טבע בכנסת

באתי הבוקר לכנסת וכשחניתי ראיתי ציפור חוצה את הכביש

ואז היא עפה למעלה ועלתה לגדר

משם היא קפצה לחומה ביחד עם עוד ציפור חברה

ואז הן נבהלו ממני ועפו. התמונה יצאה יפהפיה

זו ציפור שקוראים לה חוגלה ויש כאלה הרבה בגינה של הכנסת. מצאתי צילום יפה באינטרנט

בדרך לדלת 12 ראיתי דרורים על הגג

אלה העצים החדשים ששתלו ליד הכניסה

זהו, סיימתי עם הטבע ועכשיו עברתי למחשב ולדפים 😘

Created By
Gali
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.