Hall of Frame นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 61 จังหวัดกาญจนบุรี
เด็กชายกฤษณะชัย อุบลทิพย์ และเด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.1-3
เด็กชายกฤษณะ มันสลาย และเด็กหญิงเกศนภา คำเรือง
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
เด็กหญิงศศิตา บุญมีลาภ และเด็กหญิงสิริกร ศรีเกิดครืน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ระดับชั้นป.4-6
เด็กชายสิงหา พันธ์ุสีมา เด็กชายกฤษณะ มันสลาย
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
เด็กชายภิเษก ญาติบันทุง และเด็กชายไตรภพ สัตย์ซ้ำ
การสร้าง Webpage. ประเภท WebEditor
ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ม่วงมั่งมี และเด็กหญิงเสาวภา ผาคุณ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงเนตรศิริ รัตนสุวรรณ์ และเด็กหญิงขวัญจิรา มีใจดี
การสร้าง Webpage. ประเภท WebEditor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เด็กชายไตรภพ สัตย์ซ้ำ และเด็กชายพีระพล กลิ่นพยอม
การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายวาริช สูญสิ้นภัย และเด็กชายสิงหา พันธ์สีมา
การสร้าง Webpage ประเภท. CMS. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงเพ็ชรลดา อินญาวงศ์ และเด็กหญิงจิราพร จรพงษ์
การสร้างงานนำเสนอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ม่วงมั่งมี และเด็กหญิงเสาวภา ผาคุณ
การสร้างหนังสืออิเล็ทรอนิคส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายสิงหา พันธ์สีมา และเด็กชายพิริยะ เขม้นกิจ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
เด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ และ เด็กชายภูริวัจน์ สมโสภา
การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายกฤษณชัย อุบลทิพย์ เด็กชายนฤบดี ตะโกพ่วง

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตะโกเนียม เด็กชายธนากร ยิ้มกริ่ม

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ นายพิริยะ เขม้นกิจ

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.