuned drwy grŵp cymorth Covid-19 Trefeglwys ac rydym wedi parhau i fod yn unedig drwy gystadlu mewn cystadlaethau rhithwir, gyda’r Meimio i Gerddoriaeth yn uchafbwynt.

Hoffem longyfarch yr holl aelodau unwaith eto ar eu llwyddiannau a diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein helpu – ni allem ni fod wedi’i wneud hebddoch chi! Gan edrych ymlaen am flwyddyn wych arall!

* * *

It’s been another enjoyable year for Trefeglwys YFC. We had a successful day at the Rally, with one of the highlights being winning the Male Tug of War, something that’s evaded our lads for some time. As a result of the Rally success, it was an honour for many of our members to represent Montgomery YFC at the Royal Welsh Show.

One of our favourite moments of the year was the Field Day, held on home soil at Glangwden, Trefeglwys. We were delighted to gain Equal 1st place overall, with many successes. As an organising club, the help of our community was invaluable – we can’t thank everyone enough!

We competed in a wide range of competitions at the Eisteddfod, winning the Cube Exhibit. From the successes of the Eisteddfod we held a joint concert with Llidiartywaen YFC, working together with our twinned club which is what YFC is all about. After Christmas we held our annual Club Dinner, which was once again a fun evening. The February Festival soon followed, where we performed ‘Our Day Out’ and re-performed in a concert with Aberhafesp YFC.

We recognise the importance of supporting our community and fundraising and this year was no different: from holding pikes at weddings of past members to volunteering at a local Bavarian night; selling poppies for the Poppy Appeal and Carol Singing raising £863 for Wales Air Ambulance and the Lingen Davies Cancer Fund. Given the Covid-19 restrictions, the club have volunteered their support for the community through the Trefeglwys Covid-19 support group and we have remained united through entering virtual competitions, the Mime to Music video being a highlight.

We would like to again congratulate all members for your successes and extend a huge thanks to all our helpers – we could not do it without you! Here’s to another great year!

Tregynon

Cadeirydd | Chairman - Tudor Lewis

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Megan Griffiths

Ysgrifennydd | Secretary - Elin Orrells

Trysorydd | Treasurer - Rhian Williams & Thomas Jones

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Ross Isaac

Ysgrifennydd Rhaglen | Programme Secretary - Jack Young

Cyn i’r pandemig dynnu’r gwynt allan o’n hwyliau, roedd Tregynon yn mynd o nerth i nerth! Bu’r Diwrnod Maes yn ddiwrnod llwyddiannus iawn i’r clwb, gyda Tudor yn ennill y tlws ar gyfer Barnu Stoc Moch ac Oen Byw Hŷn, ac Iestyn, Thomas a John yn 1af yn y gystadleuaeth Diogelwch ar y Fferm. Yn wir, roedd môr o grysau melyn a du’r clwb i’w gweld yn y rhan fwyaf o gystadlaethau, gan arwain at Dregynon yn dod yn gyd-enillwyr ac yn ail yn y gystadleuaeth barnu stoc ar y cyfan.

Fe wnaeth y llwyddiant hwn ennyn brwdfrydedd yr aelodau ar gyfer yr Eisteddfod, a gan ein bod yn un o’r clybiau oedd yn trefnu’r digwyddiad, bu Eloisa yn chwarae ei rhan fel trysorydd y raffl a daeth y clwb yn 6ed ar y cyfan.

Lingen Davies a Macmillan oedd yr elusennau a ddewiswyd gan ein haelodau, a llwyddwyd i godi £445 dros ddwy noson gyda’n sgiliau canu carolau – diolch i bawb am eu cyfraniadau hael.

Siarad cyhoeddus oedd nesaf a bu Tregynon yn cystadlu yn y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Iau, “Just a Minute” a’r Seiat Holi. Dewiswyd Elin i fod yn rhan o dîm Seiat Holi’r sir a daeth Charlotte yn 3ydd yn y gystadleuaeth “Just a Minute”.

