Loading

De Utrolige Årene - en programserie for barn, foresatte og ansatte i skole, SFO og barnehage. ÅRSMELDING 2020

Illustrasjonsfoto: Serrnovik/ Mostphotos

Nøkkelinformasjon om De Utrolige Årene

De Utrolige Årene (DUÅ) er en programserie med ni ulike moduler. Det overordnede målet med programserien er å fremme gode og utviklingsstøttende relasjoner mellom barn og nære voksne både hjemme og i skole, SFO/AKS og barnehage, fremme positivt samspill mellom barn, samt å forebygge eller behandle atferds- og sosiale vansker hos barn. Målgruppen er barn i alderen 0-12 år. Programserien er utviklet av dr. Carolyn Webster-Stratton, professor emeritus ved University of Washington, Seattle, USA og administreres i dag av ©The Incredible Years® (IY), USA.

Noen av programmene er universalforebyggende, andre er målrettet forebyggende, andre igjen er indikerte tilbud i 1. linjetjenestene, mens de resterende er tilrettelagt for behandling av atferds- og sosiale vansker hos barn i 2.- og 3. linjetjenesten.

De Utrolige Årenes programmer bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for effekt. Helsedirektoratet anbefaler DUÅ som forebyggende tiltak, som behandlingstiltak for barn og unge med atferdsproblemer og som støttende tiltak i behandling av ADHD.

Se Helsedirektoratet sin nettside for mer info.

Billedtekst: Hånddukkene som benyttes i DUÅs barnegrupper; Dinosaurskolen.

De Utrolige Årenes programserie 2020

©The Incredible Years®

Fordeling av DUÅs tilbud i en tiltakspyramide per 31.12.2020.

De Utrolige Årene i Norge- et samarbeid mellom fire regionale kunnskapssenter

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RKBU Vest (NORCE), og Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør (Pilar) samarbeider om implementeringen av DUÅ i Norge. DUÅ finansieres av Helsedirektoratet via de fire regionale kunnskapssentrene.

DUÅ-Norge er én programtilbyder med én enhetlig ledelse som er hovedansvarlig for opplæring, veiledning og implementering av DUÅ på landsplan. DUÅs ledelse utarbeider årlige budsjetter, justerer langtidsplaner og forvalter dette i samarbeid med RKBUenes og RBUPs ledelse. DUÅs tilbud og aktivitet sees under ett og tilbys via én samlende webside: http://dua.uit.no/

Illustrasjonsfoto: Sandnes/ Mostphotos

Økonomi

DUÅ hadde i 2020 driftsinntekter på knapt 13 millioner fra rammetilskudd fra Helsedirektoratet, via RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. I tillegg er flere fagpersoner i DUÅ delaktige i og bidrar med spisskompetanse inn i de ulike eksternfinansierte prosjektene.

Rammetilskuddet på cirka 13 millioner fra Helsedirektoratet fordeles på de fire sentrene ut ifra følgende kriterier: størrelse på barnepopulasjon i regionen 50% (0-18 år), antall kommuner 25%, antall helseforetak 5% og areal 20% (antall kv.km).

Illustrasjonsfoto: Annastasia/ Mostphotos

Personal

DUÅ hadde totalt 10,5 stillingshjemler i 2020

  • faglige medarbeidere cirka 8 årsverk totalt (trainer, mentorer og DUÅ-veiledere)
  • administrative medarbeidere 2 stillingshjemler (stab) Noen av DUÅs stillingsprosenter var vakante deler av året.

Faglig: ulike stillingsbrøker

• 2 trainere i foreldreprogrammene

• 3 mentorer i foreldreprogrammenene

• 1 mentor i Skole- og barnehageprogrammet

• 2 mentorer for Dinosaurskole i smågruppe

• 2 mentorer i Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

• 1 mentor i opplæring i foreldreprogrammene

• 1 mentor i opplæring i Skole- og barnehageprogrammet

• 1 mentor i opplæring i Dinosaurskole i klasserom, SFO og barnehage

• DUÅ-veiledere engasjert for regionale oppdrag, som samlet tilsvarte et halvt årsverk.

• 1 prosjektmedarbeider

• 1 universitetslektor

Administrativt

DUÅ hadde to årsverk fordelt på 4 personer i stab henholdsvis ved RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Ett supplerende deltidsårsverk var knyttet til universitetsutdanningen DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år ved UiT.

