PORTFOLIO PHORNPIRUN SUKPAI 5704600080

น.ส.พรพิรุณ สุขไป๋ 5704600080 เลือกฟอนต์นี้เพราะว่าอ่านง่าน เห็นลักษณ์ตัวอักษรที่ชัดเจน แลดูมีระเบียบ ส่วนที่เลือกสีนี้เพราะว่าชอบสีชมพูและมันแลดูสีสันสดใส สบายตาดีค่ะ
น้องไข่มูมิน กับการใช้โปรแกรม Adobe InDesign ครั้งแรก คือมีความงงมาก เพราะไม่เคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อนเลย ไม่มีความคุ้นชื่อใดใดทั้งสิ้น แต่พออาจารย์ได้สอน มันทำให้เรารู้ว่า โปรแกรมนี้สามารถทำให้เราจัดหน้าข้อความในรู้แบบของการวาร์ปได้โดยวิธีง่ายๆ และมีลูกเล่น หรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในโปรแกรมที่ทำให้การจัดข้อความให้น่าสนใจได้อีกมากมายเลย
งานต่อมาคือการใช้โปรแกรม Adobe InDesign เป็นครั้งที่ 2 โดยงานนี้ได้มีการเลือกตัวการ์ตูนที่ชอบมาทำงาน จึงเลือก The Hulk มา มีการใช้โทนสีเข้มเป็นหลักให้ตัดกับสีตัวของการ์ตูนที่เราเลือกมา ทำให้ตัวการ์ตูนมีความโดดเด่นขึ้นมา และเลือกการใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่ายในการให้ข้อมูลของตัวการ์ตูน
งานนี้มีความอิงกับวิชาโฆษณาขั้นสูง โดยมีโจทย์เป็น โครงการรงรณค์ประหยัดน้ำ เราจึงถ่ายรูปให้ออกมาในรูปแบบที่ ใช้น้ำโดยไม่รู้คุณค่าของน้ำ เปิดน้ำทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์ และใช้ข้อความที่ให้เราปรับทัศนคติในการใช้น้ำ เปลี่ยนมาเห็นคุณค่าของน้ำแทน ด้วยข้อความที่บอกว่า ' วันนี้ไม่เห็นค่า วันหน้าไม่มีแล้ว '
แผ่นพับ (ด้านหน้า)
แผ่นพับ (ด้านหลัง) งานนี้เป็นงานสุดท้ายที่ได้ใช้โปรแกรม Adobe InDesign ทำให้รู้เวลาที่เราเห็นๆการทำแผ่นพับที่แจกกันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เลย ทำให้เรารู้ว่าเราควรใช้สีอะไร ตัวหนังสือแบบไหนควรใช้กับงานแบบนี้ การจัดวางหน้าแบบไหนที่เราควรใช้ให้ถูกกับรูปแบบของงานเรา
งานสุดท้ายคือ การทำโปสเตอร์รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ ในวิชาโฆษณาขั้นสูง โดยมีการทำโปสเตรอ์ในลักษณะที่เป็นการ์ตูน มีตัวมาและมีmascotน้องหยดน้ำเป็นตัวดึงดูดให้คนสนใจ ให้เนื้อหาที่พอประมาณไม่เยอะเกินไป คนจะได้ไม่เบื่อเวลาอ่าน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.