Loading

Krantenkoppen vergelijken! de septemberverklaring van GEert Bourgeois krijgt veel aandacht in de media, maar elk nieuwsmedium legt een ander accent.

Waarover gaat het?

De septemberverklaring is een jaarlijkse toespraak van de minister-president van Vlaanderen tot de leden van het Vlaams parlement. Het gaat over de algemene maatschappelijke situatie, de beleidsvoornemens en de begroting van Vlaanderen. De nieuwsmedia berichtten daar nadien over, maar allemaal op een andere manier. Een overzicht:

De Morgen kopt: Geert Bourgeois presenteert begroting in evenwicht op voorlopig laatste Septemberverklaring.

HLN kopt: Bourgeois: "Meer dan ooit is Vlaanderen de investerings- en groeimotor van dit land."

Metro kopt: Motor slaat aan, nu is het tijd voor de turbo.

Gazet Van Antwerpen kopt: Opvolger van Turteltaks kost gezinnen niet langer 100 euro maar amper 9 euro per jaar

Newsmonkey kopt: Bourgeois zegt dat werkgevers "minder selectief" moeten zijn en dat we "lokaal" moeten kopen tijdens zijn Septemberverklaring

CONCLUSIE: Wat merk je op bij het lezen van de koppen? Dezelfde gebeurtenis wordt anders verpakt door verschillende media. Waar de ene kop meer de nadruk legt op de economische situatie van Vlaanderen, heeft de andere het over de invloed op de Vlaamse gezinnen. Een andere kop focust dan weer op de belastingen en nog één op de Vlamingen die lokaal moeten kopen. Zo zie je maar, andere media, andere accenten!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.