Loading

SAKROSANKT En oppgave i arkitektur og samfunn, KDA

Religion har gjennom historien vært med på både å bygge opp og rive ned samfunn.

Det finnes mange religioner i verden, og alle er på en eller annen måte forskjellig fra de andre. Likevel er det en ting som binder dem sammen; bygninger som er tilpasset religionen og som skal forene og hjelpe mennesker med å uttrykke sin religiøsitet. En sakral eller hellig arkitektur.

Alle foto fra: https://unsplash.com/

Vi lever i en tid som er i konstant endring. Når verden forandrer seg, er det kanskje også på tide at arkitekturen tilpasser seg dette. Har de hellige stedene og rommene fortsatt en rolle i vår tid?

Og kan ikke-religiøse og sekulære bygninger gi en opplevelse av andektighet, ro og tilstedeværelse - en opplevelse av «noe hellig»?

Tekstutdraget ovenfor er hentet fra innledningen til Martin Andre Vevatnes oppgavetekst SAKROSANKT, som er gitt i faget arkitektur og samfunn. Oppgaven er todelt og starter med en stedsanalyse, del 1 GENIUS LOCI, før elevene introduseres for del 2 SAKROSANKT. Vevatne er lektor ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim.

Denne presentasjonen er ment som inspirasjon og gir noen smakebiter på elevenes spennende prosesser. Hele oppgaveteksten ligger som vedlegg til presentasjonen.

Del 1 GENIUS LOCI

Oppgavedelens tittel, «Genius loci», betyr stedets ånd og er hentet fra den norske arkitektur-teoretikeren Christian Norberg-Schulzs tanker om arkitektur, som la til grunn at man ble kjent med det stedet man skulle bygge. Arkitekturen skal tilpasse seg naturen, ikke omvendt.

I del 1 får elevene utdelt et tilfeldig sted ved hjelp av Google Earth. Dette stedet skal de gjøre en stedsanalyse av.

Elevene bør ikke ikke vite hva som venter etter denne første delen. Stedsanalysen kan dermed gjøres helt uavhengig av at de tenker ny arkitektur inn på «deres» sted.

Del 1, ulike faser i prosessen

1. Utforsking av stedet. Elevene samler data, alt fra kartdata, terreng, vegetasjon og klima til kultur, byggeskikk og andre eventuelle viktige fakta.

2. Psykogeografisk kart. Basert på utforsking av stedet lager elevene et ”psykogeografisk” kart fra området. Dette kan være et visuelt og «lekent» oversiktsbilde, som forteller mer om opplevelsen av et sted enn kotelinjer gjør; et kart uten målestokk og et bilde som forteller om de kvalitetene ved stedet som man ikke kan måle.

  • Hva er det man ønsker å formidle om stedet?
  • Hvordan det vil være å oppholde seg der?
Eksempel på psykogeografisk kart.

3. Presentasjon. Ved hjelp av egnet program-vare presenteres funn fra stedsanalysen.

Del 2 SAKROSANKT

  • Hvilken rolle spiller religion i dagens samfunn?
  • Hvordan oppleves det å være i et hellig rom?
  • Hvilke kvaliteter er knyttet til tidløshet, ro og åndelighet?

Disse refleksjonsspørsmålene inngår i oppgavens del 2. Nå skal elevene forestille seg et sted som er SAKROSANKT, og de skal designe et «hellig sted».

I designprosessen skal elevene også ta med seg en eller flere steiner som de finner i naturen og som de synes har noe estetisk ved seg. Steinene skal spille en sentral rolle i hvert enkelt prosjekt.

Elevenes oppgave som designere er å re-oppdage hva som gjør at et rom eller sted føles hellig, og utforske hvilke arkitektoniske virkemidler som kan bidra til slike kvaliteter.

Stikkord: fred, ro, atmosfære, stemning, kontraster, elementer, sanser, farger, materialitet

Del 2, ulike faser i prosessen

1. Tankekart og inspirasjon. Elevene undersøker arkitektur som skaper sanselige opplevelser og ulike typer religiøse bygninger fra forskjellige steder i verden.

Moodboard

2. Ideskisser. Noen raske ideskisser må til før hver enkelt bestemmer seg for konsept.

3. Kreativ workshop 1, skisser. 2 - 3 elever idemyldrer på hverandres konsepter og lar skissene rullere innad i gruppen. Ideene deles og diskuteres i gruppene og i klassen.

4. Kreativ workshop 2, modellbygging. Læreren skriver ulike begreper på tavla og elevene bygger modeller basert på hva de assosierer. Bruk materialer det er raskt å teste ut former med, f.eks. klosser, lego, pinner, papp, papir, plastbokser, fyrstikker, stifter. Maks 5-10 min.pr. modell. Gjenta prosessen flere ganger.

Kreativ workshop 2, modellbygging

5. Videreutvikling. Videreutvikling av valgt konsept skjer i dialog med medelever og lærer. Det veksles mellom å jobbe med modell og tegninger og mellom analogt og digitalt arbeid.

Videreutvikling av konsept.

6. Presentasjon og innlevering. Det leveres et hefte og/eller poster til utstilling. I den visuelle presentasjonen inngår plan-, fasade- og snitt-tegning, "killer image", modell og forklarende tekst.

Et prosesshefte med moodboard, skisser, skissemodeller, inspirasjon, tekst leveres i tillegg.

7. Muntlig presentasjon. Prosjektet avsluttes med formidling av tanker og idéer, ulike utfordringer underveis og hvordan disse er løst.

Takk til Martin Andre Vevatne og elever ved Charlottenlund videregående skole