500:- Insatt på Barncancerfonden efter utmaningen

Blev utmanad av min dotter att sätta in 2kr per like och 5kr per kommentar. Det blev 400:- men jag rundade av till femhundra. Du kan också bidra genom att sätta in pengar på min insamling foto för livet, där sätter jag in överskottet från försäljning av mina bilder.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.