การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม "การแต่งกายมาเรียนไม่สุภาพ"🤷🏻‍♀️

พฤติกรรมการแต่งกายมาเรียนไม่สุภาพ🙄

ผู้ต้องหา😎

นายศตวรรษ สุขโสภี แซ็กกี้🤡

สภาพก่อนการได้รับการเปลี่ยนแปลง😰

แต่งตัวมาเรียนยังกับอยู่บ้าน😹

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การแต่งกายมาเรียนไม่สุภาพ‼️

เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผมรู้จักกับเขามาเป็นเวลา3ปี ผมแทบจะไม่เคยเห็นเขาแต่งกายด้วยชุด นักศึกษามาเรียนเลยครับ เขาเป็นคนชิวๆไม่ค่อยสนใจสายตา หรือคำพูดของใคร เข้าจึงไม่ค่อยสนใจว่าจำเป็นจะต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนในแต่ละครั้ง ผมจึงต้องการจะปรับเปลี่ยนเขาให้รู้จักเคารพ หรือให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาบ้าง ต่อการแต่งกายของเขา และผมก็หวังว่า พฤติกรรมของเขาจะดีขึ้นหลังจากการได้รับการพัฒนาครับ🤦🏻‍♂️

Make A Difference ระยะที่.1🙍🏽‍♂️

สภาพปัญหาก่อนการได้รับการพัฒนา
 1. ไม่ค่อยมาเรียน
 2. มาสายเป็นประจำ(บางครั้งอาจารย์ปล่อยแล้ว)
 3. ไม่ค่อยสนใจสายตาหรือคำพูด(เตือน)ของผู้อื่น
 4. เวลาว่างไม่ตรงกัน
เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง👔
 1. เพื่อต้องการให้ศตวรรษมีความรับผิดชอบในตนเองมากขึ้น
 2. เพื่อต้องการให้ศตวรรษรู้จักเคารพและให้เกียรติอาจารย์ผู้สอน
 3. เพื่อต้องการให้เขามีความเป็นระเบียบ และมีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อต้องการให้เขารู้ถึงคุณค่าของการเป็นนักศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ระหว่างการเปลี่ยนแปลง🙈
 1. อาจมีการเข้าใจผิดกันบ้าง ในเรื่องของการตักเตือน
 2. อาจมีการสื่อสารในบางครั้งที่สื่อความหมายออกไปแบบผิดๆ
 3. เวลาในการได้เจอกัน อาจมีเวลาน้อย หรือบางสัปดาห์ก็ไม่ได้เจอกันเลย
ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค 60🌔

วิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแต่งกายไม่สุภาพมาเรียน🍻

Make a difference ระยะที่.2⏱

 • เทคนิคที่เลือกใช้ : การควบคุมตนเอง (Self-control) เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาอย่างหนึ่ง เป็นการควบคุมตนเอง คือการ ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง หรือการควบคุมตนเองในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรม หรือ เป้าหมายของตนเอง ฉะนั้นผมจึงคิดว่า ผมได้ทำหน้าที่ของการเป็นเพื่อนที่ดี ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เตือนในสิ่งที่สมควรจะปฎิบัติ ผมก็ได้แค่บอกกล่าว ตักเตือนเขาให้ได้รับฟัง แต่ผมไม่สามารถไปบังคับให้เขาทำได้ ผมจึงคิดว่านายศตวรรษควรจะมีทักษะในการควบคุมตนเอง มีวินัยในตนเองมากขึ้น หลังจากที่ได้รับการพัฒนาจากผม และผมก็หวังว่า พฤติกรรมของเขาจะดีขึ้นเองครับ👍🏼
 • การบันทึกพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง(เป็นข้อๆ) ดังต่อไปนี้ 1.การสังเกตุพฤติกรรมการมาเรียนทุกวันของนายศตวรรษ และสังเกตการแต่งกายในแต่ละวิชาเรียน 2.การจดบันทึกการเปลี่ยนในแต่ละวัน แต่ละวิชา ว่าำด้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองบ้างหรือไม่ 3.สังเกตุสิ่งต่างๆรอบตัวเขาว่ามีการชักจูงให้ออกนอกระเบียบในตนเองหรือไม่✍🏼
 • 1.ช่วงแรกๆอาจยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากมีความเคยชินต่อการแต่งกายอะไรก็ได้มาเรียน แต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นบ้าง 2.ในช่วง2-3 สัปดาห์ หลังๆเริ่มพัฒนาจากการแต่งเสื้อแบบสีสันมาเรียน เปลี่ยนเป็นสีดำบ้าง ขาวบ้างในบางวิชา 3.ช่วงสัปดาห์ที่4 มีการพัฒนาปรับตัวได้เป็นอย่างดี มาเรียนในแต่ละครั้ง ก็แต่งกายด้วยเสื้อคณะ หรือเสื้อนักศึกษา 4.พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดขึ้น นายศตวรรษแต่งกายด้วยชุดนักศึกษามาเรียน แต่อาจจะไม่เต็มรูปแบบ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก👏🏼
สภาพหลังการเปลี่ยนแปลง🙀

แต่งกายดูดีขึ้น อาจารย์บางวิชาชมบ้างครับ😅

ผู้ควบคุมผู้ต้องหา ผมนายสราวุฒิ สะและวงษ์

THE END👨🏻‍💼

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.