L'ÀTOM Cristina Andreu

1.models atòmics

1.1 Model de DALTON

 • Matèria formada per àtoms.
 • Àtoms indivisibles, no es modifiquen en reaccions químiques.
 • Àtoms d’un mateix element químic són iguals.
 • Àtoms d’elements químics diferents són diferents.
 • Els compostos són formats per àtoms d’elements diferents.

1.2 Model de THOMPSON

 • Àtom format per partícules amb càrrega negativa [-] (electrons).
 • Electrons en un fluid de càrrega elèctrica positiva [+].
 • Resultat: àtom elèctricament neutre.

1.3 Model de RUTHERFORD

 • L’àtom té un nucli central petit, amb càrrega + , que conté quasi tota la massa de l’àtom.
 • Els electrons giren en grans distàncies al voltant d’un nucli amb una òrbita circular.
 • La suma de les càrregues elèctriques - dels electrons ha de ser igual a la càrrega + del nucli, perquè l’àtom es neutre elèctricament.

1.4 Webgrafia

www.xtec.cat/~ssabate/4t%20eso/altres/MODELS%20ATÒMICS.ppt

http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-04.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.