Loading

'Valpreventie' en 'vroegtijdige opsporing van dementie' Online netwerkbijeenkomst rijswijk, 13 april 2021

'Valpreventie' en 'vroegtijdige opsporing van dementie'

We kijken terug op een interactieve netwerkbijeenkomst van het Ouderen Netwerk Rijswijk. Er is een afwisselend programma geweest waarbij twee thema's aan bod kwamen. Het valpreventie stroomschema. En vroeg signaleren van dementie. Door de toename van het aantal ouderen in Rijswijk zijn dit twee onderwerpen waar we vaak mee te maken hebben de komende jaren.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland beland elke 4 minuten een 65-plusser op de Spoed Eisende Hulp als gevolg van een valincident.

Bregt Verkooijen, Master Geriatriefysiotherapeut bij FysioTotaal Rijswijk:

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland beland elke 4 minuten een 65-plusser op de Spoed Eisende Hulp als gevolg van een valincident.

Ouderen Netwerk Rijswijk zet zich in voor valpreventie bij ouderen. In oktober 2019 is er een netwerkbijeenkomst geweest met als thema valpreventie, hiermee wilden we meer bewustwording creëren op het gebied van valpreventie. Vervolgens is een werkgroep valpreventie opgericht, met als doel het creëren van een uniforme werkwijze voor het signaleren en interveniëren van valrisicofactoren bij thuiswonende ouderen in Rijswijk.

De werkgroep heeft een stroomschema valpreventie en een handleiding screenen valrisico ontwikkeld. Het stroomschema leidt de zorgverlener langs de stappen die hij/zij dient te nemen van verdenking van een verhoogd valrisico t/m behandelen ervan. De “Handleiding Screenen Valrisico” bestaat uit een korte screening, een screeningsvragenlijst en algemene adviezen op gebied van valrisicofactoren. Deze producten zijn op dinsdag 13 april 2021 aan het Ouderen Netwerk Rijswijk gepresenteerd.

Stroomschema Valpreventie

Op dit moment wordt er een werkgroep samengesteld, bestaande uit managers van verschillende zorgorganisaties, die zich gaat richten op de implementatie van:

  1. het Stroomschema
  2. de Handleiding in de regio Rijswijk

Het streven is dat door betere signalering en samenwerking binnen het Ouderen Netwerk Rijswijk er hopelijk veel valincidenten, met alle gevolgen van dien, voorkomen kunnen worden.

Tekenverslag thema Valpreventie
In 2050 zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie al verdubbeld zijn

Terugblik Netwerkbijeenkomst vroeg signalering dementie

De regiegroep van het ouderennetwerk kijkt terug op een energieke interactieve netwerkbijeenkomst. Het aantal ouderen in Rijswijk groeit flink en ook het aantal thuiswondende mensen met dementie neemt de komende jaren toe. In 2050 zal het aantal thuiswonende mensen met de diagnose dementie al verdubbeld zijn. Het Ouderennetwerk Rijswijk wil zich op deze groei voorbereiden.

Mandy Los van Transmuraal netwerk heeft ons laten zien dat we met goede voeding, veel bewegen en het prikkelen van het brein 30% van dementie kunnen voorkomen. Dat is waar we als zorgverleners preventief op willen inzitten. (zie ook preventiecampagne-we-zijn-zelf-het-medicijn).

Specialist Ouderengeneeskunde Sanneke Mannaert deelde met het netwerk de regionale visie, de visie van het Ouderen Netwerk Rijswijk en de regionale samenwerkingsafspraken rondom de diagnostiek (bij een vermoeden) van dementie.

Via de Menti meter werd gekeken naar wat de wens is voor de zorg rondom dementie in Rijswijk. Centraal staan: samenwerken, laagdrempelig, vroeg signaleren en multidisciplinair.

Deze resultaten zijn een bevestiging van waar we naar streven met het Ouderen Netwerk. We willen de onderlinge samenwerking versterken zodat we slagvaardiger om kunnen gaan met het toenemend aantal mensen met de diagnose dementie. En zodat we vroeger kunnen starten met signaleren. Juist als er al een niet pluis gevoel is bij een hulpverlener willen we in de toekomt in actie komen. De hoop is om meer zorg op maat te leveren zodat toekomstige acute situaties vaker voorkomen worden.

Dementie gaat veelal gepaard met groot verlies van kwaliteit van leven en daarom willen we vroeger gaan signaleren. Door vroegere diagnose kan eerder gepaste zorg gestart worden.

We hebben gekeken waar de diagnostiek nu plaats vindt (thuis door huisarts, door SOG, door ouderen psychiater of geriater) en wat het voordeel kan zijn van diagnostiek dichter bij huis. Vaak wordt de diagnose stellen uitgesteld omdat naar het ziekenhuis gaan een stap te ver gaat. Diagnostiek in de thuissituatie wordt laagdrempeliger ervaren.

Ook hebben we gekeken naar huidige knelpunten in het beleid rond dementie in Rijswijk en wat voor ons als zorg- professional de ideale situatie zou zijn. De volgende wensen voor de toekomst werden op het jamboard gedeeld.

  • Periodiek GPO of MDO met huisarts erbij; vaker SOG aan huis
  • Snelle inzet case management ook bij milde cognitief impairment en liefst via een centraal meldpunt
  • Beter samenwerken om zo veel mogelijk zorg op maat voor deze kwetsbare oudere te regelen.
  • Dementie als een chronische indicatie wordt voor fysiotherapie.
  • Maatschappelijk acceptatie van dementie bevorderen en lokaal een dementievriendelijke samenwerking vormen.
  • Heldere sociale kaart en verbeteren van communicatie.
  • Voldoende kleinschalige woonvormen
  • Voldoende kwalitatief goede zorg bij voorkeur met een integrale aanpak.

In het najaar volgt een tweede bijenkomst. Dit keer zal vroeg signalering centraal staan.

Tekenverslag thema Dementie

Wij zien jullie graag weer tijdens de volgende Netwerkbijeenkomst van het Ouderen Netwerk Rijswijk!