Illustrasjonsfoto: Sandnes/ Mostphotos

De Utrolige Årene 2020

Aktivitetstall for 2020

Opplæringer i DUÅ-program i 2020

Antall opplæringer i DUÅ har vært betydelig lavere i 2020 enn i foregående år, på grunn av koronasituasjonen. Nytt kull på videreutdanningen i DUÅ foreldreveiledning 3-12 år startet i januar i Oslo, med 13 deltakere fordelt på to workshops. Av disse ble 2 opplært i DUÅ-foreldreveiledning rettet mot barn i førskolealderen (3-6 år) (1 av deltakerne var ikke student). Og 11 deltakere ble opplært i DUÅ-foreldreveiledning rettet mot barn i skolealderen (6-12 år) (1 av deltakerne var ikke student). De nye gruppelederne kom fra 7 BUPer: BUP Tromsø, BUP Sogndal, BUP Nordhordland, BUP Øyane, Betanien BUP, BUP Haugesund og BUP Gjøvik. Og fra 5 kommuner: Vefsn, Hamar, Løten, Ringerike og Færder.

Fem studenter fullførte videreutdanningen i 2020. På grunn av koronasituasjonen har studieforløpet for øvrige studenter på utdanningen blitt forskjøvet med ett semester. Siden oppstart i 1999 og ut 2020 har cirka 2200 ulike fagfolk deltatt på workhops/gruppelederopplæring innen programserien. Mange av fagfolkene har kompetanse i flere program, og representerer totalt cirka 2700 deltakere på workshop fordelt på alle programmene.

Fordeling av DUÅ-opplæringer i tidsperioden 2004-2020

Sertifiserte gruppeledere

Totalt var det pr. 31.12.2020, 280 sertifiserte gruppeledere innen DUÅ fordelt på alle programmene; 155 gruppeledere i foreldreprogrammene, 60 gruppeledere i Dinosaurskoleprogrammene og 65 gruppeledere i Skole- og barnehageprogrammet. I tillegg var mange gruppeledere i sertifiseringsprosessen ved slutten av året.

Illustrasjonsfoto: Maria_Sbytova/ Mostphotos

Nasjonal fagdag

Foto: Ung 2020: Prikk lik & unik

I 2020 var DUÅ sin nasjonale fagdag igjen en del av Barn- og ungekongressen 2020. På grunn av den pågående koronasituasjonen ble kongressen et heldigitalt arrangement og gikk av stabelen 1.-3. desember. DUÅs fagdag samlet cirka 200 deltakere og temaene var:

Aggresjonsutvikling og forebygging av vold og kriminalitet - forskningsbaserte programmers innvirkning, med professor Gunnar Bjørnebekk, Institutt for spesial pedagogikk, UiO, Foreldreveiledning og familievold - hvilke muligheter ligger der? med rådgiver Turid Nistad fra Statens barnehus Trondheim og «Gode og vonde hemmeligheter, - barnegruppenes tematisering av krenkelser, vold og overgrep», med DUÅ mentor/universitetslektor Oddbjørn Løndal og DUÅ mentor/universitetslærer Janne Evertsen fra RKBU Nord, UiT.

DUÅ-utmerkelser: Prisen for årets DUÅ-organisasjon ble tildelt Asker kommune, mens prisen som årets DUÅ- ildsjel ble tildelt Jane Opdahl Sørensen, Ringsaker kommune.

DUÅ mentor og universitetslektor Oddbjørn Løndal og DUÅ mentor og universitetslærer Janne Evertsen, RKBU Nord, UiT med foredraget: “Gode og vonde hemmeligheter”. Foto: Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT.

Veiledninger

Med bakgrunn i koronasituasjonen, arbeidet De Utrolige Årene med å tilrettelegge for at gruppeledere i de ulike tjenestene kunne benytte digitale løsninger i 2020, både i tilknytning til foreldreveiledning og barnegrupper. I tilknytning til Skole- og barnehageprogrammet ble digitale opplærings- og veiledningsløsninger for ansatte i barnehager gjennomført. Det ble benyttet digitale plattformer som Zoom, Teams, m.fl. for veiledning til aktuelle gruppeledere i de ulike programmene. Arbeidet med digitalisering er både et samarbeid mellom kompetansesentrene og med de internasjonale miljøene som benytter programmer fra DUÅs programserie.

