Loading

Update klimaatadaptatie Regio Noordoost-Brabant In deze nieuwsbrief lees je over de verschillende projecten in de regio. We vroegen de projectleiders een update te geven van het project. Te vertellen waar zij trots op zijn en welke mijlpalen zij in 2020 hopen te behalen.

Klimaatbewustzijn

door Nicolette & Daniëlle

Stand van zaken:

Het project Klimaatbewustzijn is in volle gang! Na een succesvolle regiodag van 30 oktober 2019 hebben we veel goede project ideeën opgehaald en een mooie bijdrage vanuit ons project geleverd aan de regiodag zelf. Dat smaakt naar meer en er is afgesproken dat we de regiodag 2020 ook vanuit het project Klimaatbewustzijn gaan organiseren.

We hebben inmiddels een mooi programma voor 2020 opgesteld, dat loopt volgens 3 ‘ lijnen’ : communicatie, educatie en activatie. Daar zijn verschillende projecten (o.a. het ontwikkelen van een toolbox voor de woningbouw, ontwikkelen van een educatielijn voor het basisonderwijs en een tuinvergroeningsactie in Boxmeer) onder geformuleerd. Waar vanuit het projectteam diverse ‘ kartrekkers’ voor zijn.

Ook lanceren we binnenkort, samen met de provincie, het online klimaatwarenhuis.

Nicolette & Daniëlle zijn trots op:

"Dat er zoveel enthousiasme is om echt actief aan de slag te gaan met onze strategie (FIJN!) het online ervaringenwarenhuis en de hoeveelheid aan projecten die in het programma 2020 zitten. De olievlek werking begint..."

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

door Freya Macke

Update van het project:

Het project Klimaatbestendige bedrijventerreinen Oost-Brabant is van start. Begin maart hebben we de startbijeenkomst met de werkgroep gehad en gaan we aan de slag, onder andere met 4 concrete pilots. Dit doen we niet alleen in de regio Noord-oost Brabant maar ook met twee pilots in Zuid-oost Brabant. Als eerste gaan er onderzoekspakketten uitgevraagd worden in de markt en daar zijn we op dit moment dan ook mee bezig.

Freya is trots op:

"Het projectgebied groeide gaandeweg, we begonnen met Noordoost Brabant, daarna haakte Waterportaal aan en vervolgens ook nog de gemeenten Helmond en Deurne. Ook bedrijven, bedrijventerreinen, bedrijfskoepels en kennishouders zijn aangehaakt."

Robuuste Beekdallandschappen

door Twan Tiebosch

Stand van zaken:

Momenteel lopen er gebiedsateliers met twee voorbeeldgebieden om ruimtelijke knelpunten en kansen te benoemen voor klimaatadaptatie in relatie tot andere ontwikkelingen. Als cases dienen locaties in Sint-Michielsgestel en in Heeswijk. We doen dat samen met het project verdieping stresstesten, werkpakket 5. Verder zijn twee afstudeerders van de HAS aan de slag met verdienmodellen voor boeren bij klimaatverandering. Medio 2020 bekijken we provinciebreed wat de opbrengst is in de beeklandschappen en hoe we dat een slag verder kunnen brengen de komende tijd.

Twan is trots op:

Terugkijkend is de aandacht voor beeklandschappen afgelopen jaren toegenomen, niet alleen in Brabant maar ook op andere plekken. Zie bijvoorbeeld de Stowa visual die is gemaakt.

Klimaatstresstesten en risicodialogen

Het project Klimaatstresstesten en risicodialogen is onderverdeeld in 5 werkpakketten. Hieronder volgt een terugkoppeling per werkpakket door Tim Verhagen.

Werkpakket 1: Regionale risicodialogen

In 2019 zijn regionale verkennende gesprekken geweest met een vijftal stakeholders waaronder de veiligheidsregio, GGD, landbouw en BMF. In de regionale ambtelijke kennisbijeenkomsten zijn in World-Café sessies de thema’s over hitte, droogte, en wateroverlast behandeld. Daarbij is via de NAS-bollen systematiek onderscheid gemaakt tussen wat we lokaal en regionaal willen oppakken en wat een verantwoordelijkheid voor het Rijk is. Voor het thema overstromingen wordt begin 2020 aangehaakt bij de bestaande overlegstructuur van de veiligheidsregio en de netwerkbijeenkomst die de veiligheidsregio in april 2020 organiseert.

