Loading

Hall of Frame นักเรียนโรงเรียนวัดศีรษะทอง

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 61 จังหวัดกาญจนบุรี
เด็กชายกฤษณะชัย อุบลทิพย์ และเด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.1-3
เด็กชายกฤษณะ มันสลาย และเด็กหญิงเกศนภา คำเรือง
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
เด็กหญิงศศิตา บุญมีลาภ และเด็กหญิงสิริกร ศรีเกิดครืน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ระดับชั้นป.4-6
เด็กชายสิงหา พันธ์ุสีมา เด็กชายกฤษณะ มันสลาย
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
เด็กชายภิเษก ญาติบันทุง และเด็กชายไตรภพ สัตย์ซ้ำ
การสร้าง Webpage. ประเภท WebEditor
ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ม่วงมั่งมี และเด็กหญิงเสาวภา ผาคุณ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงเนตรศิริ รัตนสุวรรณ์ และเด็กหญิงขวัญจิรา มีใจดี
การสร้าง Webpage. ประเภท WebEditor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เด็กชายไตรภพ สัตย์ซ้ำ และเด็กชายพีระพล กลิ่นพยอม
การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายวาริช สูญสิ้นภัย และเด็กชายสิงหา พันธ์สีมา
การสร้าง Webpage ประเภท. CMS. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงเพ็ชรลดา อินญาวงศ์ และเด็กหญิงจิราพร จรพงษ์
การสร้างงานนำเสนอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ม่วงมั่งมี และเด็กหญิงเสาวภา ผาคุณ
การสร้างหนังสืออิเล็ทรอนิคส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายสิงหา พันธ์สีมา และเด็กชายพิริยะ เขม้นกิจ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
เด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ และ เด็กชายภูริวัจน์ สมโสภา
การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี

เด็กชายกฤษณชัย อุบลทิพย์ เด็กชายนฤบดี ตะโกพ่วง

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตะโกเนียม เด็กชายธนากร ยิ้มกริ่ม

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.1-3

เด็กชายธนวันต์ มีชำนาญ นายพิริยะ เขม้นกิจ

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.1-3

Created By
pisit poolsawat
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.