I 2020 utførte De Utrolige Årenes mentorer og mentorer under opplæring cirka 400 veiledningstimer. Cirka halvparten av disse ble gjennomført digitalt. Av deltakere som deltok på veiledningene kom 94 fra BUP, 128 fra kommunale helse- og sosialtjenester, 16 fra kommunalt barnevern og statlig barnevern og 213 deltakere fra skoler og barnehager.

Foto: ©The Incredible Years®

Nasjonale møtepunkt

Teorisamlingen som er en del av videreutdanningen i DUÅ-foreldreveiledning 3-12 år, ble i september avholdt i Tromsø over tre dager. 10 fagpersoner deltok, der noen var til stede fysisk og noen deltok digitalt. Undervisningstema var; «DUÅs historie», «Atferdsvansker», «Den viktige implementeringen», «Gode og vonde hemmeligheter, - tematisering av krenkelser, vold og overgrep», «ECBI», «Teorigrunnlaget for DUÅ», «Barnepsykiatriske tilstandsbilder», «Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep» og «Tilpasning av DUÅ til den enkelte deltaker og til grupper”.

Det har vært avholdt fire nasjonale mentormøter med mentorer og stab i løpet av året. På grunn av koronasituasjonen ble bare møtet i februar avholdt fysisk, mens de øvrige tre har vært digitale møter.

Oppdatering av fagmateriell

Illustrasjonsfoto: Graham Oliver/ Mostphotos

Oppdatering av utdelingsmateriale (handouts) i tilknytning til DUÅs Skole- og barnehageprogram er gjennomført slik at språk og begreper i utdelingsmateriale samsvarer med den nye læreboka «Utrolige lærere». Tilsvarende oppdateringsarbeid gjøres også i tilknytning til foreldreprogrammene slik at språk og begreper i utdelingsmateriale i foreldreprogrammene samsvarer med ny revidert foreldreveiledningsbok «De Utrolige Årene- en foreldreveileder for deg med barn i alderen 3-8 år». Utdelingsmateriale vil bli gjort tilgjengelig via innloggingsportalen på DUÅs hjemmeside i løpet av våren 2021.

Oversetting av norsk utdelingsmateriale og undertekst på filmvignetter i tilknytning til DUÅs autismeprogram er ferdigstilt. I tillegg er det gjennomført oppdatering av tekst i de fire Willy-bøkene brukt i Dinosaurskolen og en videreutvikling av konseptet “Gode og vonde hemmeligheter – tematisering i barnegruppene av krenkelser, vold og overgrep”.

Innlegg på nasjonale og internasjonale samlinger/ møter og kongresser

DUÅ mentor/universitetslektor Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT holdt et nettbasert innlegg på den digitale mini-konferansen i PINN-prosjektet i november 2020, samt et nettbasert innlegg på kick-off samling for klinikker og kommende gruppeledere i Tsjekkia i tilknytning til EEA-prosjektet «Triple P» i Tsjekkia.

DUÅ mentor/rådgiver Morten Haaland, RKBU Vest, NORCE holdt innlegg i Sogndal i regi av Indre Sogn Regionråd om temaet «Det utfordrande barnet. Kva løysingar og strategiar har fungert og virkar. Samtalar med barnet». I tillegg har Haaland deltatt på «DUÅ-booster» på to fagdager i Øygarden kommune.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse lanserte DUÅ mentor/ universitetslærer Janne Evertsen og DUÅ mentor/universitetslektor Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT en film i tilknytning til temaet «Gode og vonde hemmeligheter- tematisering av krenkelser, vold og overgrep». Filmen kan fortsatt sees her:

Representanter fra DUÅ-Norge har i 2020 deltatt på to møter innen det europeiske nettverket for fagmiljøer som benytter programmer fra The Incredible Years (EIY). Begge møtene ble holdt digitalt. Det er i tillegg gjennomført regelmessige møter med programutvikler i IY, USA.

Internasjonalt samarbeid

EU-prosjektet PINN skulle egentlig være ferdig medio 2020, men ble forlenget ut november 2020 på grunn av korona-utbruddet. Det fjerde og siste utvekslingsbesøket (Dublin, Irland) ble først utsatt fra mai 2020, og deretter gjennomført heldigitalt 2.- 4.november. Det samme gjaldt for møtene i prosjektets styringsgruppe. Selve prosjektet ble avsluttet i 2020 mens sluttrapporteringen ble avsluttet i februar 2021.

