Ang Muling Pagkikita RTNHS-Main Batch 2005

Kaigiban, natatandaan mo pa ba yung kaklase nating mahilig magpakopya? E yung mahilig mangkopya?
Baka naman hindi na.

"Na-aalala mo pa ba yung mga panahong depress na depress ka? Kasi yung crush mo may crush palang iba?"

"Na-aalala mo rin ba noong ang pulbo natin Johnshons baby power pa?"

Nakakamiss din pala...

"Makakanta mo pa ba yung himig na paborito ng tropa? E yung paboritong hang-out ng barkada?"

Sa palagay ko panahon na para tayo'y magkitakita..

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.