Classic Maze Game By cabbie games

Level 1 leert je precies hoe dit hele spel werkt door je een leuke en makkelijke introductie te geven. Het enige wat je moet weten is dat je het balletje kan bewegen door je telefoon te tilten en dat je op deze manier het doel moet bereiken. Pas op voor de gaten, als het balletje hier in terecht komt moet je het level opnieuw proberen.
Level 2 introduceert sleutels en sleutelgaten. Het doel word geblokkeerd door een blok die je weg kan halen door alle sleutels te verzamelen. Pas op want als je in een gat valt, reset het hele leven en je moet alles sleutels opnieuw verzamelen
Level 3 lijkt erg veel op level 1, alleen het is een stuk moeilijker omdat de gaten moeilijker te vermijden zijn.
Level 4 is een echte doolhof, je zult wat meer moeite hebben om het doel te bereiken maar er zijn teminste geen gaten om in te vallen.
Level 5 is een donker level, het is moeilijk te zien waar er gaten zitten en waar het doel is.
Level 6 is een stuk makkelijker dan level 5, het is gewoon weer bereik het doel zonder in de gaten te vallen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.