RKBU Vest, NORCE er partner i forbindelse med å gi implementeringsstøtte til innføring av DUÅ-foreldreveiledning i Litauen. Dette er et partnerskap som er forankret i EEA Grants, og koordinert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Forskning og evaluering knyttet til DUÅ programmene

Barnehagepilot

DUÅs Barnehagepilot, Relasjons- og utviklingsstøttende barnehager ved RKBU Nord, UiT innebærer utprøving av en to-trinns implementering av Skole- og barnehageprogrammet. Trinn 1 inkluderer de universalforebyggende komponentene i nedre del av DUÅs læringspyramide. Trinn 2 inkluderer komponenter i øvre del av læringspyramiden rettet mot selektert og indikert nivå. I barnehagepiloten evalueres bare trinn 1, som til sammen utgjør 6 halve kursdager (à 3,5 timer) og 5 mellomveiledninger og 3 oppfølgingsveiledninger. Alle ansatte (inkludert ledere) i 3 barnehager i Målselv kommune (Troms og Finnmark ) og 2 barnehager i Asker kommune (Viken) deltar i piloten. Evaluering av voksen-barn relasjon, barns sosiale ferdigheter, opplæringskvalitet og ansattes arbeidsmiljø undersøkes ved hjelp spørreskjemautfylling før (T1), etter opplæringen (T2) og ved 3 mnd. oppfølging (T3). I tillegg vurderes barnehagenes overordnede omsorgs- og læringsmiljø ved hjelp av observasjonsverktøyet Classroom Assessment scoring System (CLASS Pre-k) (T1-T3). Barnehagepiloten er finansiert og forankret ved RKBU Nord, UiT. DUÅ mentorer/universitetslærere Janne Evertsen og Hilde Mortensen, samt DUÅ mentor/universitetslektor Oddbjørn Løndal, RKBU Nord, UiT, bidrar med spisskompetanse på DUÅ inn i prosjektet. Prosjektleder er førsteamanuensis Merete Aasheim ved RKBU Nord, UiT.

DUÅ foreldregrupper for barn med autismespekter-forstyrrelser (DUÅ-ASF)

Foresatte til cirka 80 barn med autisme planlegges rekruttert inn i DUÅ-foreldregrupper for barn med autismespekterforstyrrelser (DUÅ-ASF) fra tre helseforetak over en 3-4 års periode (Helse Bergen, Helse Fonna og St. Olavs hospital). Programmet består av 12 -14 ukentlige foreldregruppemøter for foreldre til barn i autismespekteret (2-6 år). Programmet har fokus på hvordan foreldre kan gi utviklingsstøtte gjennom bedre kontakt og kommunikasjon med barnet via barnestyrt lek, hvordan støtte barnets språkutvikling og hvordan hjelpe barnet med å forstå og regulere følelser, samt hvordan støtte sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barnet. Bruk av ros, anerkjennelse, belønning og positive grensesetting belyses også. Opplysninger om barnas symptomer og funksjonsnivå fra barnas journal vil bli koblet til informasjon fra foreldrene. Fokus på foreldrenes opplevde stressnivå og foreldremestring før og etter deltakelse på DUÅ-ASF foreldreveiledning, planlegges undersøkt. Prosjektet har økonomisk støtte fra Regionalt fagmiljø (RFM) i Midt og Vest og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Nord-Norge for å dekke kostnader til workshops og øvrig gruppelederopplæringer og til innkjøp og oversettelse av manualer, filmvignetter og materiell til norsk. DUÅ mentor/psykologspesialist Kari Walmsness, RKBU Midt-Norge, NTNU og DUÅ mentor/psykologspesialist Bjørn Brunborg RKBU Vest, NORCE bidrar med spisskompetanse på DUÅ inn i prosjektet. Professor Maj-Britt Rocio Posserud ved Haukeland Universitetssykehus/UiB, er prosjektleder.

