Oppgave 7 del 1 Analyse av helhetlige yrkesoppgaver

Tømrerfaget

Sentrale yrkesoppgaver

Konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong.

Produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger.

Lafting.

Rehabilitering og vedlikehold av bygninger.

Sette inn vinduer, dører, montere kjøkken og eventuelt annet inventar.

Tegning- og konstruksjons forståelse.

Arbeids planlegging og drift av byggeplasser.

Helse, miljø og sikkerhet.

ARBEIDSORGANISERING

Byggenæringen har stor variasjon i størrelse, struktur og organisering av bedriftene. Alt i fra byggmester bedrifter med få ansatte til multinasjonale entreprenørbedrifter med mange hundre ansatte.

I små byggefirmaer med rundt fem ansatte må ofte mesteren delta selv, siden inntektene er for lave til å dekke alle utgiftene. Mesteren må da produsere, skaffe arbeid, drive markedsføring, være faglig ansvarlig, ha personalansvar, utvikle bedriften videre og ha det økonomiske ansvaret.

Små byggefirmaer arbeider oftest for privatpersoner der jobben er nybygg, tilbygg, ombygging, utbedring og rehabilitering.

Totalentreprenør har ansvar for både prosjektutvikling, prosjektering og utførelse av et bygg. Entreprenørbedriftene har som regel store oppdrag, for eksempel offentlig bygg, næringsbygg og større leilighetskomplekser.

Mellom de store og små bedriftene finnes det også mange mellomstore bedrifter. Disse bedriftene utfører de fleste typer oppdrag.

I en bedrift med 20 ansatte er det ofte en daglig leder som følger opp de forskjellige oppdragene. Lederen har ansvar for HMS og kvalitetsstyring. Firmaene har som regel en kontoransatt som har ansvar for sentralbord og administrativt arbeid. Bedriften har også ofte en prosjektleder eller byggeleder som har ansvar for å følge opp de ulike oppdragene. Noen prosjektledere jobber også som kalkulatører, og regner på ulike jobber.

Tømreren arbeider ofte selvstendig eller i arbeidslag på to og to. Er jobbene store kan det være flere tømrere på samme jobb, ut ifra hva som er mest effektivt. Hvert lag har en formann eller bas som har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med de kvalitets og sikkerhetskravene som er fastsatt.

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "wood barn background"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.