Loading

Kannerbal Jugendkomissioun FC Brouch

Zu Brouch an der Koll, war den 3. Februar erëm de Kannerbal vun eiser Jugendkommissioun. Mat flotter Musek vum Barracudas Disco Team, flott Spiller hunn eis 2 Clowne Vibike a Georges zesumme mat den 2 Jerry'en an dem Tom hunn Kanner e flotten Nomëtteg do verbruecht.

Vibike, Jerry W., Tom, Jerry E. a Georges
Konfettischluecht de Motto vun eisem Kannerbal

Firwat een einfach de Kannerbal net däerf verpassen zu Brouch

MERCI all deenen déi gehollef hunn, ouni Iech wär dësen Kannerbal net méiglech.

Mir gesinn eis nächst Joer erëm an de Koll, fir déi nei Editioun Konfettischluecht 2019

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.