Tilpasset foreldreveiledning til foreldre som har barn med ADHD-vansker

DUÅs ADHD-protokoll er tilpasset foreldreveiledning til foreldre som har barn med ADHD-vansker. Foreldreveiledningen har større fokus på kjernesymptomer og en psykoedukativ komponent utviklet ved Center for ADHD i Århus, Danmark. Psykoedukasjonen innebærer såkalte «ADHD-sløyfer» som inkluderer tema som “Overganger og skifte”, “Selvregulering og coaching”, “Å gå fra ytre styring til indre styring”, “Belønninger og motivasjon”, “Rutiner avlaster hjernebatteriet og skaper overblikk” og “Foreldres samarbeid med skolen”. Protokollen prøves nå ut ved 5 BUP’er i Norge; BUP Betanien i Bergen, BUP Fana, BUP Øyane, BUP Trondheim og BUP Oslo Nord. Utfallsmål knyttet til utviklingstøttende samspill mellom voksne og barn og foreldrestress basert på foreldrerapporteringer skal undersøkes. Evalueringsprotokollen for denne målgruppen er under forberedelse. DUÅ-mentorene/psykologspesialister Monica Sture og Bjørn Brunborg RKBU Vest, NORCE bidrar med spisskompetanse på DUÅ inn i prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av NEVSOM. Seniorforsker Anne Marita Milde, RKBU Vest, NORCE/UiB er leder for prosjektet.

Foto: Igor_ Ps/ Mostphotos

FHI rapporten “Barn, unge og kriminalitet” (2020) gir en sterk anbefaling om å benytte forebyggende og behandlende tiltak som er grundig evaluert og som har dokumentert effekt. Rapporten påpeker at det er satt i gang denne type tiltak mange steder i Norge, men at utbredelsen på langt nær dekker alle kommunene.

I tillegg peker rapporten på at tiltakene ikke er tilgjengelige for alle som trenger dem, og at tiltakene ikke er tilgjengelig i alle deler av landet. Dette er spesialiserte tiltak, og for å nå alle som trenger tilbudene må man kanskje organisere noen av tjenestene på en annen måte.

I rapporten kommer det også frem at alt for få av tiltakene som er i bruk er evaluert. Man vet dermed ikke om benyttede tiltak har ønsket effekt eller ikke, eller om så har negative effekter. Under punkt 6.12 “Anbefalinger” i rapporten er følgende beskrevet:

Tiltakene med best dokumentert effekt i å forebygge at barn med store atferdsproblemer begynner med kriminalitet er:

• Parent Management Training Oregon (PMTO)

• De utrolige årene (DUÅ)

• Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR)

Rapporten anbefaler økt satsing på disse tiltakene, inkludert det å gjøre dem tilgjengelig for flere.

Foto: Bokomslag fra FHI

DUÅ med sterk dokumentasjon på effekt

I november 2020 ble DUÅs foreldreveiledningsprogrammer rettet mot førskolebarn (3-6 år) og barn i skolealder (6-12 år) klassifisert på evidensnivå 5 i tidsskriftet Ungsinn. Det vil si at tiltakene har sterk dokumentasjon på effekt. I kunnskapsoppsummeringen beskrives DUÅs programmene som kunnskaps- og evidensbaserte tiltak med solid teoretisk forankring, som er basert på etablerte og standardiserte måleinstrumenter og har godt beskrevne implementeringsstrategier. I kunnskapsoppsummeringen viste samtlige av de vurderte nordiske studiene positive resultater til fordel for disse DUÅ-programmene, det vil si en reduksjon i barns problematferd og en positiv endring i samspillet mellom foreldre og barn.

Foto: Skjermdump fra tidsskriftet Ungsinn

Revisjon og ny utgave av foreldreboka

Læreboka "De utrolige årene - en foreldreveileder for deg med barn i alderen 3-8 år" ble lansert i ny revidert utgave september 2020. Denne tredje utgaven av boka er oppdatert og delvis omskrevet, og nye kapitler om coaching, kommunikasjon og problemløsning har kommet til. boka Ved årsskiftet pågikk det harmonisering av utdelingsmaterialet som blir benyttes i foreldregruppedrift, for å komme i samsvarer med den nye utgaven. Boka inngår som kurslitteratur for gruppeledere i DUÅs ulike foreldreprogrammer 0–12 år. Den er rettet mot foreldre og gir informasjon og kunnskap om hvordan foreldre kan gi barnet god utviklingsstøtte og sette grenser på en trygg og positiv måte. Gyldendal Akademiske Forlag er utgiver av bøkene som benyttes i DUÅs programserie og er tilgjengelige i ordinær bokhandel.

Foto: Bokomslag fra Gyldendal

Credits:

Illustrasjonsfoto: Mostphotos, Oddbjørn Løndal, DUÅ.