Loading

Yat sigortaları Çok özel,çok yönlü tekne sigortası

Sektöründe verilemeyen tüm teminatlar burada bir araya geldi.
Sigortanız size yol,yön göstermeli
Burada All Risk kavramı sınırlı değil :gerçek tüm riskleri kapsıyor
Çekek yerinde,indirme,çekilme esnasında sigortalı
Hız teknelerinin sigortasında ihtiyaç olan ek hükümler le poliçeleştirme
Yat sigortasına bağlı acil yardım hizmetleri

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.