Kwintelooyen Kwintelooyen is een voormalige zandafgraving uit de jaren 70 ten zuiden van Veenendaal.[1] Het gebied ligt ingesloten tussen de landgoederen Prattenburg, Dikkenberg en Remmerstein. Kwintelooyen ligt in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug dat in het noorden, bij de Oude Veensegrindweg, overgaat in de Gelderse Vallei.

Created By
leendert beens
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.