Имаш свободата...

...веднъж на четири години да избираш...
...кой да те управлява. И да решава вместо теб...
...това, което касае ТЕБ.
Ако не си доволен, имаш право да протестираш...
...не винаги.
Тези тук не решиха проблемите,
а напротив - задълбочиха ги.
От всички нас зависи един ден точно ние да решаваме.
И да променим живота.

НО ПЪРВО...

Да откажем участие в цялото представление. Да кажем: СТИГА!

БОЙКОТ НА ИЗБОРИТЕ!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.