Bengans Vår-Flyer I påse & paket

Vi kommer att "Blada" våra påsar i våra butiker för att få de glada kunderna att fortsätta handla när de kommer hem. Vi har ca: 10000 kunder per månad i våra butiker. Framförallt i Stockholm har vi många turister och andra förbipasserande som kanske inte alltid har möjlighet att besöka butikerna.

Credits:

©Bengans Records 2017

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.