Windenergie Merle klop

Inhoud

  • Wat zijn Molenparken.
  • De toekomst van windenergie
  • De voor en nadelen van windenergie
  • De geschiedenis van windenergie
Molenparken

Molenparken zijn heel veel molens bij me kaar. De meeste Molenparken zijn in de zee, want in de zee is de wind het hardst. De molens staan op een soort van hele grote boot en die boot staat met, palen in de bodem vast. Er werken ook mensen op die booten. Dat is er als er een molen kapot is of er is iets mee aan de hand. Die mensen slapen dan zelf ook op een boot.

Toekomst

Voor in de toekomst is windenergie belangerijk, want het aardolie raakt ook een keer op. Windenergie wordt zo belangrijk omdat wij natuurlijk energie kunnen krijgen dat is engergie van de natuur en niet van aardolie. Wij zelf als Nederland hebben niet veel aardolie wij halen het ook in ander landen. Maar in alle landen raakt het ook een keer op. Daarom wordt aardolie steeds duurde. Vroeger waren er al dieren en planten maar toen is het aardolie ook op geraakt en ging alles dood.

Voor en na delen

Voordelen De kosten gaan om laag. Wind engergie vervuilt minder het mulieu met natuurlijke olie. Windmolens kunnen overal geplaatst worden. Nadelen de hoeveel heid windenergie is niet steeds het zelfde niet elke dag waait het even hard. Voor het maken van windmolens zijn grondstoffen nodig.die grondstoffen zijn slecht voor het milieu. Dieren die kunnen vliegen kunnen dood gaan door de wieken. En windmolens kunnen niet dicht bij huizen gebouwt worden door het lawaai.

De Geschiedenis

De geschiedenis van windenergie vroeger hadden ze ook al windmolens maar toen moesten ze alles met de hand doen. Ze gebruikte vroeger die molens om water te verplaatsen. En mais te malen.

Credits:

Created with images by Falkenpost - "windräder energy wind power" • Bluespete - "Windenergie" • Hans - "windmill mallorca mill" • tjg_3d - "wind wind power energy" • neufal54 - "netherlands kinderdijk windmills"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.