Data Center Team Customer focussed, flexibel and smart

Met het vormen van een dedicated Data Center Team in Nederland spelen we beter in op de behoefte van onze klanten in deze Business. Onze klanten werken namelijk ook in een snel veranderende technologische wereld die tevens weer afhankelijk is van wat wij als Schneider Electric hebben ontwikkeld en gaan ontwikkelen. Daarnaast is een hoge flexibiliteit vereist in snelheid en aanpassend vermogen. Een team wat continue leert van de de opgedane ervaring, en vervolgens deze kennis implementeert in nieuwe projecten heeft een enorme voorsprong op de concurrentie.

Door het vormen van een specilaistisch team dat zich alleen richt op de Data Center Business met al hun disciplines creeren we een veel betere aansluiting en samenwerking met de hierin werkende klanten. Ik vergelijk het vaak met het kiezen van een auto garage. Ikzelf heb namelijk meer vertrouwen in mijn Peugeot Garage dan een “meer-merken” garage om mijn Peugeot te onderhouden of repareren. Ze weten de juiste vragen te stellen om een probleem te achterhalen, ze hebben alle benodigde kennis van de auto, ze geven tips voor een nog beter gebruik, en ze hebben “gevoel” voor het merk. Kortom, een voor mij grote toegevoegde waarde waarbij de prijs die ik er voor betaal uiteindelijk meer waard wordt.

Door deze zelfde, op Data Centers gerichte centrale aanpak zullen onze eigen mensen ook steeds meer vertrouwd raken in deze multi-disciplinaire Business en haar klanten. Ze zullen sneller vragen van de klant herkennen en begrijpen, de juiste vragen te stellen en vervolgens met de specialistische kennis die we in huis hebben dit weten te combineren en vertalen naar technologische oplossingen in een vroegtijdig stadium. Door een intensievere samenwerking met deze klanten kunnen we al heel vroeg nadenken over vragen zoals: “hoe wilt u in de toekomst gaan werken?”

Onze klanten zullen ervaren dat we sneller en beter met oplossingen komen die op maat gesneden zijn, maar tevens ook zoveel mogelijk uit standaard oplossingen bestaan ter verhoging van de efficientie.

Kortom, een team dat herkenbaar is voor de klant en klanten die herkenbaar zijn voor het team. Succes verzekerd.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.