Vuurwerk

WAT IS VUURWERK

Vuurwerk is een constructie van materialen als karton, papier, plastic en metaal, met daarin ontplofbare en/of brandbare mengsels van chemische stoffen (ook wel sassen genoemd) verwerkt, die bij ontsteking effecten veroorzaken als licht, geluid, rook of beweging.

HOE WERKT VUURWERK

In vuurwerk wordt vaak buskruit gebruikt, dat bestaat uit zwavel (S), houtskool (bestaat voornamelijk uit koolstof (C), maar bevat eveneens de noodzakelijke katalysator potas (K2CO3)) en salpeter of kaliumnitraat (KNO3). Hierbij is het kaliumnitraat de zuurstofleverancier. Bij de reactie komen onder andere de gasvormige producten CO, CO2 en N2 vrij, naast kaliumsulfaat en -carbonaat.

Buskruit

Buskruit is een explosief mengsel dat gebruikt wordt om projectielen af te schieten, om vuurpijlen voort te stuwen en als uitstootlading in vuurwerk. Vroeger werd het ook in het bijzonder in de mijnbouw gebruikt. Ook al bestaan tegenwoordig krachtigere mengsels (rookzwak kruit), het zwart buskruit is nog steeds het meest gebruikte mengsel in pyrotechnische installaties, vooral omwille van de grote stabiliteit van het mengsel, waardoor het niet snel zal ontbranden na een flinke slag of stoot.

DE GEVAREN VAN VUURWERK

Vuurwerk is vaak mooi, maar het afsteken ervan brengt gevaren met zich mee. Elk jaar weer gebeuren er ongelukken waarbij de vingers, de handen, de ogen en het hoofd de meest getroffen lichaamsdelen zijn. Minder bekend is dat vuurwerk ook de oren tijdelijk of soms zelfs blijvend kan beschadigen.

2016 Max Van Ooijen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.