DÜNYA EDEBİYATI Verba Volant, scripta manent (Söz uçar yazı kalır)

Dünya Edebiyatı'ndan kendi biriktirdiklerim doğrultusunda beni en fazla etkileyen yazarlardan biri Ayn Rand'dır. Eseri "Hayatın Kaynağı" uzun süre üzerinde düşünmemi sağlamıştır. Maalesef kitabın Türkçe basımı yapılmamaktadır. Okumak isteyenler okul, kurum kütüphanelerinden veya şanslılarsa sahaflardan edinebilirler.

Godot'yu Beklerken, Absürt Tiyatro'nun en önemli isimlerinden biri olan Samuel Beckett'a aittir.

Bu sayfayı gözden geçirirken dinlemenizi önereceğim eser "The Pianist" filminde icra edilen Chopin'in Nocturne C sharp minörüdür.

Credits:

Created with images by Vivanista1 - "library" • Rodrigo Paoletti - "Fountainhead" • *Marina Almeida - "Esperando Godot"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.