Zonne-energie Door:tijn de herder

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie samen met andere vormen zoals windenergie, waterkracht, en biomassa vormen meer dan 99,9% van alle nieuwe energie op aarde.

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt.

in het jaar 1767 ontwikkelde een Zwitserse wetenschapper, genaamd Horace - Benedict de Saussure, de eerste zonnecollector. Deze zonnecollector was een geïsoleerde doos bedekt met drie lagen glas om warmte-energie te absorberen. De doos van Saussure werd bekend als de eerste Zonne-oven, en bereikte temperaturen van boven de 110 graden Celsius, een zonnepaneel is iets anders dan een Zonnecollector. een zonnepaneel levert elektriciteit en een Zonnecollector levert warmte

voordelen en nadelen:

1. als je zonnepanelen hebt is het beter voor het milieu. 2. je bespaart op een makkelijke manier op je energierekening. 3. op langere periodes leveren zonnepanelen geld op.

1. voor sommigen zijn de zonnepanelen nog steeds te duur. 2. de zonnepanelen moeten in een hoek van 36 graden staan anders levert levert het weinig op. 3. Niet iedereen vindt zonnepanelen mooi staan.

Credits:

Created with images by ernohannink - "Zonne-collectoren in het dak van de serre - Fort Bronsfoort Zutphen" • MariaGodfrida - "solar panels placement green energy" • gmourits - "Portrait Horace-Bénédict de Saussure"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.