Loading

COMM ARTS NEWS

นิเทศสาส์นฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓
นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ (อังกฤษ: Communication Arts) หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร ซึ่งผู้ส่งสารอาจเป็นตัวบุคคล องค์กร หรือบริษัทก็ได้ ข่าวสารจะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่ผู้ส่งต้องการที่จะกระจายให้ประชาชนได้รับทราบ สื่อหรือช่องทาง เป็นการหาวิธีการกระจายข่าวสารต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ได้มาก และกว้างไกล ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง และผู้รับสาร หรือกลุ่มป้าหมาย จะต้องสามารถรับข่าวสารนั้นได้ โดยผู้ส่งสารจะต้องหาวิธีการทำให้ข่าวสารที่ส่งไป ถึงผู้รับสารได้มากที่สุด

พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประทานความหมายของ "นิเทศศาสตร์" ไว้ว่า "เป็นวิชาสื่อสารไปยังมวลชนโดยทางใดก็ตาม ไม่จำเพาะทางหนังสือพิมพ์ เช่น การสื่อสารทางการละครก็เข้าไปอยู่ในนิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนทางอื่นนอกจากทางหนังสือพิมพ์ เช่น ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ก็เข้าอยู่ในนิเทศศาสตร์"

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

23 มีนาคม 2561 รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนางานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

คัดเลือกผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เครือข่ายนิเทศศาสตร์ fดำเนินการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “จิตตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Spirit” และหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Lifestyle ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7

เครือข่ายนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม) ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์เปิดการแข่งขัน

หนังรัก ร่วมทุนสร้างญี่ปุ่น-ไทย ถ่ายทำที่ ประเทศญี่ปุ่น

อ.ณัฏฐพล อมรทัต ผู้กำกับ เขียนบท และโปรดิวเซอร์ ภาพยนตร์แนวรักปาฏิหาริย์ Ninguru Foret หนังร่วมทุนสร้างระหว่างญี่ปุ่น-ไทย เนื้อเรื่องเล่าถึงตำนานรักของชายหนุ่มหญิงสาวที่มาพบเจอกันในรีสอร์ทแห่งเมืองบิเอะ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ค่ายจิตอาสาคณะนิเทศศาสตร์

วันที่ 25-26 มีนาคม 2561 อ.ประกิจ อาษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการจิตอาสาประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงเรียนโกรกสิงขร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี

บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ความจำเป็นของการพัฒนาบทบาทนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา

นักศึกษาในฐานะผู้รับบริการและเป็นผลผลิตสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงของสถาบันอุดมศึกษา จึงมีพันธะสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการ จัดการศึกษาของสถาบัน มีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้งานประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดให้มีตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไว้ในตัวบ่งชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันให้เข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุก กิจกรรมหรือโครงการ (อ่านต่อฉบับหน้า)

ถามมา ตอบให้ โดย อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 57 พอดีเรียนจบแล้วและตอนนี้กำลังจะไปสมัครงานถ้าต้องการใบรับรองว่าจบแล้วจะต้องไปติดต่อขอใบรับรองกับใครครับ (นักศึกษารหัส 5704600xxx)

ตอบ ไปติดต่อที่สำนักทะเบียน โทร.0-2867-8088, 0-2868-6000 ต่อ 5129 ครับ

ถาม พอดีหนูยังไม่ได้เลือกสาขาวิชาไม่ทราบว่าหลักสูตรใหม่มีทั้งหมดกี่สาขาวิชาค่ะ (นักศึกษารหัส 6004600xxx)

ตอบ หลักสูตรใหม่ตอนนี้รวม 1 สาขาคือสาขานิเทศศาสตร์ครับ โดยมีให้เลือกอยู่ 3 วิชาเอกคือ (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การโฆษณา และ (3) สื่อสารการตลาดดิจิทัล และโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดิจิทัล

ถาม ผมสอบได้คะแนนตอนกลางภาคน้อยมาก เต็ม 30 ได้แค่ 9 คะแนน ควรจะไปถอนกลางเทอมดีไหมครับ (นักศึกษารหัส 5904600xxx)

ตอบ อยู่ที่ดุลยพินิจของนักศึกษาเองนะครับต้องคิดเอาเพราะคะแนนไม่ได้มีแค่กลางภาคนะครับ ยังมีคะแนนในส่วนอื่น ๆ อีก เช่นคะแนนเก็บจากแบบฝึกหัดในชั้นเรียน ถ้าขยันมากขึ้นอีกหน่อย อาจจะได้เกรดที่ดีตามที่ตั้งใจนะครับ

ถาม หนูมีปัญหาด้านการเงินคือแต่ละเทอมจะจ่ายค่าเทอมไม่พอจะทำยังไงดีคะ (นักศึกษารหัส 5804600xxx)

ตอบ เรื่องการเงินเป็นปัญหาสำหรับหลายครอบครัวครับ ถ้าจ่ายค่าเทอมในเทอมนั้น ๆ อาจจะเรียนน้อยวิชาลงก็พอช่วยได้ส่วนหนึ่ง หรือหางานเสริมเพื่อนำเงินที่ได้มาจ่ายค่าเทอม หรือถ้านักศึกษาเรียนในสาชาดิจิทัล หรือภาพยนตร์ สามารถกู้กับ กรอ.ได้ครับซึ่งทาง กรอ.ก็จะจ่ายให้เต็มจำนวน

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 59 ทราบมาว่าทางคณะฯ ได้เปลี่ยนไปใช้หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปี 60) ผมสามารถไปเรียนรายวิชาของหลักสูตรใหม่ได้หรือไม่ (นักศึกษารหัส 5904600xxx)

ตอบ สามารถมาเรียนได้ครับซึ่งมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเก่าครับ(หลักสูตรปี 55) ซึ่งต้องดูรายละเอียดเป็นรายวิชาอีกครั้ง ให้นักศึกษาติดต่อ อ.ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนนะครับ

ข่าวรับสมัครงานสำหรับศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ ม.สยาม

(1) บริษัทประกิตเเอตเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เปิดโอกาสสำหรับน้องๆจบใหม่ที่ต้องการทำงานโฆษณารับตำแหน่งงานดังนี้

AE :เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ | มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร | สามารถใช้โปรแกรม Power Point ในการทำ Present ได้เป็นอย่างดี | สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ และมีบุคลิกภาพดี

Creative : สามารถทำโปรแกรม Premiere Pro, After Effect และผลิตงานโฆษณาได้ | สามารถคิดงานสร้างสรรค์โฆษณา ทั้งภาพและเขียนได้ (Art / Copywriter)

น้องๆคนไหนสนใจ ส่ง CV มาที่ patsorn@prakit.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Tel : 02-715-3112 และ 093-479-0199

(2) บริษัท ไฮ สตาร์ ชาแนล จำกัด รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้

ช่างภาพ : ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 28 ปี วุฒิปวช, ปวส , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง |สามารถตัดต่อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 28 ปี วุฒิปวช, ปวส , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรม ADOBE PREMIERE PRO ได้ และถ้ามีความสามารถถ่ายภาพ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักศึกษาฝึกงาน : วุฒิ ปวช, ปวส และ ปริญญาตรี

สนใจสมัครส่งประวัติ , ผลงานทาง EMAIL เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ E-mail : highstarchannel@hotmail.com บริษัท ไฮ สตาร์ ชาแนล จำกัด 1082/29 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทร 02-272-0510-1, 02-617-6391-3 รับสมัครวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00- 15.00 น

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.