Kürk Mantolu Madonna Kürk Mantolu Madonna pdf

Roman bir anlatıcının gözünden başlayıp yine onun vesilesi ile Raif efendinin Maria Puder aşkını güzel bize anlatı ile bize aktarıyor.

İnsanların dış görünüş ve hatta davranışlarının altında çok farklı bir kimlik yatabileceğini de gözler önüne seren eserin sonlarında -tahmin edilmesine rağmen- çok duygusallaşmaktan kendimi alamadım ki bu da bence eserin insanı kendi içine alıp sarmasından kaynaklanıyor.

Kürk Mantolu Madonna Pdf indir

http://www.pdfkitaplariindir.com/kurk-mantolu-madonna-pdf-indir.html

Hiçbirşeyin farkında değilmiş ve safmış gibi gözüken Havranlı Hatipzade Raif'in aslında herşeyin gayet farkında olduğu ancak hiç kimse ve hiç birşeyi Kürk Mantolu Madonna'sının yerine koyamadığı için böylesine boşvermiş bir hayat yaşadığı anlaşılıyor.

Okunmasını kesinlikle tavsiye edeceğim bir kitap.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.