Na het bepalen van het schaalniveau is in een laatste bijeenkomst op 30 oktober 2019 gekeken met welke belanghebbenden we de eerste dialogen gaan voeren en is een prioritering aangebracht in effecten en stakeholders. Ook is een eerste stap gezet in het bepalen van de randvoorwaarden van de dialoog en voor een gezamenlijke ambitie- wat kan en moet er gebeuren en wie kan wat doen?

Vanaf begin 2020 worden de gesprekken met de GGD, nutspartijen, woningbouwcoöperaties en Terrein Beherende Organisaties (Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten) voorbereid en gepland. Als afronding van de opdracht van Tauw, ORG-ID en Evoked organiseren we een slotbijeenkomst waarbij we de opgehaalde kennis en ervaring delen en een doorkijk maken naar 2020-2021. De uitkomsten en de ervaring die we hebben opgedaan wordt na maart 2020 gebruikt voor de volgende dialogen die de regio verder op moet pakken. Personele capaciteit, prioriteiten bij belanghebbenden, middelen, en de bereidheid van een ieder om te participeren in het proces spelen een rol voor het vervolg.

De wens van Tim is dat de regionale risicodialoog een structureler karakter zal krijgen, waarbij kansen, risico’s en belangen actiever met elkaar besproken kunnen worden. Integraal dus en in lijn met de omgevingsvisie. Pas in vervolggesprekken moeten we standpunten innemen, de consequenties ervan in beeld hebben en maatregelen bepalen, los van quick-wins uit de eerste gesprekken.

Werkpakket 2: Inkoop klimaatstresstesten

In de regio Noordoost Brabant is in 2019 aan de slag gegaan met de uitvoering van een benchmark en is eind 2019 een plan van aanpak, inkoopstrategie en aanbestedingsdocument opgesteld.

Door gezamenlijk aan de slag te gaan met de gemeentelijke (verdiepende) stresstesten levert dit meerwaarde op. Denk aan uniformiteit, planning, leertraject, gebruik maken kennis koplopers. Hierbij is ook het INOB (inkoopplatform) betrokken. Dit project is daarmee afgerond en ontsloten via de gezamenlijke bestandsomgeving (BOX).

Werkpakket 3: Bouwstenen voor omgevingswet

Via een benchmark is in 2019 bij de verschillende werkeenheden informatie verzameld om tot een uniforme ‘bouwsteen klimaatadaptatie’ voor de omgevingswet te komen.

Voor het uitwerken van de bouwsteen is begin 2020 opdracht gegeven om de verzamelde gegevens samen te brengen en actuele informatie op te halen bij de collega’s omgevingsvisie middels een workshop en interviews.

Het eindproduct biedt handvatten voor gemeenten om het thema klimaat in de omgevingsvisie op te nemen en zal medio maart 2020 beschikbaar zijn. Stel je collega’s dus gerust alvast op de hoogte dat dit product er aan komt.

Werkpakket 4: Regionale kennisbijeenkomsten

Op 30 november 2019 was de 2e regiobijeenkomst klimaatadaptatie in Den Bosch bij Agrifood Capital. Een veel grotere opkomst als de voorgaande én een opvallend bredere samenstelling GGD, woningbouwcoöperaties, enz. Daarna hebben inspirerende deelpresentaties plaatsgevonden om kennis uit te wisselen en contacten te leggen voor de dialogen. In 2020 zal eenzelfde bijeenkomst georganiseerd worden. We hopen een nog bredere samenstelling te krijgen om informeel de kennis over klimaatverandering te delen en op te halen bij belanghebbenden (halen en brengen).

Werkpakket 5: Gebiedsateliers Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Na een inventarisatieronde bij gemeenten en waterschappen zijn eind oktober 2019 gesprekken gevoerd met gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente Bernheze en waterschappen om invulling te geven aan dit project. Er zijn twee casussen bepaald waarbij er naast de ‘gebruikelijke’ lokale wateraspecten ook relaties gelegd kunnen worden met een gebied overstijgende benadering om tot een betere ruimtelijke ordening te komen, rekening houdend met klimaatverandering.

Zo worden in deze casussen de NBW-toetsen meegenomen, alsook ruimtelijke dillema’s zoals een goede verkeersontsluiting, groeninrichting, landschapsvisie, functioneren rioolstelsel, wateroverlast, enz. De twee casussen zijn beide vergelijkbaar met uitbreidingsplannen in de overige gemeenten. Deze werkwijze zal handvatten bieden om tot een betere integrale ruimtelijke ordening te komen. De voorbereiding van de projecten heeft reeds plaatsgevonden en worden begin februari 2020 gestart.

