รำวงมาตรฐาน

ความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน

รำวง มาตรฐาน มีกำเนิดมาจากการรำโทน แต่เดิมการรำโทนเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยทั่วไป ใช้เล่นกันในฤดูเทศกาลเฉพาะท้องถิ่นบางจังหวัด ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาชนในพระนครและธนบุรีนิยมรำโทนกันทั่วไป เพราะรำง่าย และรำได้ทุกเพศทุกวัย จึงใช้เป็นเครื่องปลอบใจได้เป็นอย่างดี

กรม ศิลปากรได้นำท่ารำจาก ท่าแม่บทของนาฏศิลป์ไทย มากำหนดเป็นท่ารำของแต่ ละบท เพื่อให้เป็นต้นฉบับ จึงเรียกว่า “รำวงมาตรฐาน” แม้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว รำวงมาตรฐานก็ยังคงไม่รับความนิยม ต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีผู้นำเอาไปสลับกับการเต้นลีลาศ ซึ่งชาวต่างชาติก็นิยมนำรำวงมาตรฐานไปเล่นกันอย่างแพร่หลายจนเป็นศิลปะที่ นิยมกันไปนานาประเทศ มีนักประพันธ์ชาวอเมริกันบางท่านที่ชอบ

วิธีแสดง เป็นการรำวงในงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยการร่ายรำตามท่ารำที่กำหนดไว้ 10 เพลง 14 ท่า มีการเคลื่อนไหวให้มือและเท้าสัมพันธ์กับจังหวะและบทร้องของแต่ละเพลง โดยเดินเป็นวงกลม อย่างไรก็ดี ท่ารำเหล่านี้เพียงแต่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเท่านั้นอาจเปลี่ยนแปลงท่าไปได้ สุดแล้วแต่จะเห็นว่าสวยงาม เพียงแต่รักจังหวะมือและเท้าให้เข้ากับเพลง

ชื่อเพลงและท่ารำ

1 งามแสงเดือน ชายและหญิง สอดสร้อยมาลา

ท่าสอดสร้อยมาลา

2 ชาวไทย ชายและหญิง ชักแป้งผัดหน้า

ท่าชักแป้งผัดหน้า

3 รำมาซิมารำ ชายและหญิง รำส่าย

ท่ารำส่าย

4 คืนเดือนหงาย ชายและหญิง สอดสร้อยมาลาแปลง

ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

5 ดวงจันทร์วันเพ็ญ ชายและหญิง แขกเต้าเข้ารัง และผาลาเพียงไหล่

ท่าแขกเต้าเข้ารัง
ท่าผาลาเพียงไหล่

6 ดอกไม้ของชาติ ชายและหญิง รำยั่ว

ท่ารำยั่ว

7 หญิงไทยใจงาม ชายและหญิง พรหมสี่หน้า และ ยูงฟ้อนหาง

ท่าพรหมสี่หน้า
ท่ายูงฟ้อนหาง

8 ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ชายและหญิง ช้างประสานงา และจันทร์ทรงกลด

ท่าจันทร์ทรงกลด
ท่าช้างประสานงา

9 ยอดชายใจหาญ ชาย - จ่อเพลิงกาล หญิง - ชะนีร่ายไม้

ชาย ท่า จ่อเพลิงกาล หญิง ท่าชะนีร่ายไม้

10 บูชานักรบ ชาย - จันทร์ทรงกลด และขอแก้ว หญิง - ขัดจางนางและล่อแก้ว

หญิง ท่าขัดจางนางและท่าล่อแก้ว
ชาย ท่านทร์ทรงกลด และท่าขอแก้ว
Created By
Nuttakit Nualsang
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.