Bu dau dîm o Dregynon yn cystadlu yn yr Ŵyl Ddramâu dan arweiniad creadigol a gwyliadwrus Teresa Isaac a Daphne Jones. Enwebwyd Ross ar gyfer yr Actor Iau Gorau a daeth e’n drydydd yng nghystadleuaeth Aelod Iau y Flwyddyn. Daeth y ddrama gomedi hŷn yn 4ydd ar y cyfan, ac enwebwyd Sarah ar gyfer yr Actores Hŷn Orau ac enillodd Tudor y wobr ar gyfer yr Actor Hŷn Gorau.

Gan fod gan y clwb dros 60 o aelodau a gan mai ni yw’r clwb mwyaf ond un yn Sir Drefaldwyn, roedd pethau’n edrych yn addawol iawn ar gyfer y Rali, fodd bynnag rhoddodd Covid-19 ddiwedd ar hynny! Yn hytrach, mae’r cystadlaethau rhithwir ar-lein yn ein cadw allan o drwbl!

* * *

Until the pandemic knocked us for six, Tregynon was firing on all cylinders! The Field Day saw many successes for the club, with Tudor winning the Senior Live Lamb and Pig Stock Judging trophy and Iestyn, Thomas, John and Tudor 1st in the Farm Safety Competition. Indeed, the sea of yellow and black club shirts were to be seen across most competitions, resulting in Tregynon becoming joint winners and second in the overall Stock Judging competition.

This success enthused the members for the Eisteddfod, and as one of the organising clubs, Eloisa played her part as raffle treasurer and the club coming 6th overall.

Lingen Davies and Macmillan were the members' choices for charities with our carol singing skills raising £445 over two nights – thank you for the generous donations.

Public Speaking came next with Tregynon competing in the Junior Public Speaking, Just A Minute and the Brainstrust competitions. Elin was selected for the county Brainstrust team and Charlotte came 3rd in the Just A Minute competition.

The Drama Festival saw Tregynon successfully entering two teams under the creative and watchful direction of Teresa Isaac and Daphne Jones. Ross was nominated for Best Junior Actor and came third in the Junior Member of the Year competition. The senior comedy drama placed 4th overall and saw Sarah nominated for the Best Senior Actress award and Tudor winning the Best Senior Actor Award.

With the club having over 60 members and being the second largest club in Montgomeryshire, things were looking very promising for the Rally, however Covid-19 put an end to that! Instead the online virtual competitions are keeping us out of trouble!

Vyrnwy Valley

Cadeirydd | Chairman - Sion Watkin

Is-Cadeirydd | Vice Chairman - Ben Davies

Ysgrifennydd | Secretary - Annia Roberts

Trysorydd | Treasurer - Tomos Parry

Ysgrifennydd y Wasg | Press Secretary - Catrin Jones

Ysgrifennydd Cofnodion | Minute Secretary - Keira Jones

Ysgrifennydd Rhaglen | Programme Secretary - Grace Potter

Mae Vyrnwy Valley wedi cael 12 mis prysur arall ac yn parhau i wneud cynnydd.

Y Gymuned: cynhaliwyd gŵyl goed Nadolig ym Meifod, a gwnaethom ni ei chefnogi drwy gyfrannu coeden a chymryd rhan yn y côr cymunedol. Aethom ar ein trip canu carolau blynyddol o gwmpas ffermydd Meifod a Phontrobert; mae hon wastad yn noson lwyddiannus a chodwyd £165.54. Fe wnaethom hefyd gynnal cwis Nadolig at achos da yn nhafarn y King’s Head, a chafwyd cefnogaeth dda. Rydym ar hyn o bryd yn darparu cymorth i’n cymuned yn ystod yr argyfwng Covid-19 drwy gasglu eitemau hanfodol neu gynnig sgwrs gyfeillgar.

Digwyddiadau Cymdeithasol: Cynhaliwyd noson i’n haelodau newydd ar 11 Medi a chawsom nifer fawr yn mynychu gyda 25 o bobl yn bresennol. Eleni, rydym wedi ceisio trefnu mwy o nosweithiau cymdeithasol sy’n addas ar gyfer ystod o oedrannau er mwyn sicrhau bod yr aelodau’n ffurfio perthnasoedd agosach. Mae’r gweithgareddau wedi cynnwys; tripiau i’r traeth, trampolinio a cherfio pwmpenni. Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i ymweld â bridfa deirw Genus. Cynhaliwyd ein swper a dawns ar 31 Ionawr. Roedd hi’n noson wych i ddathlu llwyddiannau ein clwb.