Tim is trots op:

Ik kijk graag even wat verder terug in de tijd. Toen ik in 2006 in de voormalige gemeente Schijndel begon was het samenwerken met andere overheden een wereld van verschil. In de jaren daarna hebben waterschappen onderling, gemeenten onderling, provincie, nutspartijen en combinaties daartussen elkaar steeds beter gevonden met respect voor elkaars belangen.

Overheden zijn dus in positieve zin in transitie en kunnen elkaar steeds beter en sneller vinden, en het is steeds minder wij-jullie. Ik was laatst voor ons Interreg-project bij onze zuiderburen en bij het uiteenzetten van onze NOB samenwerking en sub regionale samenwerkingen werd er toch wel enigszins verbaasd en een tikkeltje jaloers gekeken 😉

Voor wat betreft de risicodialogen bemerk ik dat steeds meer gemeenten en waterschappen inzien dat een regionale aanpak uiteindelijk tijd voor ons allen bespaart en veel kennis oplevert. Ondanks dat het soms wat stroperiger verloopt en je moet durven loslaten en niet alles meer in de hand hebt. Ik ben er trots op dat we dit in de regio in een relatief korte tijd voor elkaar krijgen zonder formele verplichting en via een open netwerkstructuur.

Subsidienieuws

door Simon Lavrijssen

Vijfentwintig gemeenten gebruik hebben gemaakt van de subsidieparagraaf Klimaatadaptatiedialoog, dat gaat al richting de helft! De subsidie staat nog open tot 1 oktober dit jaar.

In regioverband Zuid NL wordt toegewerkt naar een gezamenlijk ‘bod’ voor uitvoeringsprojecten in het kader van de landelijke Impulsregeling voor klimaatadaptatie, die in 2021 opengesteld zal gaan worden.

Daarnaast wordt in de loop van dit jaar binnen de provincie bekeken of en hoe we een vervolg kunnen geven aan de subsidieparagraaf voor uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (waar vorig jaar een pilot van geweest is). Hoe dit er uit gaat zien is dus nog niet bekend, maar het zal waarschijnlijk iets worden waarbij de provincie -naast de Impulsregeling- nog voor een extra meerwaarde kan zorgen.

Mijlpalen 2020

Samen hebben we in 2019 al mooie resultaten weten te behalen. Voor 2020 slaan we de volgende pijlpalen:

"Dat we op de regiodag 2020 te veel mooie verhalen en resultaten hebben hebben om te laten zien." - Project Klimaatbewustzijn
"In 2020 gaan we echt van start. Het vergaren van kennis en voorbeelden gaat zeker lukken en we mikken er op om in 2020 ook in een pilot concreet tot uitvoering te komen; een schop in de grond." - Project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen
In 2020 hopen we als laatste een landschapsbiografie- of schets te maken die input kan zijn voor de gemeentelijke omgevingsvisies die er aan komen. Daarmee zouden beeklandschappen een goede plek krijgen in de ruimtelijke ordening. Of dat lukt weten we de volgende keer te melden! - Project Robuuste beekdallandschappen
Met het voeren van de eerste vier dialogen zijn we er niet. Er zijn nog tientallen belanghebbenden waarmee we in gesprek moeten. Ook zijn we na één gesprek niet klaar en zullen we ons wellicht moeten aanpassen aan de snelheid en bereidwilligheid van de belanghebbenden. Het zou mooi zijn als we in 2020 de juiste mensen aan tafel zitten bij de dialogen, en dat de eerste dialogen ook hebben plaatsgevonden in 2020. Ik hoop daarnaast dat we een structuur hebben bedacht zodat voor iedereen helder is wat we op regionale schaal, lokaal en via het rijk gaan oppakken. Het is van belang dat het project na maart 2020 niet stil valt en we vooral zelf door moeten gaan met de dialogen en verbreding/training van de gemeentelijke gespreksleiders namens de regio. Ook is meer betrokkenheid van interne collega’s van andere domeinen noodzakelijk. Zij worden zich steeds meer bewust van de effecten van klimaatverandering op hun domein. - Project Klimaatstresstesten & risicodialogen

Doe mee!

Denk en doe mee. Sluit aan bij een projectgroep en ben onderdeel van de projecten in de regio. Inspireer, motiveer en ga aan de slag met collega's. Samen kunnen we meer. Zo kun je invloed uitoefenen over waar we mee aan de slag gaan en ben je altijd op de hoogte van wat er speelt in de regio.

Meer weten of je aanmelden?

Neem contact op met Tobias Renner, bel 06 - 15 09 30 67 of stuur een mail: tobias.renner@regionoordoostbrabant.nl.