Àtom models

models d'átoms:

Model de Dalton:primera teoria científica que considera que la matèria està dividida en àtoms. Postulants:
  1. La matèria està dividida en unes partícules invisibles i inalterables anomenades àtoms. -
  2. Els àtoms són partícules molt petites i no es poden veure a simple vista.
  3. Tots els àtoms d'un mateix element són iguals entre si, igual massa i iguals propietats.
  4. Els àtoms de diferents elements tenen diferent massa i diferents propietats.
  5. Els compostos es formen quan els àtoms s'uneixen entre si, en una relació constant i senzilla.
MODEL DE RUTHERFORD:el descobriment del Protó, Rutherford va formular el seu model atòmic.Va deduir que:
  • La majoria de les partícules travessen la làmina sense desviar-(99,9%).
  • Algunes partícules es desvien (0,1%).

Segons aquest model, l'àtom està format per un nucli i una escorça:

  • Al nucli es concentra gairebé la totalitat de la massa de l'àtom, i té càrrega positiva.
  • L'escorça està formada pels electrons, que giren al voltant del nucli descrivint òrbites circulars (sistema solar en miniatura)
MODEL DE THOMSON
  • Va demostrar que dins dels àtoms hi ha unes partícules diminutes, amb càrrega elèctrica negativa, a les que es va anomenar electrons.

WEBGRAFIA:

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm

https://www.tplaboratorioquimico.com/quimica-general/teoria-atomica/los-modelos-atomicos.html

http://educacao.globo.com/quimica/assunto/estrutura-atomica/modelos-atomicos.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.