nieuwsbrief GT3A voorjaar

beste ouder(s) / verzorger(s),

het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van mij gehad hebt. Nu lijkt het mij goed een aantal zaken met u te delen. U heeft wel enkele mails namens mevr. Topper gehad, vandaar dat ik mij nu pas weer meld.Met de wind rondom het huis lijkt het meer herfst dan voorjaar te worden.

Vorige week heeft de klas meegedaan, samen met alle andere klassen GT, aan de dag "get 2Know you". Een zeer intensieve dag waarin we in kleine groepjes maar ook als gehele groep gesprekjes hebben gevoerd en spellen hebben gedaan. GT3a heeft zeer respectvol meegedaan aan deze dag en ik hoop dat leerlingen meer begrip voor elkaar hebben gekregen. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze dag dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Belangrijk blijf ik vinden dat leerlingen niet over maar met elkaar praten en niet oordelen voordat ze weten wat er aan de hand is.

Inmiddels bent u ook heel druk bezig geweest om samen met uw zoon / dochter het voorlopige keuzeformulier in te vullen. Ik weet dat dit voor de leerlingen vaak heel lastig is, ze zijn immers nog zo jong om te kiezen. Ga ik de theoretische weg doen of de gemengde leerweg met het vak technologie. Wil ik de weg naar HAVO openhouden of ga ik mij focussen op het MBO. Kies ik een 8e vak of toch maar niet. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Mocht u vragen hierover hebben schroom dan niet contact op te nemen.

Volgende week is het vakantie voor mij (en de leerlingen), dat is ook fijn!

Dan is het week 10. Als het goed is heeft u hier een mail over gehad. Toch wil ik nog even kort hier vermelden wat de leerlingen allemaal gaan doen. Iedere leerling heeft voor 3 dagen stage geregeld bij een bedrijf of instelling die zij interessant vinden. De bedoeling van deze stage is dat ze kennis maken met het beroep, of beroepen en dat ze een beeld kunnen vormen hoe het is om te werken en of dit wat voor hen is. Voor deze dagen moeten leerlingen een stageovereenkomst laten tekenen, het merendeel heeft dit inmiddels bij mij ingeleverd. Ze hebben zich ingeschreven voor 2 workshops op het ROC en ze gaan op school een beroepen en interessetest maken. Van al deze activiteiten maken ze een uitgebreid verslag in de vorm van een nieuwsbrief. In It's learning komt precies te staan wat erin moet komen te staan. Ik heb de klas aangeraden om na iedere dag meteen het verslag aan te vullen omdat je dan nog het meeste weet. Uiterlijk de donderdag in week 11 moet de nieuwsbrief ingeleverd worden. Ik hoop dat alle leerlingen dit een heel leerzame en bijzondere week gaan vinden. En omdat ze het helemaal zelf hebben samengesteld zijn ze mede verantwoordelijke voor het slagen ervan.

Ik wens u allen alvast een prettig weekend. Als u carnaval gaat vieren een heel fijne carnaval en mocht u ook in de luxe positie zijn dat u vakantie heeft, een heel fijne vakantie.

hartelijke groet,

Robert Koeders

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.