ประวัติส่วนตัว❤👉 😘😘😘

คลิบแนะนำตัว

สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อนางสาวปิยะดา สุวรรณกูฎ 570112030046

ชื่อเล่นมายมิ้น

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเพื่อนๆ❤🤘
วิวมอมันสวยยยย

ชอบเที่ยวโดยเฉพาะทะเล

กิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาโรงเรียนบางพลีน้อย

กิจกรรมร่วมเก็บขยะสนามหลวง

เก็บขยะสนามหลวง
กิจกรรมนันทนาการน้องๆ

ขอบคุณที่รับชมค่ะ❤❤❤

สวัสดีค่ะ🙏🙏🙏

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.