อโยธยาโปรดั๊กชั่น กานต์ วะนา5404600512

แปลคำศัพท์ 10คำ

CMYK = สีที่นำมาใช้ผสมทั้ง4สีนี้ จะทำให้เกิดสีต่างๆอีกหลายร้อยสีนำมาใช้การพิมสีต่าง

Vector = เส้นสมมุติหรือแสดงทิศทางและปริมาณ

GIF = เป็นไฟล์ภาพชนิดหนึ่งที่มีการอัดข้อมูลได้สูง ไฟล์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับภาพรายละเอียดสูง

PIXEL = ความละเอียดของภาพ

Design = การออกแบบ

JPEG = การบีบอัดภาพส่วนเสียให้เสียความละเอียดน้อยที่สุด

Resolution = ค่าความละเอียดของภาพเป็นจำนวนเม็ดสี

Tiff = รูปแบบใช้เก็บภาพความละเอียดเช่น เลเยอร์

RGB = การผสมสี 3 สีหลัก คือ แดง เขียว น้ำเงิน

CROP = การตัดหรือเจียนบางส่วนของภาพเพื่อให้ไม่ใหเกินเนื้อในหน่วยความจำ

งานชิ้นที่4

งานสร้างสรรค์สู้ชุมชน

สมตำร้านพี่ปุ้ย

หน้าที่ทำและรับผิดชอบ

แสดงความคิดเห็น

ทำบทที่สอง ทำผิด ต้องแก้งานใหม่

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.