Loading

İş dünyası sorumluluk sigortaları

Üründen doğan sorumluluk
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

Sigortacı;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı teminat sağlar.

Taraflar (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

Ürün geri çağırma sigortası
Ürün Geri Çağırma Sigortası : son derece önemli teminatlar içeren bir üründür. Sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılayan sigorta ürünüdüR.

Hangi Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

Yiyecek Sektörü

İçecek Sektörü

Mobilya Sektörü

Giyim Sektörü

Ev Tekstili

Elektrikli – Elektronik Eşya Üretimi

Deri Mamulleri

Dayanıklı Tüketim Malları

Makine – Makine Parçaları

Unlu Mamuller

Alkollü ve Alkolsüz İçecek Firmaları

Çikolata, Şekerleme Firmaları

Perakendeciler, Süpermarketler

Ev tekstili

Yönetici sorumluluk sigortası

Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Kimler bu teminattan faydalanabilir?

Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar ve kurumlar, borsada işlem gören şirketler ve ortaklılar için teminat verilmektedir.

Teminat Kapsamı

Hissedarlar, ortaklar

İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları

Alacaklılar

Rakip Firmalar

Müşteriler

Şirketin iş yaptığı diğer firmalar

Şirket Çalışanları

Tasfiye Memurları

Şirket

Yabancı yatırımcılar

İdari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar

Tedarikçiler

Kreditörler

tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarı, resmi kurumlarca yöneticilere kesilen idari para cezaları ve dava sebebiyle doğan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.

CMR
Uluslar arası nakliye sorumluluk CMR ve yurt taşıyıcı sorumluluk sigortası

Asansör kazaları üçüncü şahıs sorumluluk sigortası

Sertifikasyon şirketleri sorumluluk sigortası

Bu sigorta ile; ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) Elektronik îmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alınmıştır.

Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.

İşveren sorumluluk sigortası
Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli nisbetinde iştirak eder.

Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

A- 1) İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,

2) İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları,

B- Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.

C- Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri

D-Manevi tazminat talepler

Üçüncü şahıslara sorumluluk sigortası
İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer'iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde, a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, b) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebile, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes'uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.

Sigortalının bir hükmi şahıs olması halinde sigorta, sigortalıya ait organların mükellef bulundukları vazifeleri ifa dolayısile üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes'uliyete de şamildir.

Tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası

Tüpgaz sorumluluk

Patlayıcı parlayıcı madde sorumluluk

Tehlikeli atık maddeleri sorumluluk sigortası

Kıyı tesisleri çevre kirlenme sorumluluk sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigorta ettirene terettüp edecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder. Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller bu sigorta teminatı kapsamının dışındadır. (Değişik-Yürürlük:01.09.2011) Bu sigorta, geriye dönük geçerlilik tarihinden sonra meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigorta ettirene yapılan tazminat talepleri için teminat sağlar. Bu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası

Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Oto servisleri bakım işletmeleri müşteri araçları ve üçüncü şahıs araçları sorumluluk sigortası

Servis işletmeleri deneme seferi sigortası

Mesleki sorumluluk sigortası

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki
faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecektaleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.
Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.

Doktor tıbbi sorumluluk sigortası

Mali müşavir ,bağımsız denetçiler mesleki sorumluluk sigortası

Mimar mühendis mesleki sorumluluk sigortası

Mühendis mesleki sorumluluk sigortası
Avukat mesleki sorumluluk sigortası
Created By
Design By Windsör
Appreciate

Credits:

Created with images by rawpixel - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.