Loading

Meeskonna arengu koosolek Adamson Koolitus

Mis on meeskonna arengu koosolek?

Meeskonna arengu koosolek

Professionaalne ja loov töömeetod. Iga organisatsioon saab kasutada seda endale seatud visiooni ja eesmärgi poole pürgimisel! Genereeritakse ja jagatakse erinevaid lahendusi ning jõutakse tulemuseni läbi väärtust loovate tegevuste.

EESMÄRK JA VAJADUS

Meeskonna arengu koosoleku peamine eesmärk on organisatsiooni tegevuste tulemuslikkuse kaardistamine. Koosoleku peamiseks teemaks on areguvajaduste prioritiseerimine ja väljaselgitamine, mis saavutakse läbi meeskonna liikmete mõttevahetuse ja dialoogi.

Koosolek toob välja meeskonna tugevused. Samuti soodustab meetod kõikide osalejate mõtete avaldumist, omavahelist koostööd, meeskonna tunde kujundamist ja kõigi liikmete vastutust nii personaalselt kui üldiselt. Koosoleku lõpus on organisatsioonil visuaalselt olemas pilt sellest, millises valdkonnas ollakse heal järjel ja millised teemad tahavad täiendavat panustamist. Koosoleku lõpus on olemas lahendus arengut vajavate tegevuste elluviimiseks.

Kuidas me seda teeme?

Meeskonna arengu koosolekut korraldame organisatsioonile Teie vajadusest ja tunnetest lähtuvalt. Esimesel kohtumisel kaardistame ära kindlad valdkonnad, milles muutust või arengut vajatakse. Samuti pannakse lähtuvalt kaardistamise tulemustest paika uued tegevused ja eesmärgid, et alustada soovitud suunas positiivset muutust.

KOOSOLEKU MÕJU ORGANISATSIOONILE

Koosoleku mõju on effektiivne ja annab tulemusi peale esimest kohtumist. Iga osaleja saab peale esmast kohtumist täiendavaid ülesandeid, mille täitmise mõju saab mõõta meie teisel kohtumisel. Peale teist koosolekut on organisatsiooni meeskonnal selge ülevaade sellest, kuidas muutused on toiminud ja sellest tulenevalt saab igaüks enda tegevusi, eesmärke täpsustada. Samuti aitame kaasa eesmärgistamise tehnikaga.

KOHTUMISED

Enne arengu koosoleku toimumist lepitakse kokku eelkohtumine selleks, et täpsustada arengu koosoleku rõhuasetusi ja sõlmida lõplikud kokkulepped soovitud tulemuste suhtes.

Peale eelkohtumist toimub esimene meeskonna arengu koosolek, seejärel lepitakse kokku järgmine kohtumine. Regulaarseid koosolekuid võib läbi viia terve aasta vältel.

Koolitaja Marko Adamson

Marko on viinud läbi arengukoosolekuid nii erasektoris ja riigisektoris. Tema juhitud koosolekud on alati lõppenud jätkuga, sest osalejad mõistavad koosoleku mõju. Täna teeb Marko mitmetes asutuses järjepidevaid arengukoosolekuid ja juhib kovisiooni gruppe.

marko@adamsonkoolitus.com

Created By
Adamson koolitus- ja nõustamisteenused
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.