THE GIRLS Noa maccabi- final project

מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי חלק מחבורת בנות. החברות שלי תמיד הגדירו אותי, אם זה בעיני הסביבה ואם זה בעיני כלפי עצמי.

כשהיינו קטנות, אם מישהי הייתה קונה את אותו זוג המכנסיים כמו שלי הדבר היה עילה לריב. עם הזמן כשבגרתי, חיפשתי יותר ויותר את המקומות בהם אני נראית כמו החברות שמסביבי: אהבתי להתלבש כמוהן, לסדר את השיער בצורה דומה, לדבר באותו ניב. תהיתי מה מושך אותי בזהות, בצורך להידמות אחת לשניה.

הרגשתי שהדומות מגדירה- אלה אנחנו, והאנחנו זה יחד. היא נותנת כוח- אנחנו מול האחרים. השייכות הויזואלית מעניקה בטחון והגדרה עצמית.

בפרוייקט הגמר בחרתי להתעסק בנושאים שהעסיקו אותי מאז ומתמיד: חברות נשית,דומות ואופנה. שילבתי את כולם יחד להפקות שונות שבחלקן צילמתי דוגמניות ובחלקן חברות שמלוות אותי ביום יום

הפרוייקט יורכב מכמה הפקות שונות הנבדלות האחת מהשניה בז׳אנר הצילומי, ובמדיום ההצגה שלהן, אך כולן תחת אותו קונספט ומתעסקות באותו נושא

וידאו

הפקת סטילס

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.