L'àtom GISELA PRADOS

MODEL DE DALTON

 • La matèria està constituïda per àtoms.
 • Els àtoms eren partícules esfèriques indivisibles sense cap estructura interna.
 • Tots els àtoms d’un mateix element químic són iguals.
 • Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents.

MODEL DE THOMSON

 • L’àtom era elèctricament neutra.
 • Era una esfera material carregada positivament.
 • Diversos electrons (carregats negativament). Submergits a l’esfera i neutralitzant les càrregues positives.

MODEL DE RUTHERFORD

 • Càrrega positiva (protons).
 • Gairebé tota la massa de l`àtom estava concentrada en un nucli.
 • Les càrregues negatives havien d’ocupar l’escorça.
 • Els electrons es devien moure fent òrbites circulars al voltant del nucli per a vèncer l’atracció elèctrica.

WEBRAFIA:

 • http://blocs.xtec.cat/quimica2a/files/2012/10/Unitat-1.pdf
 • http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009656934&name=DLFE-453347.pdf

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.