Lutande tornet

Det lutandetornet ligger i Pisa i Italien, även kallat Torre pendente di Pisa på italienska är ca 55cm högt och är ett fristående klocktorn. De började bygga tornet 1173 som vilket torn som helst och det blev färdigt 187 år senare, det blev alltså klart år 1360. Tornet började luta lite efter de började bygga på tornet. Då valde man att göra den biten längst upp i en annan vinkel för att försöka lindra problemet. Men nu lutar tornet 5 grader från centrumlinjen, på grund av att marken är vattenrik och lerig.

År 1964 frågade Italien om någon kunde hjälpa dem att stoppa tornet från att ramla. Få kom John Burland som är en ingenjör på en idé som gjorde att tornet skulle klara sig i över 200 år till. 1990 stängdes tornet för att dem skulle suga ut en del av marken så tornet kunde bli mer stabilt. John Burland lyckades att göra så att tornet lutade 48 cm mindre. År 2001 öppnades tornet för turister och nu tror man att det kan teoretiskt sätt kan stå där för evigt.

1174 började arkitekten bonnano pisano byggandet på tornet. Redan efter tre och en halv våningar avbröts arbetet. Det tog en lång tid innan man på började arbetet igen. Bonnano pisano visste om att det inte var stabilt men han ungefär så här, Det kommer aldrig någon att märka. Nu den 19 juni klockan 5 på morgonen undersöks tornet av professorerna på universitetet i Pisa.

Credits:

Created with images by Giåm - "2009-08-03"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.