Intro Architectuur

Materiaal:

Tilt Shift

Vallende gebouwen recht zetten

Color Checker Passport

Het mee fotograferen van de color checker passport met jouw onderwerp zorgt ervoor dat je in de nabewerking voor correcte kleuren kan zorgen.

Dit is vooral handig als je interieurs fotografeert met moeilijke kleuren.

Tetehered fotograferen

  • Controle of alles mooi recht staat.
  • controle van de belichting

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.