Rali: Cafodd y clwb rali lwyddiannus ac roeddem yn rhan o’r pwyllgor trefnu. Fe wnaethom gystadlu mwy nag erioed o’r blaen, ac enillodd ein tîm tynnu rhaff cyntaf darian am ennill y nifer fwyaf o bwyntiau.

Montyfest: Fe wnaethom ni ennill y fideo hyrwyddo Mardi Gras!

Diwrnod Maes: Fe wnaethom gymryd rhan mewn ystod o gystadlaethau gan gynnwys barnu stoc, ffensio, crefft a choginio. Daethom yn 6ed ar y cyfan.

Eisteddfod: Roedd hwn yn ddiwrnod llwyddiannus iawn i’r clwb, a chawsom gynnydd da yn nifer y pwyntiau ac ennill y darian ar gyfer y clwb a wnaeth y cynnydd gorau. Fe wnaethom gystadlu mewn nifer o gystadlaethau gan gynnwys yr ensemble lleisiol, meimio i gerddoriaeth, sgets a chrefftau. Daethom yn 5ed ar y cyfan sy’n gyrhaeddiad mawr iawn o ystyried ein bod yn glwb llai o faint.

Yr Ŵyl Adloniant: Gwnaed ymdrech wych iawn gan yr aelodau oedd yn perfformio ein drama, a daethom yn 6ed ar y cyfan. Derbyniodd ein cadeirydd, Sion Watkin, y wobr ar gyfer yr Actor Oedran Canol Gorau.

Diolch i bawb sydd wedi ein helpu dros y flwyddyn ddiwethaf.

* * *

Vyrnwy Valley have had another busy 12 months and continue to progress.

Community: A Christmas tree festival was held in Meifod which we supported by entering a tree and taking part in the community choir. We went on our annual carol singing trip around Pontrobert and Meifod farms; always a successful evening and we raised £165.54. We also held a charity Christmas quiz in the Kings Head pub, which was well supported. We are currently providing support to our community during the Covid-19 outbreak through collecting essentials or offering a friendly chat.

Social Events: Our new members evening was held on the 11th September and we had a great turn out with 25 attendees. This year we have tried to arrange more social events to suit a range of ages and bring members closer together. Activities have included; beach trips, trampolining and pumpkin carving. We were also fortunate enough to visit the Genus Bull Stud. Our dinner and dance was held on the 31st January. It was a great evening to celebrate our club successes.

Rally: The club had a successful Rally and we were part of the organising committee. We entered more than ever and our first tug of war team won the shield for most points gained overall.

Montyfest: We won the Mardi Gras promotional video!

Field Day: We entered a variety of competitions including stock judging, fencing, craft and cookery. We placed 6th overall.

Eisteddfod: The day was a fantastic result for the club, increasing significantly in points and gaining the shield for the most progressive club. We took part in several competitions including the voice ensemble, mime to music, sketch and crafts. We came 5th overall which is a massive achievement being a smaller club.

February Festival: There was a great effort from members performing our drama and we placed 6th overall. Our chairman, Sion Watkin was also awarded Best Intermediate Actor.

Thank you to everyone who has helped us over the year.

Ysbryd CFfI a Covid-19

Covid-19 & the Spirit of YFC

Rali Rhithwir | Virtual Rally

Wythnos 1 | Week 1

Creu dysgl gan ddefnyddio ŵy fel y prif gynhwysyn.

Create a dish using an egg as the main ingredient.

Wythnos 2 | Week 2

Creu cerdd neu limrig i ddiolch i'n gweithwyr allweddol.

Write a poem or a limerick to thank our key workers.

Wythnos 3 | Week 3

Canu, Meimio neu Ddawnsio i'ch hoff gân.

Sing, Mime or Dance to your favourite song.

1af | 1st = CFfI Trefeglwys YFC

2ail | 2nd = CFfI Aberhafesp YFC

3ydd | 3rd = Rhian Davies, CFfI Berriew YFC

Wythnos 4 | Week 4

Tynnwch lun sy'n cynrychioli'r Gwanwyn.

Take a picture that represents Spring time.

Diolch am ddarllen | Thank you for reading