Trampoline Game Finn Juch, 1gd2

Mindmap over de Trampoline Game
De fonts voor de game.

Graag zou ik voor deze game een artist willen hebben, omdat ik een Developer ben en art mij nogal last ligt. De art moet niet al te ingewikkeld zijn omdat we houden van clean en simpel. Graag zouden wij een verbeterde versie van hierboven willen hebben. Art voor: de trampoline, het mannetje, en de score.

Animatie's kunnen we later over onderhandelen.

Created By
Finn Juch
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.