วันอาสาฬหบูชา เรื่องวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย
ความสำคัญ
เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ
เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา

1.ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

2.นั่งสมาธิ

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

ด.ญ.ธนพร เขาว์สวัสดิกรกุล ม.2/1 เลขที่ 2

ด.ญ.วริยาทร วิทยะ ม.2/1 เลขที่ 4

ด.ญ.ญาตาวี บุญเพ็ชรัตน์ ม.2/1 เลขที่ 6

ด.ญ.พิมพ์ชนก ศักดิ์โกศล ม.2/1 เลขที่ 26

ด.ญ.สิริพิมล ล้ำเลิศเกิดกาญจน์ ม.2/1 เลขที่ 28

ด.ญ.วัตสรา ปานเด ม.2/1 เลขที่ 39

Credits:

Created with images by 7 july :-) - "Come to the right place." • beggs - "IMG_0239" • suc - "thailand buddhists monks" • sasint - "พระ umbrella eat" • Waratharn - "clay dolls neophyte religion" • schuco - "monk munk thailand" • JEFFY_THAI - "วัดพระแก้ว"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.