LesPerios

Perio Aşkına!

Macera yeni başladı. Öyle yeni bilgiler öğreniyorum ki her defasında öncesinde bunları bilmeyen beni düşünüyorum yani aslında bilmeyen çoğu kimseyi. Kimse öğretmedi ki dediğiniz ne varsa Perio'ya dair, burada bulacaksınız. Hemen başlayalım. Periodontoloji' ye ben kısaca Perio diyorum. Periodontoloji diş hekimliğinin dişeti hastalıkları ve diş çevresi dokularıyla ilgilenen bölümü. Daha çok diştaşının çaresine bakan bölüm olarak bilindiğimiz de doğru. :)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.