L'ATOM LES 3 TEORIES

JOHN DALTON

  • Tots els elements estan formats per atoms
  • Els composts es formen per unió d'atoms
  • No es poden ni crear ni destruir

joseph thompson

  • Apart d'electrons també hi ha cargues negatives
  • Els electrons es podes extreure dels atoms

Ernest Rutherford

  • L'àtom te un nucli central amb cargues positives petites que contenen la major part de la massa de l'atom
  • Els electrons giren al voltant del nucli en orbites
  • La suma de les cargues elèctriques negatives dels electrons a la carga positiva del nucli ja que l'àtom es elèctricament neutre

http://www.quimicafisica.com/teoria-atomica-dalton.html

http://www.iun.edu/~cpanhd/C101webnotes/composition/dalton.html

https://es.scribd.com/doc/94213547/Teoria-atomica-de-Thompson

https://www.ecured.cu/Teor%C3%ADa_at%C3%B3mica_de_Rutherford

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.