Loading
Gwobrau Llais Y Myfyrwyr
Student Voice Awards

Yng ngwobrau Llais y Myfyrwyr mae'r gwobrau Dysgu o dan Arweiniad Myfyrwyr a'r Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs. Bydd yr Undeb Myfyrwyr, ynghyd â'r Brifysgol yn dathlu gwaith caled ac ymrwymiad ein myfyrwyr a'n staff gwych ar ddydd Gwener y 1af o Fai!

The Student Voice Awards consist of the Student Led Teaching Awards and the Course Rep Awards. The Students’ Union, together with the University will be celebrating the hard work and dedication of our brilliant students and staff on Friday 1st May!

Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs
Course Rep Awards

Eleni, gennym pedwar categori.

  • Gwobr Dewis Myfyrwyr
  • Gwobr Dewis Staff
  • Gwobr Arloesi Ede & Ravenscroft (£1000)
  • Gwobr yr IL Addysg

This year we have four awards categories seen below.

  • Student Choice Award
  • Staff Choice Award
  • Ede & Ravenscroft Innovation Award (£1000)
  • VP of Education Award
Gwobr Landlordiau
Landlord Awards

Oes gennych chi landlord gwych sydd bob tro yno pan bo angen? Neu efallai bod gennych landlord sydd wir wedi'ch helpu i deimlo'n gartrefol yn ein cartref newydd? Os felly, beth am eu hethol ar gyfer Gwobr Landlord!

Mae'ch Undeb Myfyrwyr, Undeb Bangor, eisiau dathlu gwaith ac ymdrech landlordiaid Bangor wrth ddarparu tai o safon uchel, fforddiadwy a diogel i fyfyrwyr!

Do you have a great landlord, who always responds to you when needed? Or maybe you have a landlord who has really helped you to settle into your property? If so, why not nominate them for a Landlord Award!

Your Students’ Union, Undeb Bangor, wants to celebrate the work and effort put in by landlords across Bangor for providing students with high quality housing, affordable and safe housing year long!

Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli
Societies and Volunteering Awards

Mae Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli ymlaen ar yr ail o Ebrill 2020. Mae 4 categori ar gyfer enwebu.

Mae Gwobr Santander am Gyflawniad Anacademaidd yn wobr a ddyfernir i fyfyrwyr Bangor ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd yn gydnabyddiaeth am waith gwirfoddol maent wedi'i gyflawni sydd o fudd uniongyrchol i aelodau'r gymuned.

Mae'r Gwobrau Uwch Siryf blynyddol yn tynnu sylw ac yn dathlu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud i wneud gwahaniaeth positif yn y gymuned leol. Mae'r gwobrau'n cydnabod gwirfoddolwyr a phrosiectau cymunedol.

The Societies and Volunteering Awards will take place on the 2nd of April 2020. There are 4 nomination categories.

The Santander Award for Non-Academic achievement is an award made to Bangor University students at the end of each academic year in recognition of voluntary work they have completed which has a direct benefit to members of the community.

The annual High Sheriff Awards highlight and celebrate the fantastic work being done to make a positive difference in the local community. The awards recognise both volunteers and community projects.

Gallwch hefyd roi enwebiadau ar gyfer gwobrau grŵp ac unigolion ar ran Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Rydym yn derbyn nifer fawr o enwebiadau, felly cofiwch; mae'n ymwneud ag ansawdd yr enwebiad, nid y nifer!

You can also enter nominations for group and individual awards on behalf of both Societies and Volunteering. We receive large numbers of nominations so remember; it’s about the quality of the nomination, not the quantity!

WhatUni.com

Peidiwch ag anghofio rhannu eich profiadau chi gyda WhatUni.com

Don't forget to share your experiences with WhatUni.com

Diolch am ddarllen | Thanks for reading