Loading

Blended Learning Martin hans jensen - specialkonsulent ved Forsvarsakademiet

Som i traditionel tilstedeværelsesundervisning, findes ingen facitliste på hvordan man gennemfører et perfekt Blended Learning forløb. Der er dog gjort en række erfaringer som er værd at overveje, hvis du står overfor at skulle udvikle et Blended Learning forløb. Indledningsvist er det vigtigtigt at du og dine kollegaer er enige om hvordan I definerer Blended Learning.

Definition af Blended Learning

Der er mange forskellige definitioner på Blended Learning, men i Forsvaret har vi valgt at tage udgangspunkt i denne simple definition: "Et undervisningsforløb der gennemføres som en kombination af fjernundervisnings- og tilstedeværelsesperioder". Det skal forstås sådan, at der er perioder med traditionel tilstedeværelsesundervisning, hvor der gennemføres læringsaktiviteter fastlagt i tid og rum, og fjernundervisningsperioder hvor der gennemføres læringsaktiviteter uafhængig af tid og rum.

Fjernundervisningen vil i videst mulig omfang være støttet af digitale læringsteknologier og en læringsplatfom. Læringsaktiviteterne kan gennemføres som asynkron kollaboration, synkron kollaboration eller som traditionel e-læring.

Det er vigtigt at der er en sammenhæng mellem de aktiviteter, der gennemføres i tilstedeværelsesundervisningen og de aktiviteter, der gennemføres i fjernundervisningsperioderne. Dette skal også ses i sammenhæng med vigtigheden af, at der skal være sammenhæng mellem læringsmål, læringsaktiviteter og eksamen (constructive alignment).

Opbygning af et Blended Learning forløb

De enkelte tilstedeværelsesperioder i Blended Learning vil typisk have en varighed af en dag op til en uge, mens fjernundervisningsperioderne ofte vil have en varighed af uger. For at opnå den nødvendige fleksibilitet og mulighed for fordybelse hos de studerende, skal fjernundervisningsperioderne have en tilpas længde. Typisk vil et Blended Learning forløb blive, som minimum, dobbelt så langt i tidsudstrækning, som et tilsvarende traditionelt tilstedeværelsesforløb. Jo længere tid der er mellem tilstedeværelsesperioderne desto større fleksibilitet og mulighed for fordybelse. Man skal imidlertid passe på med, at perioden ikke bliver så lang, at momentum og interesse mistes. Hvis perioden er lang, kan man med fordel arbejde med at opdele en større opgave i mindre og dermed arbejde med flere deadlines inden for samme periode.

Ovenfor ses et eksempel på et Blended Learning forløb. Men igen, der er intet facit på hvordan man opbygger Blended Learning, og flere har fx, med succes, startet med en fjernundervisningsperiode, hvor deltagerne har mødt hinanden online på læringsplatformen.

Gilly Salmons Femtrinsmodel

Gilly Salmons femtrinsmodel giver et overblik over, hvordan kursusudviklere og lærere kan/bør opbygge digitale læringsaktiviteter - og Blended Learning forløb. Selvom alle trin i modellen er vigtige, er trin 1 (Adgang og motivation) og 2 (Onlinesocialisering), særlig vigtige at have fokus på, da det ofte er disse trin, som flere undervisere glemmer. En af de vigtige pointer er, at det først er på trin 4, at deltagerne føler sig trygge ved hinanden og læringsplatformen, og derfor er det først her, læreren kan stille en decideret faglig opgave.

Hvis onlinelæring skal lykkes og være en positiv oplevelse, har deltagerne brug for at blive støttet gennem en struktureret proces ... Femtrinsmodellen tilbyder vigtig støtte til deltagerne på hvert trin, så de udvikler kompetencer i det at lære online. (Gilly Salmon, 2011)

Nedenfor uddyber Gilly Salmon sin Femtrinsmodel.

Tak for din tid! Du kan læse mere om Blended Learning i min publikation: "Blended Learning med succes". Her kommer jeg med en række anbefalinger til hvordan man kan gennemføre et Blended Learning forløb.

Martin Hans Jensen, specialkonsulent ved Forsvarsakademiet

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.