ATOM MARC fUENTES

La primera teoria que es va inventar va ser la de Dalton.

 • Model de l'àtom de Dalton:
 • - Els àtoms estan compostos de petites molecules
 • - Era indivisible
 • - Els àtoms entre ells son iguals
 • - Tenen casi totes les propietats en comu

Thomson va ser el segon en donar una teoria aparti de la de Dalton.

 • Model de l'àtom de Thomson:
 • - Va descobrir que era una esfera carregada de energia
 • - Positius i negatius
 • - Als seu interior es dividia en: electrons, neutrons i protons

Per últim tenim la teoria de Rutherford.

 • Model de Rutherford:
 • - Va dir que els atoms tenien un nucli central
 • - I tenia electrons envoltanlo

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.