Üroloji Teşhis Böbrek hastalıkları

 • AKI= Acute Kidney Injury (Yenisi)
 • ARF= Acute Renal Failure (Eskisi)
 • AKD= Acute Kidney Disease (meh)
 • Bu üçü de aynı şey ^^
 • CKD= Chronic Kidney Disease (Yenisi)
 • CRF= Chronic Renal Failure
 • CRD= Chronic Renal Disease
 • Bu üçü de de aynı şey ^^

AKI işaretleri

BUN ve Cr yüksek bu ayırıcı işaret değil. Bu ikisi azotemi ve azotemi ile fosfor artışı da glomerular filtrasyon oranında düşüşe işaret eder. Bunlar ayırıcı değil ama başta yazmanız lazım. Cr nin siyesi ise ilerde işimize yarayacak.

WBC seviyesi yüksek ise enfeksiyon vardır. Enfelsiyon bize AKI'yi işaret eder. Bu durumda piyelonefritis'e bağlı AKI 'den şüpheleniriz.

Diğer bir çok değer normaldir. Potasyum düşük değildir. SpG düşük değildir ama düşme eğilimindedir. Böbrek büyüklüğü önemli bir parametre değildir. Albumin düşük değildir.

Klinik bulguları incelemeye PU/PD yi görerek ile başla. Ürinasyon komple durmuş da olabilir. Ürinasyon durmuş ise kesin akut bir olay vardır zaten. Hayvan idrar yapmadan aylarca yllarca yaşayacak değil sonuçta. Dehidrasyon da mevcuttur.

Buraya kadar AKI olduğunu ve enfeksiyon olup olmadığını tespit ettik. Bunun bir de alt sınıflandırmaları var. Hayvanın ürinasyon durumu ile Cr seviyesine bi göz atıp alt sınıflandırmaları yapacaksınız.

Önce hayvan idrar yapıyor mu yapmıyor mu ona bakın. Yapıyorsa (NO) yani non-oligurik-anurik deyin. Yapmıyorsa (O) yani oligurik-anurik deyin. İlk alt kategorilendirme bu kadar.

Bir diğer kategorilendirme Cr seviyesine göre. Bu hem olguda işe yarar hem de endisi başlı başına ayrı bir soru olabilir.

 • Cr<1.6 ise Grade I
 • 1.7<Cr<2.5 ise Grade II
 • 2.6<5.0 ise Grade III
 • 5.1<10.0 ise Grade IV
 • 10<Cr ise Grade V

Yazarken oliguri olup olmamasını Grade de nsonra yazın. Arkasına birde hayvanın durumu çok kötü ve acil müdehale gerekirse (RRT) yazın. Bunun da anlamı renal replasman terapiye ihtiyaç olması. Yani diyaliz.

Created By
Murat Dogusan
Appreciate

Credits:

Created with images by Marcus Povey - "Breakfast of champions" • acme - "DSC00207" • olyamelnyk - "Lemonade" • euthman - "Spleen and Hilar Nodes, Chronic Lymphocytic Leukemia"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.