Norsk Språkhistorie thilogen thambirajah

1. Du skal vise hvordan språkdebatten i hele perioden etter 1900 har vært avgjørende for språk normeringen.

På 1900-tallet ble det fokusert på 2 forskjellige målformer. Debatten startet i 1906, da sidemål ble opprettet. Allerede året etter ble bokmål opprettet. Det var et ønske om å smelte sammen disse målformene til ett felles skriftspråk. Det var da Østlandsk Reisning ble opprettet i 1916.

2. Du skal gjøre rede for debatten rundt samnorsk.

Da man følte det var nok frihet i språket kom det en ny reform. I 1938 kom samnorskreformen inn i bildet og det lignet veldig ett felles språk. Denne reformen hadde skapt en strid der en part ønsket sidemål og den andre parten ønsket heller bokmål. Det ble inngått kompromisser for å utvikle et språk der begge partene kunne kjenne seg igjen i.

3. Normeringsprosjektet etter 2.verdenskrig, hvor det ble besluttet at målformene skulle normeres og dyrkes hver for seg.

Under andre verdenskrig kom det enda en reform. Denne varte ikke lenge og forsvant like etter at den kom.

4. Holdningen til presset fra engelsk på slutten av 1900-tallet.

Presset fra dansk språk ble mindre. Dansk var ikke en like stor trussel lenger. Engelskpåvirkning var nå den nye trusselen. Målet mot slutten av 1900-tallet var å speile språket mot det som blir mest brukt i Norge og samtidig at sidemål og bokmål står sterke i en globalisert engelskspråklig verden.

5. Forklare hvordan det moderne samfunnet har påvirket norsk språk, og hva norske myndigheter gjør for å møte utviklingen.

Det moderne samfunnet har påvirket det norske språket i stor grad, der blant annet slang er en av faktorene. Slang ord har ofte opphav fra andre språk i verden. Disse slang ordene påvirker oss i form av at de ofte dukker opp på tv, Internett, filmer også videre. Flere ord blir brukt i dagens samfunn, som ikke har opphav i det norske språk, som for eksempel "shof", som betyr "selvfølgelig".

Teknologien i seg selv har en stor rolle i hvordan det norske språket blir påvirket. Mange tar i bruk tekstmeldinger og messenger chat på facebook. Grunnet begrenset ord på tekstmeldinger, har man en tendens til å forkorte ord og skrive dem på enklere måte. Et eksempel på det kan være ordet "ins" som man svarer når du får meldinger der den andre personen lurer på hva du gjør. "Ins" er en forkortelse for "ikke noe spesielt".

OPPSUMMERING

For å oppsummere de 4 første punktene har jeg en lagt til en 3-minutters lang video, der språkhistorien blir forklart. Denne videoen går selvfølgelig ikke inn på detaljer.

KILDER:

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.