Nordic heeft ook aan haar gedacht... Na de man cave is er nu de she shed.

Met een Nordic Garden Building in de tuin, zorg je voor een oase van rust. Een tuinkamer als plek om creatief aan de slag te gaan. Of om gewoon te doen wat je zelf even wil.

Een she shed van Nordic, dé plek om te ontspannen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.